Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

Bruksela, dnia 21 grudnia 2005 r.

Żywność ekologiczna: nowe rozporządzenie bardziej przejrzyste przepisy dla konsumentów i rolników

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej, które ma na celu zwiększenie przejrzystości przepisów dla konsumentów i rolników. Nowe zasady będą prostsze oraz pozwolą na pewien stopień elastyczności uwzględniając regionalne różnice związane z klimatem i warunkami produkcji. Producenci ekologicznej żywności będą mogli zadecydować o tym, czy chcą czy nie chcą używać ekologicznego logo UE. Jeśli podejmą decyzję o niestosowaniu tego logo, ich produkty będą musiały być opatrzone standardowym oznaczeniem „produkt ekologiczny UE”. Jedynie produkty, w przypadku których co najmniej 95 % gotowego produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi będą mogły być tak oznaczone. Produkty zawierające GMO nie będą mogły być etykietowane jako produkty ekologiczne, za wyjątkiem tych, które zawierają do 0,9 % GMO w wyniku przypadkowego skażenia. Przywóz produktów ekologicznych będzie dozwolony, pod warunkiem że będą one spełniać normy UE lub oferować równoważne gwarancje państw trzecich.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel oświadczyła: „Teraz konsumentom będzie znacznie łatwiej rozpoznać produkty ekologiczne a także zrozumieć ich korzystny wpływ na środowisko i dobrostan zwierząt. Obowiązujące zasady zostaną zastąpione prostszymi i bardziej przejrzystymi przepisami. Nowe normy określą cele i zasady produkcji ekologicznej, wyjaśnią zasady etykietowania a także uregulują przywóz tak, aby konsumenci byli świadomi co kupują a rolnicy wiedzieli jakich przepisów przestrzegać”.

Nowe rozporządzenie jest odpowiedzią na konkluzje z posiedzenia Rady w październiku 2004 r. w sprawie Europejskiego Planu Działania na rzecz Ekologicznej Produkcji Rolnej i Produktów Żywnościowych z czerwca 2004 r., który przedstawia ogólną wizję strategiczną dotyczącą wkładu rolnictwa ekologicznego we Wspólną Politykę Rolną. Nowy system przywozu będzie miał zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r. Zaproponowano, aby nowe rozporządzenie weszło w życie dnia 1 stycznia 2009 r.

Nowe rozporządzenie:

  • określi cele i zasady produkcji ekologicznej przy uwzględnieniu warunków lokalnych i etapów rozwoju,
  • zapewni, że cele i zasady są jednakowo stosowane w odniesieniu do wszystkich etapów ekologicznej produkcji zwierzęcej, roślinnej i paszowej a także produkcji żywności ekologicznej,
  • wyjaśni zasady mające zastosowanie do GMO, w szczególności ogólne progi GMO, które mają być stosowane, sprecyzuje, że produkty GMO nie mogą być oznaczane jako produkty ekologiczne oraz że można przyjąć specjalne progi dla nasion,
  • wprowadzi obowiązek stosowania logo UE lub, w razie jego braku, standardowego oznaczenia „produkt ekologiczny UE”, nałoży ograniczenia dotyczące etykietowania i możliwości reklamowych, aby promować wspólną definicję produkcji ekologicznej,
  • umocni podejście opierające się na analizie ryzyka oraz poprawi jakość kontroli poprzez dostosowanie systemu kontroli do oficjalnego systemu kontroli UE mającego zastosowanie do wszelkiej żywności i paszy,
  • poprawi swobodny obrót towarów ekologicznych poprzez zapewnienie, że zasady UE gwarantują najwyższe normy, wzmacniają bezstronność systemu kontroli, wzajemne uznawanie norm oraz ograniczają organom kontrolnym pole manewru w zakresie łagodzenia przepisów,
  • opracuje stałe zasady dotyczące przywozu oparte na bezpośrednim dostępie w odniesieniu do produktów zgodnych z przepisami UE lub przepisów

Side Bar