Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/05/1672

Brusel 21. decembra 2005

Európska komisia chce podporovať ekologické vozidlá

Európska komisia dnes navrhla nové právne predpisy, ktoré majú prispieť k vytvoreniu trhu ekologických vozidiel s cieľom znížiť znečisťujúce látky v odvetví dopravy. Tým, že presadila, aby orgány verejnej moci vyhradili štvrtinu ročných nákupov ekologickým vozidlám, nové európske pravidlá umožnia poskytnúť konštruktérom záruku, ktorú potrebujú, aby vyvíjali tieto vozidlá pre širší trh.

Vzhľadom na rastúce problémy so znečistením v mestách a na neustále zvyšovanie cien ropy je potrebné nájsť prostriedky na pomoc automobilovému priemyslu, aby sa mohli vyrábať ekologickejšie vozidlá“ vyhlásil podpredseda Komisie a komisár pre dopravu Jacques Barrot. Andris Piebalgs, komisár pre energetiku, ktorý sa pripojil k návrhu smernice, dodal: „Tieto opatrenia napokon umožnia zvýšiť energetickú účinnosť odvetvia dopravy, jedného z najznečisťujúcich a najnáročnejších pokiaľ ide o energiu“.

Vzhľadom na neustály rozvoj odvetvia dopravy a jeho následky pokiaľ ide o znečistenie a závislosť na rope, Komisia dnes zdôrazňuje nutnosť rozvoja trhu „ekologických vozidiel“. V Európskej únii predstavuje cestná doprava približne jednu štvrtinu spotreby energie a emisií CO2. Existuje značný potenciál na zníženie emisií vozidiel a úsporu energie. Potrebné technológie sú však stále nákladnejšie ako technológie používané pri výrobe tradičných vozidiel.

Preto sa Európska komisia rozhodla konať v prospech vývoja novej generácie vozidiel, ktoré spotrebujú menej energie a vyprodukujú menej znečisťujúcich látok. V smernici sa ustanovuje, že verejné orgány (štát, jednotky územnej samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, verejnoprávne podniky a prevádzkovatelia zmluvne zaviazaní verejnými orgánmi poskytovať dopravné služby) budú povinné prideliť minimálnu kvótu 25 % ročne vynaložených prostriedkov na obstaranie (kúpa alebo lízing) ťažkých vozidiel (ťažších ako 3,5 tony) na „vozidlá, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu“, ako sú definované v európskej výkonnostnej norme (EEV)[1]. Medzi ťažké vozidlá patria autobusy a väčšina úžitkových vozidiel ako napríklad smetiarske vozidlá.

Povinnosť kúpy ekologických vozidiel je najskôr obmedzená na tieto kategórie vozidiel, ktorých podiely na trhu verejných úradov sú vysoké (približne 6 % pre nákladné autá a približne tretina pre autobusy). Rastúci dopyt ekologických vozidiel pre túto kategóriu vozidiel takto umožní podporovať ich vývoj konštruktérmi: ide o spôsob, ako spraviť trh rentabilnejším vytvorením dostatočného dopytu na uskutočnenie úspor z rozsahu. Štúdie uskutočnené Komisiou mimochodom dokázali pozitívny vplyv na konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu. Ponuka ekologických vozidiel konštruktérmi sa stane dôležitým tromfom konkurencieschopnosti vzhľadom na problémy so znečistením miest, s ktorými sa stretli vo svete viaceré štáty s vysokým hospodárskym rastom.

Komisia v ďalšej fáze preskúma možnosť rozšírenia povinnosti dodržiavať kvótu aj na iné kategórie vozidiel. Jedným z účinkov smernice bude podporovanie vývoja vozidiel prispôsobených zmesiam s vysokým obsahom biopalív (pozri IP/05/1546 na akčnom pláne o biomase). Ďalšími príkladmi príslušných technológií sú zemný plyn, LPG (skvapalnený ropný plyn), vodík, elektrický motor alebo hybridný motor, ktorý kombinuje vznetový motor a elektrický motor.

Tieto technológie boli podporované z európskych prostriedkov prostredníctvom výskumných a rozvojových programov a štrukturálnych fondov. Návrh Komisie sa teraz postúpil Rade a Európskemu parlamentu v rámci procesu spolurozhodovania.

Please see also : MEMO/05/495


[1] Ako je definované v smernici 2005/55/EC, Ú. v. L 275/1, 20.10.2005.


Side Bar