Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1653

Bryssel den 21 december 2005

Statligt stöd: kommissionen antar nya riktlinjer för regionalstöd för 2007-2013

Europeiska kommissionen har antagit nya riktlinjer för regionalstöd enligt EG-fördragets bestämmelser om statligt stöd. Riktlinjerna kommer att gälla från 2007 till 2013, vilket sammanfaller med nästa programperiod för EU:s strukturfonder. I riktlinjerna fastställs reglerna för beviljande av statligt stöd som främjar utvecklingen i fattigare regioner, vilket omfattar stöd i form av direkta investeringsbidrag och skattelättnader för företag. I riktlinjerna ges regler för valet av regioner som är berättigade till regionalstöd och fastställs de högsta tillåtna stödnivåerna. I linje med EU:s sammanhållningspolitik och Europeiska rådets krav på mindre, mer målinriktat statligt stöd fokuserar de nya riktlinjerna på regionalstöd till de mest missgynnade områdena i den utvidgade unionen samtidigt som man tar hänsyn till behovet av att förbättra konkurrenskraften och möjliggöra en smidig övergång.

”Riktlinjerna ger de olika berörda intressena lika stort utrymme, stöder våra sammanhållningsmål och bidrar till inriktningen på mindre, mer målinriktat stöd i handlingsplanen för statligt stöd. Det gläder mig att vi har slutfört översynen i god tid så att medlemsstaterna hinner utarbeta sina regionala utvecklingsstrategier för 2007–2013”, sade Neelie Kroes, kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor.

Enligt de nuvarande riktlinjerna bor 52,2 % av befolkningen i EU-25 i regioner som är berättigade till statligt regionalstöd. Av denna befolkningsandel bor 34,2 % i regioner som anses missgynnade jämfört med genomsnittet för hela EU-25 (stödberättigade enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget[1]) och som är berättigade till de högsta stödnivåerna (40–50 %), medan 18 % bor i regioner som är relativt sett mindre missgynnade (stödberättigade enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget[2]) och som är berättigade till lägre stödnivåer på 10–20 %.

Enligt de nya riktlinjerna får högst 43,1 % av befolkningen i EU-25 omfattas av statligt regionalstöd. Detta inkluderar ett skyddsnät för att garantera att ingen medlemsstat förlorar mer än 50 % av sitt nuvarande stödberättigande.

Regioner med mindre än 75 % av den genomsnittliga BNP per capita i EU-25 (dvs. mindre gynnade regioner) är berättigade till de högsta stödnivåerna enligt artikel 87.3 a samt till driftsstöd (regionalstöd som har till syfte att minska ett företags rörliga kostnader). Dessa regioner omfattar 27,7 % av befolkningen i EU-25. Med tanke på de stora skillnaderna i välstånd mellan dessa regioner (mellan 32,2 % och 74,9 % av EU-genomsnittet) är de uppdelade i tre kategorier. Det betyder att om stora företag beviljas regionalstöd i dessa regioner är de högsta stödnivåerna följande:

Regional BNP i % av BNP för EU-25
% av befolkningen i EU-25
Högsta stödnivåer för stora företag
<75 %
14,05 %
30 %
<60 %
6,30 %
40 %
<45 %
7,37 %
50 %

På grund av sina särskilda nackdelar klassificeras de yttersta randområdena som mindre gynnade regioner enligt artikel 87.3 a oavsett deras relativa BNP.

De regioner som berörs av den statistiska effekten, dvs. som har en BNP som är mindre än 75 % av BNP för EU-15 men större än 75 % av BNP för EU-25 (3,6 % av befolkningen i EU-25) – kommer under en övergångsperiod att ha status som mindre gynnade regioner och vara berättigade till de lägsta stödnivåerna enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget, med en stödnivå på 30 % för stora företag t.o.m. den 31 december 2010. Situationen i dessa regioner kommer att ses över 2010. Om situationen har försämrats kommer de att fortsätta omfattas av artikel 87.3 a. I annat fall kommer de att vara stödberättigade enligt artikel 87.3 c med en stödnivå på 20 % från och med den 1 januari 2011.

När det gäller regioner med en BNP per capita på mer än 75 % av genomsnittet för EU-25 kommer medlemsstaterna att kunna bevilja regionalstöd på lägre nivåer (mellan 10 % och 15 %) enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget till områden som de själva kan definiera i enlighet med sin nationella politik för regionalutveckling, förutsatt att den andel av befolkningen som får omfattas av stöd inte överskrids och att vissa minimivillkor uppfylls för att förhindra missbruk.

En övergångsperiod kommer att tillämpas fram till 2010 för regioner som drabbas av de största minskningarna av stödnivåerna och fram till 2008 för regioner som inte längre är stödberättigade enligt de nya riktlinjerna.

Stödnivåerna kan i alla stödområden höjas med 20 % för stöd till små företag och med 10 % för stöd till medelstora företag.

En ny form av stöd kommer att tillåtas för att främja bildandet av nya företag i stödområden. Denna nya stödform gäller start- och utvidgningsfasen för små företag under de fem första åren.

En ny form av driftsstöd kommer också att tillåtas för att motverka avfolkningen i de minst befolkade områdena, och reglerna för beviljande av driftsstöd i de yttersta randområdena förenklas.

De nya riktlinjerna innehåller också några andra ändringar för att förtydliga och förenkla de nuvarande reglerna. Det kan särskilt nämnas att reglerna gällande mycket stora investeringsprojekt på mer än 50 miljoner euro nu för första gången tagits med i riktlinjerna för regionalstöd.
De nya riktlinjerna finns på:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional/

För ytterligare upplysningar se: MEMO/05/491.

Befolkningsandel som omfattas av regionalstöd, 2007–2013

I %
B
Dk
D
Gr
Esp
F
Irl
I
Lux
Nl
Ös
Port
SF
S
UK
EU-15
Cz
Hu
Cy
Slk
EU-25*
EU-27*
Mindre gynnade områden
(Art. 87.3 a)
0
0
12,5
36,6
36,2
2,9
0
29,2
0
0
0
70,1
0
0
4,0
15
88,6
72,2
0
88,9
27,7
32,2
Områden som berörs av den statistiska effekten
12,4
0
6,1
55,5
5,8
0
0
1,0
0
0
3,4
3,8
0
0
0,6
4,3
0
0
0
0
3,6
3,4
Övriga områden
(Art. 87.3 c)
13,5
8,6
11,0
7,9
17,7
15,5
50,0
3,9
16
7,5
19,1
2,8
33,0
15,3
19,3
13,3
0
27,8
50
0
11,8
10,8
Totalt
25,9
8,6
29,6
100
59,6
18,4
50
34,1
16
7,5
22,5
76,7
33,0
15,3
23,9
32,5
88,6
100
50
88,9
43,1
46,4

* Anm.: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen och Slovenien omfattas helt och hållet av regionalstöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget och har därför utelämnats ur tabellen, men de ingår i totalsiffrorna för EU-25. Bulgarien och Rumänien kommer också att helt och hållet omfattas av regionalstöd enligt artikel 87.3 a och ingår i totalsiffrorna för EU- 27.


[1] Enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget kan ”stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning” anses förenligt med den gemensamma marknaden.

[2] Enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget kan ”stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset” anses förenligt med den gemensamma marknaden.


Side Bar