Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1672

Bryssel 21. joulukuuta 2005

Euroopan komissio haluaa edistää saastuttamattomia ajoneuvoja

Euroopan komissio on ehdottanut tänään uutta direktiiviä, jonka tavoitteena on edistää saastuttamattomien ajoneuvojen markkinoiden kehittymistä ja vähentää siten liikenteen aiheuttamia epäpuhtauspäästöjä. Direktiivissä edellytetään, että viranomaisten vuosittain hankkimista ajoneuvoista vähintään neljännes on saastuttamattomia ajoneuvoja. Tämä vaatimus antaa ajoneuvojen valmistajille varmuuden siitä, että niiden kannattaa kehittää tällaisia ajoneuvoja laajemmillekin markkinoille.

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot on todennut asiasta seuraavaa: ”Kun kaupunkien ympäristöongelmat kasvavat ja öljyn hinta nousee jatkuvasti, on löydettävä keinoja, jotka auttavat autoteollisuutta valmistamaan vähemmän saastuttavia ajoneuvoja.” Energia-asioista vastaava komissaari Andris Piebalgs, joka vastaa direktiiviehdotuksesta yhdessä Barrot'n kanssa, on lisännyt tähän seuraavaa: ”Ehdotettujen toimenpiteiden avulla voidaan pitkällä aikavälillä parantaa energiatehokkuutta liikenteen alalla, joka on yksi ympäristöä eniten pilaavista ja energiankulutukseltaan suurimmista aloista.

Komissio painottaa olevan tarpeen kehittää saastuttamattomien ajoneuvojen markkinoita, koska liikenne kasvaa jatkuvasti, mikä lisää ympäristön pilaantumista ja öljyriippuvuutta. Tieliikenteen osuus koko EU:n energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä on noin neljännes. Ajoneuvopäästöjen vähentämiseen ja energian säästämiseen on kuitenkin olemassa erittäin hyvät mahdollisuudet, mutta niihin tarvittavat tekniikat ovat kalliimpia kuin tavanomaisten ajoneuvojen valmistustekniikat.

Sen vuoksi Euroopan komissio on päättänyt edistää sellaisen uuden ajoneuvosukupolven kehittämistä, joka kuluttaa vähemmän energiaa ja aiheuttaa vähemmän epäpuhtauspäästöjä. Direktiivissä edellytetään, että viranomaiset (valtio, alue- ja paikallisviranomaiset, julkisyhteisöt, julkiset yritykset sekä liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat liikennepalveluja viranomaisten kanssa tekemiensä sopimusten perusteella) varaavat raskaita (yli 3,5 tonnin painoisia) ajoneuvoja hankkiessaan (ostaessaan tai liisatessaan) vähintään 25 prosentin vuosikiintiön eurooppalaisten ympäristövaatimusten mukaisille ”erityisen ympäristöystävällisille ajoneuvoille” (EYA)[1]. Raskaita ajoneuvoja ovat muun muassa linja-autot ja useimmat hyötyajoneuvot, kuten jäteautot.

Saastuttamattomien ajoneuvojen hankintavelvollisuus rajoitetaan ensimmäisessä vaiheessa koskemaan edellä mainittuja ajoneuvoluokkia, koska julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan niiden markkinoista (noin 6 prosenttia kuorma-automarkkinoista ja noin kolmanneksen linja-automarkkinoista). Lisäämällä näiden luokkien saastuttamattomien ajoneuvojen kysyntää voidaan edistää tällaisten ajoneuvojen kehittämistä autoteollisuudessa: riittävän suuri kysyntä luo likvidit markkinat, jolloin saavutetaan myös mittakaavaetuja. Komission tekemät tutkimukset ovat osoittaneet, että tällä on myönteinen vaikutus Euroopan autoteollisuuden kilpailukykyyn. Valmistajilla, jotka tarjoavat saastuttamattomia ajoneuvoja, on merkittävä kilpailuetu maailmassa, jossa kaupunkialueiden ympäristön pilaantumien aiheuttaa ongelmia monissa nopean talouskasvun maissa.

Komissio selvittää myöhemmin, voidaanko kiintiövaatimus laajentaa toisessa vaiheessa koskemaan muitakin ajoneuvoluokkia. Direktiivillä pyritään muun muassa edistämään sellaisten ajoneuvojen kehittämistä, joiden polttoaineseoksessa biopolttoaineilla on suuri osuus (ks. IP/05/1546, joka käsittelee biomassaa koskevaa toimintasuunnitelmaa). Sillä edistetään myös muita vaihtoehtoisia tekniikoita: maakaasun, nestekaasun ja vedyn käyttöä sekä sähkömoottoreita ja hybridijärjestelmiä, jotka ovat sähkö- ja polttomoottorin yhdistelmiä.

Vaihtoehtoisia tekniikoita tuetaan EU:n varoin tutkimus- ja kehittämisohjelmista sekä rakennerahastoista. Komission ehdotus on nyt toimitettu yhteispäätösmenettelyn mukaisesti neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

Please see also : MEMO/05/495


[1] Määritelty direktiivissä 2005/55/EY (EUVL L 275, 20.10.2005, s. 1).


Side Bar