Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

Briselē, 2005. gada 21. decembrī.

Bioloģiskā pārtika: jaunā regula uzlabos skaidrību patērētājiem un lauksaimniekiem

Eiropas Komisija šodien pieņēma priekšlikumu jaunai regulai bioloģiskās lauksaimniecības jomā, kuras mērķis ir uzlabot skaidrību gan patērētājiem, gan lauksaimniekiem. Jaunie noteikumi būs vienkāršāki un pieļaus noteiktu elastību, ņemot vērā klimata un citu apstākļu reģionālās atšķirības. Bioloģiskās pārtikas ražotāji drīkstēs izvēlēties, lietot vai nelietot ES bioloģisko logotipu. Ja ražotāji izvēlēsies nelietot šo logotipu, tad to produkcija būs jāmarķē kā ES bioloģiskā. Lai ražojumu varētu marķēt kā bioloģisku, gala produktam vismaz 95 procentu apjomā jābūt bioloģiskam. ĢMO saturošus produktus nedrīkstēs marķēt kā bioloģiskus, izņemot tādus, kas satur līdz 0,9 procentiem netīša ĢMO piejaukuma. Bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu imports ir jāatļauj, ja šie ražojumi atbilst ES standartiem vai līdzvērtīgām izcelsmes valsts garantijām.

ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisāre Mariann Fischer Boel sacīja: „Tagad patērētājiem būs daudz vienkāršāk atpazīt bioloģiskās lauksaimniecības ražojumus un saprast to priekšrocības attiecībā uz vidi un dzīvnieku labturību. Pašreizējie noteikumi tiks aizstāti ar vienkāršākiem, daudz pārredzamākiem. Ar tiem noteiks bioloģiskās lauksaimniecības mērķus un principus, precizēs marķēšanas noteikumus un regulēs importu, nodrošinot, ka patērētāji zina, ko pērk, un lauksaimnieki zina, kādus noteikumus ievērot.”

Jaunā regula ir atbilde uz Padomes 2004. gada oktobra secinājumiem par 2004. gada jūnija Eiropas Rīcības plānu attiecībā uz bioloģisko pārtiku un lauksaimniecību, kurā sniegts vispārējs stratēģiskais redzējums par bioloģiskās lauksaimniecības ieguldījumu kopējā lauksaimniecības politikā. Attiecībā uz importa režīmu no 2007. gada 1. janvāra tiks piemēroti jauni noteikumi. Jauno regulu ir ierosināts piemērot no 2009. gada 1. janvāra.

Ar jauno regulu:

  • noteiks bioloģiskās lauksaimniecības mērķus un principus, ņemot vērā vietējos apstākļus un ekonomiskās attīstības stadiju,
  • nodrošinās, ka bioloģiskās lauksaimniecības mērķi un principi tiek piemēroti vienādi visās bioloģiskās lopkopības, akvakultūras, augkopības un lopbarības ražošanas stadijās, kā arī bioloģiskās pārtikas ražošanā,
  • precizēs ĢMO noteikumus, jo īpaši, piemērojot vispārējas ĢMO robežvērtības, neļaujot ĢMO saturošus produktus marķēt kā bioloģiskus ražojumus un ļaujot pieņemt īpašas robežvērtības attiecībā uz sēklām,
  • padarīs par obligātu vai nu ES logotipa, vai tā neesības gadījumā – stilizētas norādes „ES–BIOLOĢISKĀ” – izmantošanu, piemērojot ierobežojumus marķējumā un reklāmas saukļos, lai veicinātu bioloģiskās lauksaimniecības „kopēju koncepciju”,
  • pastiprinās uz risku pamatotu pieeju un uzlabos kontroli, pieskaņojot kontroles sistēmu oficiālajai ES pārtikas un dzīvnieku barības kontroles sistēmai, ko piemēro attiecībā uz visu pārtiku un dzīvnieku barību,
  • uzlabos bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu brīvu apgrozību, nodrošinot, ka ES noteikumi garantē augstākos standartus, pastiprina kontroles sistēmas objektivitāti, standartu savstarpēju atzīšanu un samazina to kontroles organizāciju rīcības brīvību, kas pieļauj mazāk stingrus noteikumus,
  • izstrādās ilglaicīgus importa noteikumus, pamatojoties uz tiešu piekļuvi pilnībā atbilstošu ražojumu gadījumā vai uz piekļuvi, kas pamatojas uz

Side Bar