Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1653

Bruksela, dnia 21 grudnia 2005 r.

Pomoc państwa: Komisja przyjmuje nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2007-2013

Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej, zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w traktacie WE. Wytyczne te będą obowiązywać od roku 2007 do 2013, który to okres odpowiada kolejnemu okresowi programowania funduszy strukturalnych UE. Określa się w nich zasady przyznawania pomocy państwa przeznaczonej na rozwój biedniejszych regionów i obejmującej takie rodzaje wsparcia, jak bezpośrednie dotacje inwestycyjne i zniżki podatkowe dla firm. Wytyczne zawierają także zasady wyboru regionów, którym przysługuje pomoc regionalna i określają maksymalne dopuszczalne pułapy takiej pomocy. Zgodnie z regułami unijnej polityki spójności Rada Europejska wnosi o obniżenie wartości i lepsze ukierunkowanie pomocy państwa; w związku z tym nowe wytyczne przewidują skupienie pomocy regionalnej na najbardziej potrzebujących regionach rozszerzonej Unii, uwzględniając przy tym potrzebę poprawy konkurencyjności i złagodzenia problemów okresu przejściowego.

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, wyraziła opinię, że „wytyczne wprowadzają równowagę między różnymi interesami, sprzyjają osiąganiu naszych celów w dziedzinie spójności i powodują, że plan działania w zakresie pomocy państwa służy w większym stopniu obniżeniu wartości pomocy i lepszemu jej ukierunkowaniu. Bardzo się cieszę, że udało nam się zakończyć proces przeglądu na tyle wcześnie, by umożliwić Państwom Członkowskim przygotowanie strategii rozwoju regionalnego na lata 2007-2013.”

Zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi 52,2 % ludności UE-25 żyje w regionach kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą państwa: 34,2 % w regionach, których sytuacja ekonomiczna uznawana jest za gorszą niż przeciętna w UE-25 (przez co przysługuje im pomoc na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu[1]), którym przysługuje najwyższy poziom pomocy (40 % - 50 %), natomiast 18 % w regionach, których sytuacja jest nieco bardziej korzystna (kwalifikujących się do objęcia pomocą państwa na mocy art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu[2]), przez co przysługuje im pomoc na niższym poziomie, wynoszącym 10 % - 20 %.

Według nowych wytycznych, regionalna pomoc państwa obejmie ogółem 43,1 % ludności UE-25. W liczbie tej uwzględniono tzw. „siatkę bezpieczeństwa”, czyli przepisy mówiące o tym, że żadne z Państw Członkowskich nie może stracić więcej niż 50 % obecnie przysługujących mu środków pomocy.

Regiony o PKB na jednego mieszkańca niższym niż 75 % średniego poziomu w UE-25 (tj. regiony w trudnej sytuacji) kwalifikują się do najwyższego poziomu pomocy na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a), jak również do pomocy operacyjnej (pomoc regionalna służąca ograniczeniu bieżących wydatków przedsiębiorstw). Na regiony te przypada 27,7 % ludności UE-25. Biorąc pod uwagę ogromne różnice w poziomie zamożności tych regionów, wahające się od 32,2 % do 74,9 % średniego poziomu we Wspólnocie, dzieli się je na trzy kategorie. Oznacza to, że dla działających w tych regionach dużych przedsiębiorstw maksymalny poziom regionalnej pomocy państwa wynosi:

PKB w regionie jako % PKB w UE-25
% ludności EU-25
Maksymalny poziom pomocy dla dużych przedsiębiorstw
<75%
14.05%
30%
<60%
6.30%
40%
<45%
7.37%
50%

Ze względu na szczególne niedogodności regiony najbardziej oddalone uznaje się za będące w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a), niezależnie od poziomu PKB.

