Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1672

Brüssel, 21. detsember 2005

Euroopa Komisjon soovib edendada keskkonnasõbralike sõidukite kasutuselevõttu

Euroopa Komisjon esitas täna uue õigusakti, mille eesmärk on soodustada keskkonnasõbralike sõidukite turu loomist, vähendamaks seeläbi transpordisektori põhjustatud heitgaase. Uues direktiivis kehtestatakse avalik-õiguslikele asutustele kohustus, et vähemalt veerand aasta vältel hangitud sõidukitest peavad olema keskkonnasõbralikud. Suurem turg annab autotootjatele selliste sõidukite arendamiseks vajaliku kindluse.

Kuna saastatus linnades ja nafta hinna tõus põhjustab järjest suuremaid probleeme, tuleb leida vahendeid, et aidata autotööstusel toota keskkonnasõbralikumaid sõidukeid", teatas asepresident ja transpordivolinik Jacques Barrot. Direktiivi ettepaneku väljatöötamisele kaasa aidanud energeetikavolinik Andris Pielbalgs lisas, et „võetavad meetmed võimaldavad suurendada energiatõhusust transpordisektoris, mis on üks suurimaid ja energiakulukamaid saasteallikaid”.

Seistes silmitsi transpordisektori ning sellest tuleneva saastekoguse ja naftasõltuvuse pideva kasvuga, rõhutab komisjon keskkonnasõbralike sõidukite turu arendamise vajalikkust. Maanteetranspordi energiakulu ja süsihappegaasi heitekogused moodustavad veerandi Euroopa Liidu vastavatest kogunäitajatest. Sõidukite heitekoguste ja energiakulu vähendamiseks on olemas suurepärased võimalused, kuid vajalik tehnika on tavaliste sõidukite tootmisega võrreldes kallis.

Sellest tulenevalt otsustas Euroopa Komisjon soodustada väiksema energiakuluga ja vähem heitgaase eraldavate uue põlvkonna sõidukite väljatöötamist. Direktiivis kehtestatakse avalik-õiguslikele asutustele (riik, omavalitsused, avalik-õiguslikud isikud, riigi osalusega äriühingud ja äriühingud, kes osutavad avalik-õiguslikele asutusetele lepingu alusel veoteenust) nõue, et vähemalt 25% aasta vältel hangitud (ost või liising) raskeveokitest (üle 3,5 tonnise massiga) peavad olema nn eriti keskkonnasõbralikud sõidukid, nagu on määratud eriti keskkonnasõbraliku sõidukiga seotud normis (EEV)[1]. Raskeveokite alla kuuluvad ka bussid ja muud erisõidukid, nagu veo- ja prügiautod.

Keskkonnasõbralike sõidukite hankekohustus hõlmab esialgu vaid nimetatud sõidukikategooriaid, kuna oluline osa nende turust langeb avalik-õiguslike asutuste arvele (veoautod: 6%; bussid 1/3). Keskkonnasõbralike sõidukite nõudluse kasv võimaldab toetada selliste sõidukite väljaarendamist. Tegemist on elujõulise turu loomisega, kus on olemas mastaabisäästuks piisav nõudlus. Komisjoni teostatud uuringutest nähtub, et see võib avaldada positiivset mõju Euroopa autotööstuse konkurentsivõimele. Keskkonnasõbralike sõidukite tootmine on konkurentsivõime seisukohast suur trump, arvestades, et maailmas on mitmeid riike, kus on kiirest majanduskasvust tulenevalt probleeme linnade saastatusega.

Komisjon kaalub kvoodikohustuse hilisemat laiendamist ka muudele sõidukikategooriatele. Direktiiviga soovitakse muu hulgas edendada kõrge biokütusesisaldusega kütusesegusid kasutatavate sõidukite väljatöötamist (vt IP/05/1546 tegevuskava biomassi kohta). Edendatakse ka muid tehnoloogialahendusi, nagu maagaas, veeldatud naftagaas, vesinik, elektrimootor või hübriidmootor, milles on kombineeritud sisepõlemis- ja elektrimootor.

Neid tehnoloogiaid on toetatud Euroopa uurimis- ja arendusprogrammidest ja struktuurifondidest. Komisjoni ettepanek edastatakse nüüd kaasotsustamismenetluse raames Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Please see also : MEMO/05/495


[1] Nagu määratletud direktiivis 2005/55/EÜ, ELT L 275/1, 20.10.2005.


Side Bar