Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1672

V Bruselu dne 21. prosince 2005

Evropská komise chce podporovat ekologická vozidla

Evropská komise dnes navrhla nový právní předpis, jehož cílem je přispět k vytvoření trhu pro ekologická vozidla, aby se snížily emise znečišťujících látek v odvětví dopravy. Vzhledem k tomu, že nový evropský právní předpis stanoví, že orgány státní správy musejí využít čtvrtinu svých ročních nákupů na nákup ekologických vozidel, bude možné výrobcům poskytnout nezbytné záruky pro vývoj těchto vozidel pro větší trh.

„S ohledem na vzrůstající znečišťování životního prostředí ve městech a nepřetržitý růst cen nafty je třeba najít prostředky, které by automobilovému průmyslu pomohly vyrábět ekologičtější automobily,“ prohlásil místopředseda Jacques Barrot, člen Komise odpovědný za dopravu. Andris Piebalgs, člen Komise odpovědný za energii, který se k návrhu směrnice připojil, dodal: „Tato opatření umožní termínově zvýšit energetickou účinnost odvětví dopravy, které je jedním z nejvíce znečišťujících a energicky náročných odvětví.“

Vzhledem k neustálému rozvoji odvětví dopravy a jeho následků, pokud jde o znečišťování životního prostředí a závislost na naftě, Komise v současné době zdůrazňuje nutnost rozvíjet trh s „ekologickými vozidly“. V Evropské unii představuje silniční doprava asi čtvrtinu spotřeby energie a emisí CO2. Potenciál pro snížení emisí z vozidel a úspory energie je značný. Nezbytné technologie jsou však dražší než technologie používané při výrobě tradičních vozidel.

Proto se Evropská komise rozhodla prosazovat vývoj nové generace vozidel, jejichž spotřeba energie je menší a jež vypouštějí do ovzduší méně znečišťujících látek. Směrnice stanoví, že veřejné subjekty (stát, územní samosprávné celky, veřejnoprávní subjekty, veřejné podniky nebo hospodářské subjekty, které jsou na základě smlouvy povinny poskytovat veřejným subjektům dopravní služby) budou povinny přidělit minimální kvótu ve výši 25 % ročně vynaložených prostředků (nákupy nebo leasing) na pořízení těžkých nákladních vozidel (o hmotnosti větší než 3,5 tuny) na „vozidla šetrnější k životnímu prostředí“, jejichž definice se nachází v evropské výkonnostní normě[1]. Mezi těžká vozidla patří autobusy a většina užitkových vozidel, např. popelářské vozy.

Povinnost nákupu ekologických vozidel je nejprve omezena na kategorie vozidel, jejichž významným odběratelem jsou veřejné subjekty (přibližně 6 % u nákladních vozidel a asi jedna třetina u autobusů). Zvýšenou poptávkou po ekologických vozidlech této kategorie vozidel se tak podpoří jejich vývoj výrobci: jde o zajistit dostatečné množství objednávek, které umožní úspory z rozsahu, čímž se zajistí likvidita trhu. Studie, které provedla Komise, však jasně ukázaly pozitivní vliv na konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu. Nabídka ekologických vozidel se stane vzhledem k problémům se znečištěním ve městech, které se vyskytují ve více zemích s rychlým hospodářským růstem, významným trumfem konkurenceschopnosti výrobců.

Komise prověří, zda bude v další fázi možné rozšířit povinnost kvóty na jiné kategorie vozidel. Směrnice bude v rámci akčního plánu o biomasách podporovat rozvoj vozidel upravených pro směsi biopaliv (viz IP/05/1546). Dalšími příklady dotčených technologií jsou zemní plyn, LPG (zkapalněný ropný plyn), vodík, elektrické motory nebo hybridy, které kombinují spalovací motor a elektrický motor.

Tyto technologie byly podporovány v rámci evropských fondů prostřednictvím výzkumných i rozvojových programů a strukturálních fondů. V rámci procesu spolurozhodování se návrh Komise nyní předá Radě a Evropskému parlamentu.

Please see also : MEMO/05/495


[1] Podle definice ve směrnici 2005/55/CE, Úř. věst. L 275, 20.10.2005, s. 1.


Side Bar