Tak zwane „regiony efektu statystycznego” – w których PKB jest niższy niż 75 % średniej w UE-15, ale wyższy niż 75% średniej UE-25 (3,6 % ludności UE-25) – będą korzystać z przejściowego „statusu regionów w trudnej sytuacji”, kwalifikując się do najniższego poziomu pomocy na podstawie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE, co oznacza pomoc dla dużych przedsiębiorstw na poziomie 30 % do 31 XII 2010 r. W roku 2010 sytuacja tych regionów zostanie oceniona na nowo. Jeśli ulegnie do tego czasu pogorszeniu, regiony nadal będą korzystać z przepisów art. 87 ust. 3 lit. a). W przeciwnym razie od 1 I 2011 r. obejmie je art. 87 ust. 3 lit. c), a więc pomoc na poziomie 20 %.

W przypadku regionów z PKB na jednego mieszkańca wyższym niż 75% średniej EU-25 państwa członkowskie będą mogły udzielać pomocy regionalnej na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE na niższym poziomie (między 10 % a 15 %) obszarom, które same wskażą zgodnie z zasadami krajowej polityki rozwoju regionalnego. Aby zapobiec nadużyciom, pomoc taka podlegać będzie ograniczeniom związanym z maksymalnym odsetkiem ludności i pewnymi wymogami minimalnymi.

Ustalenia przejściowe obowiązywać będą do roku 2010 r. dla regionów, które najbardziej ucierpią na ograniczeniu poziomu pomocy i do 2008 r. dla regionów, które według nowych wytycznych przestaną się do takiej pomocy kwalifikować.

Poziom pomocy można zwiększyć na wszystkich obszarach objętych wsparciem o 20 % w przypadku małych przedsiębiorstw i 10% w przypadku przedsiębiorstw średnich.

Dopuszczony zostanie też nowy rodzaj pomocy przewidziany jako zachęta do otwierania działalności gospodarczej na obszarach objętych wsparciem. Pomoc ta przeznaczona będzie na zakładanie małych przedsiębiorstw i ich rozwój przez pierwsze pięć lat.

Pojawi się również nowy rodzaj pomocy operacyjnej dla przeciwdziałania wyludnianiu się obszarów o najniższym poziomie zaludnienia oraz uproszczone zostaną zasady przyznawania pomocy dla regionów najbardziej oddalonych.

Nowe wytyczne zawierają także szereg innych zmian mających na celu wyjaśnienie i uproszczenie obecnie obowiązujących reguł. Przede wszystkim w wytycznych w sprawie pomocy regionalnej po raz pierwszy znalazły się zasady dotyczące dużych projektów inwestycyjnych o wartości ponad 50 mln euro.
Nowe wytyczne można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional/

Zasięg pomocy regionalnej według odsetka ludności, 2007 – 2013

In %
B
Dk
D
Gr
Esp
F
Irl
I
Lux
Nl
Ös
Port
SF
S
UK
UE-15
Cz
Hu
Cy
Slk
UE-25*
UE-27*
Obszary w trudnej sytuacji
(art. 87 ust. 3 lit. a))
0
0
12.5
36.6
36.2
2.9
0
29.2
0
0
0
70.1
0
0
4.0
15
88.6
72.2
0
88.9
27.7
32.2
„Obszary efektu statystycznego”
12.4
0
6.1
55.5
5.8
0
0
1.0
0
0
3.4
3.8
0
0
0.6
4.3
0
0
0
0
3.6
3.4
Inne obszary
(art. 87 ust. 3 lit. c))
13.5
8.6
11.0
7.9
17.7
15.5
50.0
3.9
16
7.5
19.1
2.8
33.0
15.3
19.3
13.3
0
27.8
50
0
11.8
10.8
Ogółem
25.9
8.6
29.6
100
59.6
18.4
50
34.1
16
7.5
22.5
76.7
33.0
15.3
23.9
32.5
88.6
100
50
88.9
43.1
46.4

* Uwaga: Estonię, Łotwę, Litwę, Maltę, Polskę i Słowenię, jako kraje w 100 % objęte pomocą na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE, pominięto w tabeli, lecz uwzględniono przy wyliczaniu wartości całkowitej dla UE-25. Bułgaria i Rumunia również zostaną objęte w 100% pomocą na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) i uwzględnione przy wyliczaniu wartości całkowitych dla UE-27.


[1] Artykuł 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE stanowi, że “pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia” można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem.

[2] Artykuł 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE stanowi, że „pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem” można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem.


Side Bar