Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/05/1672

Bryssel den 21 december 2005

EU-kommissionen satsar på miljöbilar

EU-kommissionen vill bidra till att skapa en marknad för mer miljövänliga fordon. Därför har man idag lagt fram ett förslag till ny lagstiftning i den riktningen. Den offentliga sektorn i EU måste lägga minst en fjärdedel av sina fordonsinköp på miljövänliga fordon. Biltillverkarna garanteras på så sätt en marknad för utveckling av miljöbilar.

”För att lösa problemen med de ökande föroreningarna i städer och de stadigt ökande bensinpriserna måste man finna sätt att stödja bilindustrins produktion av miljöbilar” framhöll kommissionens vice ordförande Jacques Barrot, som ansvarar för transportfrågor. Andris Piebalgs – kommissionsledamot med ansvar för energifrågor – ansluter sig till förslaget och tillade: ”Med dessa åtgärder kan vi på sikt åstadkomma ett effektivare energiutnyttjande i transportsektorn, som är en av de mest förorenande och energislukande delarna av ekonomin”.

För att möta den ständiga tillväxten av transportsektorn och de effekter i form av föroreningar och oljeberoende som den leder till, vill kommissionen idag lyfta fram behovet av att utveckla en marknad för miljöbilar. I EU svarar vägtransporterna för ungefär en fjärdedel av energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Utrymmet för att minska utsläppen och spara energi är stort, men den nödvändiga tekniken är fortfarande dyr i förhållande till den som används i fordon som drivs med konventionella bränslen.

Detta är skälet till varför EU-kommissionen har beslutat att verka för utveckling av en ny generation av fordon, som förbrukar mindre energi och släpper ut mindre föroreningar. Enligt direktivet skall den offentliga sektorn – stat, lokala myndigheter andra offentliga organ samt offentliga företag och åkeriföretag som har avtal med myndigheter om transporttjänster – bli skyldiga att lägga minst 25 % av sina årliga förvärv (i form av köp eller leasing) av tunga fordon (med en tjänstevikt över 3,5 ton) på ”miljövänligare fordon” (EEV)[1]. Till tunga fordon räknas även bussar och de flesta nyttofordon, t.ex. renhållningsfordon.

Skyldigheten att köpa in en viss kvot miljövänliga bilar är i den första omgången begränsad till ovannämnda kategorier. Det beror på att den offentliga sektorn står för en betydande del av inköpen på denna marknad – omkring 6 % för tunga lastbilar och ungefär en tredjedel för bussar. Den ökande efterfrågan på miljövänliga fordon i dessa kategorier kommer att bidra till industrins utveckling av dem: det handlar om att öka efterfrågan så pass att man kan uppnå stordriftsfördelar. Kommissionens undersökningar har dessutom visat att detta ökar den europeiska bilindustrins konkurrenskraft. Miljövänliga bilar kommer att bli ett slagkraftigt inslag i konkurrensen på grund av problemen med föroreningar i städer i de delar av världen där ekonomin är i snabb tillväxt.

Kommissionen kommer att utreda möjligheten att i en andra omgång utvidga denna kvotering till att omfatta andra fordonskategorier. En av effekterna med direktivet är att utvecklingen av fordon som kan använda en hög halt av biobränslen främjas (se vidare IP/05/1546 om handlingsplanen för biomassa). Andra exempel på alternativa bränslen är naturgas, gasol och väte. Andra tekniska lösningar är eldrift och hybridmotorn (den sistnämnda är en kombination av explosions- och elmotorn).

Utvecklingen av denna teknik har fått stöd från EU:s fonder inom ramen för programmen för forskning och utveckling och från strukturfonderna.

Kommissionens förslag har nu överlämnats till Europeiska rådet och Europaparlamentet i enlighet med medbeslutandeförfarandet.

Please see also : MEMO/05/495


[1] Enligt definitionen i direktiv 2005/55/EG (EUT L 275, s.1, 20.10.2005).


Side Bar