Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

Brussel, 21 december 2005

Biologisch voedsel: nieuwe verordening brengt meer duidelijkheid voor consumenten en landbouwers

De Commissie heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een nieuwe verordening inzake de biologische productie, die ten doel heeft zowel voor de consumenten als voor de landbouwers meer duidelijkheid te brengen. De nieuwe regels zijn eenvoudiger en bieden ruimte voor enige flexibiliteit in verband met regionale verschillen inzake het klimaat en andere productieomstandigheden. Het staat producenten van biologisch voedsel vrij al dan niet gebruik te maken van het EU-logo. Indien zij het logo niet wensen te gebruiken, moet in de etikettering worden vermeld dat het gaat om biologische producten uit de EU. De vermelding in de etikettering mag pas worden aangebracht indien het eindproduct voor ten minste 95% uit biologische bestanddelen bestaat. Producten die GGO’s bevatten, mogen niet als biologisch worden aangemerkt, behalve wanneer er sprake is van toevallige verontreiniging en het gehalte aan GGO’s maximaal 0,9% bedraagt. Invoer van biologische producten is toegestaan voor zover aan de EU-normen wordt voldaan of het land van oorsprong gelijkwaardige garanties biedt.

Volgens Mariann Fischer Boel, lid van de Commissie, belast met landbouw en plattelandsontwikkeling, wordt het voor de consument veel eenvoudiger een biologisch product als zodanig te herkennen en krijgt hij een beter inzicht in de daaraan verbonden voordelen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. De nieuwe voorschriften zijn eenvoudiger en transparanter. Daarin worden de doelstellingen en beginselen van de biologische productie gedefinieerd, worden de etiketteringsvoorschriften toegelicht en wordt de invoer gereglementeerd, teneinde te garanderen dat de consument weet wat hij koopt en dat de landbouwer precies weet aan welke voorschriften hij moet voldoen.

De nieuwe verorderning is in overeenstemming met de conclusies van de Raad van oktober 2004 betreffende het Europees actieprogramma voor biologisch voedsel en biologische landbouw van juni 2004, waarin is voorzien in een algemene strategische visie met betrekking tot de bijdrage van de biologische landbouw aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De nieuwe regels voor de invoer zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2007. Voorgesteld wordt de nieuwe verordening toe te passen met ingang van 1 januari 2009.

In de nieuwe verordening komen met name de onderstaande onderwerpen aan bod:

  • een definitie van de doelstelling en beginselen van de biologische productie met inachtneming van de plaatselijke omstandigheden en het stadium van ontwikkeling;
  • de garantie dat de doelstellingen en beginselen op uniforme wijze worden toegepast in alle stadia van de biologische veehouderij, aquacultuur, plantaardige en diervoederproductie, en van de productie van biologische levensmiddelen;
  • verduidelijking van de bepalingen inzake genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), met name dat de algemene drempels voor GGO’s van toepassing zijn, dat GGO-producten in de etikettering geen vermelding “biologisch” mogen bevatten, en dat voor zaden specifieke drempels kunnen worden vastgesteld;
  • het verplicht maken van hetzij het EU-logo, hetzij, bij afwezigheid daarvan, een gestileerde vermelding "EU-BIOLOGISCH”, inclusief beperkingen inzake etikettering en reclame, teneinde het “gemeenschappelijke concept” van de biologische productie meer ingang te doen vinden;
  • ondersteuning van een op risicogestuurde aanpak en verbetering van de controles door het controlesysteem af te stemmen op het officiële, voor alle levensmiddelen en diervoeders geldende controlesysteem;
  • verbetering van het vrije verkeer van biologische producten door ervoor te zorgen dat de EU-voorschriften de hoogste normen garanderen, de onpartijdigheid van het controlesysteem bevorderen, de wederzijdse erkenning van normen stimuleren en de mogelijkheden voor de controleorganisaties om minder stringente voorschriften toe te staan, te beperken;
  • de ontwikkeling van permanente voorschriften voor de invoer, die zijn gebaseerd op de directe toepassing van de communautaire voorschriften voor de ingevoerde producten of op de gelijkwaardigheid van de voor de ingevoerde producten geldende

Side Bar