Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

Brüssel, 21. detsember 2005

Mahepõllumajanduslik toit: uus määrus toob selgust tarbijate ja talupidajate hulgas

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uue määruse ettepaneku mahepõllumajanduslike toodete kohta, et parandada selgust tarbijate ja talupidajate hulgas. Uued eeskirjad on lihtsamad ning võimaldavad paindlikumalt arvestada piirkonna ilmastiku ja muude tingimustega. Mahepõllumajanduslikud tootjad võivad valida, kas nad soovivad mahepõllumajanduslikel toodetel kasutada ELi logo. Kui nad otsustavad seda mitte kasutada, peavad nende tooted olema tähistatud märgisega EL-mahepõllumajanduslik. Vähemalt 95% lõpptoodangust peab olema mahepõllumajanduslik, et saaks seda vastavalt märgistada. Geneetiliselt muundatud organisme (GMOsid) sisaldavaid tooteid ei tohi märgistada kui mahepõllumajanduslikke, välja arvatud need tooted, mis sisaldavad juhusliku saastumise tõttu GMOsid kuni 0,9%. Mahepõllumajanduslikke tooteid tohib importida, kui need on vastavuses ELi standarditega või on päritolumaa andnud neile samaväärse tagatise.

Mariann Fischer Boel, ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik, on öelnud: „Nüüd on tarbijatel palju lihtsam ära tunda mahepõllumajanduslikke tooteid ning mõista kasu, mida saavad keskkond- ja loomakaitse. Praegused eeskirjad asendatakse lihtsamate ja läbipaistvamatega. Nendega määratletakse mahepõllumajandusliku tootmise eesmärgid ja põhimõtted, selgitatakse märgistuseeskirju ja reguleeritakse importi, et tagada tarbijate teadlikkus sellest, mida nad ostavad ning et talupidajad teaksid täpselt, milliseid eeskirju järgida.“

Uus määrus vastab 2004. aasta oktoobri ülemkogu järeldustele 2004. aasta juunis koostatud mahetoidu ja mahepõllumajanduse Euroopa tegevuskava kohta, milles on sätestatud üldine strateegia seoses mahepõllumajanduslike tootjate panusega ühisesse põllumajanduspoliitikasse. Impordikorra uusi eeskirju kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007. On tehtud ettepanek kohaldada uut määrust 1. jaanuarist 2009.

Uue määrusega:

  • määratletakse mahepõllumajandusliku tootmise eesmärgid ja põhimõtted, arvestades kohalike tingimuste ja arenguga;
  • tagatakse, et eesmärgid ja põhimõtted on sarnased kõigil mahepõllumajandusliku loomakasvatuse, vesiviljeluse, taime- ja söödatootmise etappidel, samuti mahepõllumajandusliku toidu tootmisel;
  • selgitatakse GMOsid sisaldavate toodete eeskirju, eelkõige seda, et kehtivad üldised GMO piirmäärad, et GMOsid sisaldavaid tooteid ei tohi märgistada mahepõllumajanduslike toodetena ning et on võimalik kindlaks määrata eri piirmäärad seemnetele;
  • muudetakse kohustuslikuks kas ELi logo või selle puudumisel stiliseeritud tähise „EL- mahepõllumajanduslik“ kasutamine, seades piirangud märgistamisele ja reklaamile, et toetada ühiseid mahepõllumajanduse põhimõtteid;
  • parandatakse riskijuhtimist ja tugevdatakse kontrolli tänu kontrollisüsteemi kohandamisele ametliku Euroopa Liidu toidu ja sööda kontrollisüsteemiga, mida kohaldatakse kogu toidu ja sööda suhtes;
  • parandatakse mahepõllumajanduslike kaupade vaba liikumist, kindlustades et ELi eeskirjadega tagatakse kõrgeimad standardid, tugevdatakse kontrollisüsteemi sõltumatust, vastastikust standardite tunnustamist ning vähendatakse kontrolliasutuste võimalust kinnitada leebemaid nõudeid;
  • töötatakse välja püsivad impordieeskirjad, millega lubatakse otsene turulepääs toodetele, mis täielikult vastavad ELi eeskirjadele või millele on antud samaväärne

Side Bar