Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

V Bruselu dne 21. prosince 2005

Potraviny pocházející z ekologického zemědělství: nové nařízení bude srozumitelnější pro spotřebitele a zemědělce

Evropská komise dnes přijala návrh nového nařízení o ekologickém zemědělství, jehož cílem je větší srozumitelnost pro spotřebitele i pro zemědělce. Nová pravidla budou jednodušší a umožní jistou dávku flexibility při zohledňování regionálních rozdílů v podnebí a podmínkách. Producenti ekologických potravin si budou moci vybrat, zda použít logo EU pro ekologické produkty. Jestliže se rozhodnou ho nepoužít, musí být jejich produkty označeny jako EU-ekologické. Aby mohl být produkt takto označen, musí nejméně 95 % konečného produktu pocházet z ekologického zemědělství. Jako ekologické nebudou moci být označeny produkty obsahující geneticky modifikované organismy (GMO), s výjimkou produktů obsahujících až 0,9 % GMO v rámci náhodné kontaminace. Dovozy organických produktů by mohly být povoleny, pokud splňují normy EU nebo poskytují rovnocenné záruky ze zemí jejich původu. Mariann Fischer Boelová, členka komise pro zemědělství a rozvoj venkova, prohlásila: „Spotřebitelé budou moci nyní mnohem snadněji rozpoznat ekologické produkty a porozumět jejich výhodám z hlediska životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat. Nynější pravidla budou nahrazena jednoduššími a transparentnějšími. Budou definovat cíle a zásady ekologického zemědělství, vysvětlovat pravidla týkající se označování produktů, upravovat dovoz a zaručovat, že spotřebitelé budou vědět, co kupují, a že zemědělci budou přesně vědět, jakými pravidly se mají řídit.“

Nové nařízení reaguje na závěry Rady z října 2004 ohledně Evropského akčního plánu pro potraviny pocházející z ekologického zemědělství a pro ekologické zemědělství (EAP) z června 2004, který přináší celkovou strategickou představu o příspěvku ekologického zemědělství ke společné zemědělské politice. Pokud jde o dovozní režim, budou se nové předpisy používat od 1. ledna 2007. Navrhuje se, aby se nové nařízení používalo od 1. ledna 2009.

Nové nařízení:

  • bude stanovovat cíle a zásady ekologického zemědělství s ohledem na místní podmínky a stupeň rozvoje,
  • bude zajišťovat, aby se cíle a zásady aplikovaly na všechny stupně ekologické živočišné výroby, produkce akvakultury, rostlinné výroby a výroby krmiv a rovněž produkce ekologických potravin,
  • bude objasňovat pravidla pro GMO, zejména pokud jde o to, že se pro GMO použijí obecné prahové hodnoty, že produkty obsahující GMO nemohou být označeny jako ekologické a že mohou být přijaty zvláštní prahové hodnoty pro osiva,
  • bude stanovovat povinné používání buď loga EU, nebo, pokud se logo nepoužije, stylizovaného označení „EU-ekologické“ a ukládat omezení, pokud jde o označování a reklamu, za účelem podpory „společného chápání“ ekologického zemědělství.
  • bude posilovat přístup založený na hodnocení rizika a zlepšovat kontroly propojením kontrolního systému s úředním systémem kontroly potravin a krmiv EU, který se vztahuje na všechny potraviny a krmiva,
  • bude zlepšovat volný oběh ekologického zboží tím, že zajistí, aby pravidla EU zaručovala nejpřísnější normy, posilovat nestrannost kontrolního systému, vzájemné uznávání norem a snižovat prostor pro to, aby kontrolní orgány mohly povolovat méně přísná pravidla,
  • bude rozvíjet dovozní pravidla založená na stálém přímém přístupu na trh pro produkty v plné míře splňující předpisy EU nebo přístupu na trh na základě rovnocenných

Side Bar