Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1653

Bruselj, 21. december 2005

Državna pomoč: Komisija je sprejela nove smernice o regionalni pomoči za obdobje 2007–2013

Evropska komisija je v skladu s pravili o državni pomoči iz Pogodbe ES sprejela nove smernice o regionalni pomoči. Te smernice se bodo uporabljale od leta 2007 do leta 2013, kar je enako obdobje kot naslednje programsko obdobje za strukturne sklade EU. Smernice določajo pravila za odobritev državne pomoči, ki spodbuja razvoj revnejših regij in zajema pomoč, kot so nepovratna sredstva v obliki neposrednih naložb ter znižanja davkov za gospodarske družbe. Smernice podrobneje določajo pravila za izbiro regij, ki so upravičene do regionalne pomoči, in opredeljujejo največje možne dovoljene ravni te pomoči. Nove smernice o regionalni pomoči v skladu s kohezijsko politiko EU in pozivi Evropskega sveta k manj in bolje usmerjeni državni pomoči največ pozornosti namenjajo najbolj prikrajšanim regijam razširjene Unije, pri tem pa omogočajo, da se upošteva tudi potreba po izboljšani konkurenčnosti in gladkem prehodu.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je dejala: „V smernicah so uravnoteženo zastopani različni zadevni interesi, zagotovljena je podpora našim kohezijskim ciljem, hkrati pa smernice prispevajo h glavnemu cilju akcijskega načrta državnih pomoči, ki je manj in bolj usmerjena pomoč. Veseli me, da smo pravočasno končali pregled, da bodo lahko države članice pripravile svoje strategije regionalnega razvoja za obdobje 2007–2013.“

V skladu s sedanjimi smernicami 52,2 % prebivalstva EU-25 živi v regijah, ki so upravičene do regionalne državne pomoči, 34,2 % prebivalstva EU-25 živi v regijah, ki se v primerjavi s skupnim povprečjem EU-25 obravnavajo kot prikrajšane (s tem so upravičene do pomoči v skladu s členom 87(3)(a) Pogodbe[1]) in so upravičene do najvišjih stopenj pomoči (40 % – 50 %), ter 18 % prebivalstva živi v regijah, ki so sorazmerno manj prikrajšane (upravičene do pomoči v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe[2]) in zato upravičene do nižjih stopenj pomoči v višini 10 % – 20 %.

Skupna pokritost prebivalstva glede regionalne državne pomoči je v skladu z novimi smernicami določena na 43,1 % prebivalstva EU-25. To vključuje varovalo, da se zagotovi, da nobena država članica ne izgubi več kot 50 % svojega deleža pomoči, do katerega je trenutno upravičena.

Regije z manj kot 75 % povprečja EU-25 glede na BDP na prebivalca (tj. prikrajšane regije) so upravičene do najvišjih stopenj pomoči v skladu s členom 87(3)(a), enako velja prav tako v zvezi s pomočjo za tekoče poslovanje (regionalna pomoč, namenjena zmanjšanju tekočih izdatkov podjetja). Te regije predstavljajo 27,7 % prebivalstva EU-25. Glede na velike premoženjske razlike med temi regijami, ki dosegajo od 32,2 % do 74,9 % povprečja Skupnosti, so razdeljene v tri kategorije. To pomeni, da ob dodelitvi regionalne pomoči velikim podjetjem v teh regijah najvišje stopnje pomoči znašajo:

BDP regije v odstotkih BDP EU-25
Odstotek prebivalstva EU-25
Najvišje stopnje pomoči za velika podjetja
<75 %
14,05 %
30 %
<60 %
6,30 %
40 %
<45 %
7,37 %
50 %

Najbolj oddaljene regije se zaradi svojih posebnih omejitev uvrščajo med prikrajšane v skladu s členom 87(3)(a), ne glede na njihov BDP.

Tako imenovane ‚regije statističnega učinka‘ – ki imajo manj kot 75 % BDP EU-15, ampak več kot 75 % BDP EU-25 (3,6 % prebivalstva EU-25) – bodo zaradi prehodnega statusa, ki jih uvršča med ‚prikrajšane‘, upravičene do najnižjih stopenj pomoči v skladu s členom 87(3)(a) Pogodbe ES, poleg tega pa bo za velika podjetja do 31. decembra 2010 veljala stopnja pomoči v višini 30 %. Položaj teh regij se bo proučilo leta 2010. Če se bo njihov položaj poslabšal, bodo še naprej uživale ugodnosti iz člena 87(3)(a). Drugače bodo od 1. januarja 2011 v skladu s členom 87(3)(c) upravičene do stopnje pomoči v višini 20 %.

