Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1672

Bruksela, dnia 21 grudnia 2005 r.

Komisja Europejska chce promować pojazdy czyste

Komisja Europejska przedstawiła dziś nowy wniosek legislacyjny, który ma przyczynić się do tworzenia rynku dla pojazdów czystych pod względem ekologicznym w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń sektora transportu. Nowe przepisy europejskie nakładając na administrację publiczną obowiązek przeznaczania jednej czwartej swoich rocznych zakupów na pojazdy czyste, zapewnią konstruktorom pojazdów niezbędne gwarancje dla rozwoju produkcji pojazdów dla szerszego rynku.

„W obliczu coraz większych problemów związanych z zanieczyszczeniem w miastach i stałego wzrostu cen ropy naftowej, trzeba znaleźć sposób, aby wesprzeć przemysł samochodowy w produkcji czystszych pojazdów”, stwierdził wiceprzewodniczący Komisji Jacques Barrot odpowiedzialny za transport. Andris Piebalgs, Komisarz odpowiedzialny za energię, który poparł wniosek dotyczący dyrektywy, dodał: „Środki te z czasem pozwolą zwiększyć energooszczędność transportu, jednego z najbardziej zanieczyszczających i energochłonnych sektorów”.

W sytuacji stałego wzrostu sektora transportu i związanych z nim skutków w postaci zanieczyszczenia i uzależnienia od ropy naftowej, Komisja podkreśla dziś znaczenie rozwijania rynku „czystych pojazdów”. W Unii Europejskiej na transport drogowy przypada w przybliżeniu jedna czwarta całego zużycia energii i emisji CO2. Istnieją znaczne możliwości obniżenia emisji spalin i zwiększenia energooszczędności pojazdów. Niezbędne technologie są jednak wciąż droższe od technologii wykorzystywanych przy budowie tradycyjnych pojazdów.

Dlatego Komisja podjęła decyzję, aby działać na rzecz rozwoju nowej generacji pojazdów zużywających mniej energii i wytwarzających mniej zanieczyszczających emisji. Dyrektywa stanowi, że organy publiczne (władzy państwowej, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prawa publicznego, przedsiębiorstwa publiczne oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi transportowe na podstawie koncesji organu publicznego) będą podlegać obowiązkowi przeznaczania 25 % rocznych zamówień (w formie zakupów lub leasingu) na pojazdy o dużej ładowności (o dopuszczalnej masie ponad 3,5 t) na „pojazdy bardziej przyjazne dla środowiska”, zgodnie z definicją parametrów określonych w normie europejskiej (EEV)[1]. Pojazdy ciężarowe o dużej ładowności obejmują autobusy i większość pojazdów komunalnych, takich jak samochody śmieciarki.

Zobowiązanie do nabywania ekologicznie czystych pojazdów początkowo ogranicza się do kategorii pojazdów, w odniesieniu do których organa publiczne mają znaczący udział w rynku (około 6 % ciężarówek oraz około jednej trzeciej autobusów). Zwiększony popyt na czyste pojazdy w tej kategorii umożliwi zatem wsparcie ich rozwoju przez konstruktorów: poprawa wypłacalności rynku poprzez stworzenie popytu wystarczającego do osiągnięcia korzyści skali. Badania przeprowadzone przez Komisję wykazały ponadto pozytywny wpływ na konkurencyjność europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Oferta ze strony konstruktorów w postaci czystych pojazdów stanie się ważnym atutem w konkurencyjności w obliczu problemów związanych z zanieczyszczeniem obszarów miejskich spotykanym w świecie w wielu krajach szybko rozwijających się gospodarczo.

Komisja zbada następnie możliwość rozszerzenia obowiązkowego kontyngentu w zamówieniach na inne kategorie pojazdów. Jednym ze skutków dyrektywy będzie zachęta do rozwijania pojazdów dostosowanych do wykorzystania bogatych mieszanek biopaliw (zob. IP/05/1546 w sprawie planu działań dotyczącego biomasy). Innymi przykładami stosownych technologii są silniki napędzane gazem ziemnym, skroplonym gazem ropopochodnym (LPG), wodorem lub napędy hybrydowe będące kombinacją silnika spalinowego i elektrycznego.

Technologie te wspierano z funduszy europejskich w ramach programów badań i rozwoju oraz z funduszy strukturalnych. Wniosek Komisji zostanie obecnie przekazany Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w ramach procedury współdecydowania.

Please see also : MEMO/05/495


[1] Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2005/55/CE, Dz.U. L 275/1, 20.10.2005.


Side Bar