Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

Brysselissä 21. joulukuuta 1005

Luomuelintarvikkeita koskeva uusi asetus selkeyttää tilanteen sekä kuluttajien että viljelijöiden kannalta

Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen luonnonmukaista tuotantoa koskevaksi asetukseksi. Uuden asetuksen tarkoituksena on selkeyttää tilanne sekä kuluttajien että viljelijöiden kannalta. Aiempaa yksinkertaisemmat säännöt sallivat tietyn joustavuuden alueellisten erojen huomioimiseksi esimerkiksi ilmaston ja viljelyolosuhteiden vuoksi. Luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuottajat voivat valita, käyttävätkö he EU:n luomutunnusta. Jollei luomutunnusta käytetä, tuotteisiin on tehtävä merkintä ”EU-luonnonmukainen”. Lopputuotteesta on oltava luonnonmukaista vähintään 95 prosenttia, jotta se voidaan merkitä luonnonmukaiseksi. Muuntogeenisiä organismeja sisältäviä tuotteita ei saa merkitä luonnonmukaisiksi. Poikkeuksena ovat tuotteet, jotka sisältävät enintään 0,9 prosenttia tahattomasti esiintyviä muuntogeenisiä organismeja. Luomutuotteiden tuonti on sallittua, kunhan tuotteet ovat EU:n standardien mukaiset tai alkuperämaa antaa niistä vastaavat takeet.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komission jäsen Mariann Fischer Boel totesi: ”Kuluttajien on vastaisuudessa paljon helpompi tunnistaa luomutuotteet ja ymmärtää, miten ne edistävät ympäristönsuojelua ja eläinten hyvinvointia. Nykyiset säännöt korvataan yksinkertaisemmilla ja avoimemmilla säännöillä. Luonnonmukaisen tuotannon tavoitteet ja periaatteet määritellään tarkoin, pakkausmerkintöjä koskevia sääntöjä selkeytetään ja tuontia koskevia säännöksiä otetaan käyttöön; näin kuluttajat tietävät, mitä ostavat, ja viljelijät tietävät, mitä sääntöjä noudattaa.”

Strateginen yleisnäkemys luonnonmukaisen maatalouden vaikutuksesta yhteiseen maatalouspolitiikkaan esitetään luonnonmukaisia elintarvikkeita ja luonnonmukaista viljelyä koskevassa eurooppalaisessa toimintasuunnitelmassa. Uusi asetus on neuvoston lokakuussa 2004 toimintasuunnitelmasta tekemien päätelmien mukainen. Uutta tuontijärjestelmää koskevia sääntöjä sovelletaan jo 1. tammikuuta 2007 alkaen, ja koko asetusta ehdotetaan sovellettavaksi 1. tammikuuta 2009 alkaen.

Uusi asetus pitää sisällään seuraavaa:

  • Siinä määritellään luonnonmukaisen tuotannon tavoitteet ja periaatteet ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja luomutuotannon harjoittamisen kehitysaste.
  • Näiden tavoitteiden ja periaatteiden yhdenmukainen soveltaminen varmistetaan luonnonmukaisen kotieläintuotannon, vesiviljelyn, kasvi- ja rehutuotannon sekä luomuelintarvikkeiden tuotannon kaikissa vaiheissa.
  • Siinä selkeytetään muuntogeenisiä organismeja koskevia sääntöjä säätämällä erityisesti, että muuntogeenisten organismien esiintymiseen sovelletaan yleisiä enimmäisraja-arvoja, muuntogeenisiä organismeja sisältävien tuotteiden merkitseminen luonnonmukaisiksi on kiellettyä ja siemenille voidaan vahvistaa omat enimmäisraja-arvot.
  • Sen mukaan luomutuotteissa on käytettävä joko EU-tunnusta tai mainintaa ”EU-LUONNONMUKAINEN". Väittämien käyttöä pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa rajoitetaan luonnonmukaisen tuotannon yhdenmukaisen määritelmän edistämiseksi.
  • Riskianalyysiä ja valvontaa tehostamalla luomutuotannon valvontajärjestelmä saatetaan kaikkiin elintarvikkeisiin ja rehuihin sovellettavan EU:n valvontajärjestelmän mukaiseksi.
  • EU:n säännöt takaavat korkeimpien standardien noudattamisen, lisäävät valvontajärjestelmän puolueettomuutta, edistävät standardien vastavuoroista tunnustamista ja vähentävät tarkastuselinten mahdollisuuksia sallia vähemmän tiukkojen sääntöjen soveltaminen. Näin luomutuotteiden vapaa liikkuvuus lisääntyy.
  • Siinä vahvistetaan tuontia koskevat pysyvät säännöt. Niiden mukaan tuote voi päästä EU:n markkinoille joko sillä perusteella, että se täyttää EU:n standardit, tai sillä perusteella, että siitä annetaan vastaavat

Side Bar