Države članice bodo lahko v zvezi z regijami z več kot 75 % povprečja EU-25 glede na BDP na prebivalca v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe ES regionalno pomoč dodelile po nižjih stopnjah (med 10 % in 15 %) tistim območjem, ki jih lahko v skladu z nacionalno politiko regionalnega razvoja same opredelijo, obstajajo pa omejitve, ki zadevajo največje možno število prebivalstva, in nekaj minimalnih pogojev za preprečitev zlorab.

Prehodne ureditve se za regije, ki jih bodo doletela največja znižanja stopenj pomoči, predvidevajo do leta 2010 in za regije, ki bodo v skladu z novimi smernicami izgubile upravičenost do pomoči, do leta 2008.

Stopnje pomoči se lahko na vseh območjih, ki prejemajo pomoč, v primeru dodelitve le-te malim podjetjem zvišajo za 20 % in za 10 % v primeru dodelitve pomoči srednjim podjetjem.

Omogočila se bo nova oblika pomoči za spodbujanje ustanavljanja podjetij na območjih, ki prejemajo pomoč, ki se bo uporabljala v fazah ustanovitve in razvoja malih podjetij v prvih petih letih.

Prav tako bo omogočena nova oblika pomoči za tekoče poslovanje, da se prepreči odseljevanje v najmanj naseljenih območjih, poenostavljena pa so tudi pravila za odobritev pomoči za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah.

Nove smernice vsebujejo tudi druge številne spremembe za razjasnitev in poenostavitev trenutnih pravil. Predvsem je treba omeniti, da so v smernice o regionalni pomoči prvič vključena pravila o zelo velikih naložbenih projektih v višini nad 50 milijonov EUR.
Nove smernice so na voljo na naslednji spletni strani:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional/

MEMO/05/491

Obseg dodeljevanja regionalne pomoči glede na prebivalstvo, 2007–2013

v odstotkih
B
DK
D
EL
E
F
IRL
I
L
NL
A
P
FIN
S
UK
EU-15
CZ
HU
CY
SK
EU-25*
EU-27*
Prikrajšana
območja
(člen 87(3)(a))
0
0
12,5
36,6
36,2
2,9
0
29,2
0
0
0
70,1
0
0
4,0
15
88,6
72,2
0
88,9
27,7
32,2
Območja ‚statističnega učinka‘
12,4
0
6,1
55,5
5,8
0
0
1,0
0
0
3,4
3,8
0
0
0,6
4,3
0
0
0
0
3,6
3,4
Druga območja
(člen 87(3)(c))
13,5
8,6
11,0
7,9
17,7
15,5
50,0
3,9
16
7,5
19,1
2,8
33,0
15,3
19,3
13,3
0
27,8
50
0
11,8
10,8
Skupaj
25,9
8,6
29,6
100
59,6
18,4
50
34,1
16
7,5
22,5
76,7
33,0
15,3
23,9
32,5
88,6
100
50
88,9
43,1
46,4

* Opomba: V primeru Estonije, Latvije, Litve, Malte, Poljske in Slovenije znaša v skladu s členom 87(3)(a) Pogodbe ES obseg dodeljevanja regionalne pomoči 100 %, so pa te države vključene v skupne številke za EU-25. Tudi v primeru Bolgarije in Romunije bo obseg dodeljevanja regionalne pomoči znašal 100 % v skladu s členom 87(3)(a) in sta vključeni v skupne številke za EU-27.


[1] Člen 87(3)(a) Pogodbe ES določa, da se kot združljivo s skupnim trgom lahko šteje „pomoč za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven izjemno nizka ali kjer je podzaposlenost velika“.

[2] Člen 87(3)(c) Pogodbe ES navaja, da se za združljivo s skupnim trgom lahko šteje „pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih območij, kadar takšna pomoč ne spreminja trgovinskih pogojev v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi“.


Side Bar