Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1672

Bruselj, 21. decembra 2005

Evropska komisija bo spodbujala okolju prijazna vozila

Evropska komisija je danes predlagala novo direktivo, katere cilj je vzpostaviti trg okolju prijaznih vozil, da bi zmanjšali emisije onesnaževal prometnega sektorja. Nova evropska direktiva določa, da morajo javne uprave četrtino svojih letnih nakupov vozil nameniti okolju prijaznim vozilom, in s tem izdelovalcem vozil daje potrebne spodbude za razvoj teh vozil za širši trg.

„Zaradi čedalje večje onesnaženosti v mestih in stalnega naraščanja cen naftnih derivatov je treba poiskati način in sredstva za podporo avtomobilski industriji pri proizvodnji okolju bolj prijaznih vozil“, je izjavil podpredsednik Jacques Barrot, pristojen za promet. Andris Piebalgs, komisar za energetiko, ki prav tako zagovarja predlog direktive, je dodal: „Ti ukrepi bodo dolgoročno prispevali k večji energetski učinkovitosti prometnega sektorja, ki predstavlja enega največjih onesnaževalcev in potrošnikov energije.“

Zaradi stalnega povečevanja prometnega sektorja ter s tem povezanega onesnaževanja in odvisnosti od naftnih derivatov Komisija danes poudarja potrebo po razvoju trga „okolju prijaznih vozil“. Cestni promet v Evropski uniji predstavlja približno četrtino potrošnje energije in emisij CO2. Obstaja velik potencial za zmanjšanje emisij vozil in varčevanje z energijo. Vendar potrebne tehnologije ostajajo dražje od tistih, ki se uporabljajo pri tradicionalni izdelavi vozil.

Evropska komisija je zato sklenila ukrepati in dati prednost razvoju nove generacije vozil, ki potrošijo manj energije in izpuščajo manj emisij onesnaževal. Direktiva določa, da se javne organe (država, ozemeljske skupnosti, organi, ki jih ureja javno pravo, javna podjetja in pogodbeni izvajalci, ki jih javna podjetja najamejo za izvajanje prometnih storitev) zadolži k prispevanju najmanj 25 % svojih letnih pridobitev (nakupi ali najem) težkih vozil (z več kot 3,5 t) za „do okolja bolj prijazna vozila“, kot so opredeljena v evropskem standardu zmogljivosti[1]. Težka vozila vključujejo avtobuse in večino gospodarskih vozil, kot so vozila za odvoz smeti.

Obveznosti pridobitev okolju prijaznih vozil so zaenkrat omejene na te kategorije vozil, pri katerih imajo javni organi pomemben tržni delež (približno 6 % tovornjakov in približno tretjino avtobusov). Povečano povpraševanje po okolju prijaznih vozilih te kategorije bo tako spodbudilo izdelovalce k njihovem razvoju: gre za vzpostavitev delujočega trga z oblikovanjem zadostnega povpraševanja za razvoj ekonomije obsega. Študije, ki jih je izvedla Komisija, so pokazale pozitiven učinek na konkurenčnost evropske avtomobilske industrije. Ponudba okolju prijaznih vozil s strani izdelovalcev bo postala pomembna konkurenčna prednost glede na težave z onesnaženostjo v mestih, s katerimi se srečujejo številne države po svetu s hitro rastočim gospodarstvom.

Komisija bo proučila možnost razširitve obveznosti prispevanja deleža na druge kategorije vozil kot drugega koraka. Eden od učinkov direktive bo spodbujanje razvoja vozil, prilagojenih gorivom z visokim deležem biomase (glej IP/05/1546 o akcijskem načrtu o biomasi). Drugi primeri zadevnih tehnologij so zemeljski plin, UNP (utekočinjen naftni plin), vodik, elektromotor ali hibridni pogonski sistem (kombinacija motorja z notranjim zgorevanjem in elektromotorja).

Te tehnologije so financirali evropski skladi preko raziskovalnih in razvojnih programov ter strukturni skladi. Predlog Komisije je sedaj predložen Svetu in Evropskemu parlamentu v okviru postopka soodločanja.

Please see also : MEMO/05/495


[1] Kot je opredeljen v Direktivi 2005/55/EC UL L 275/1, 20.10.2005.


Side Bar