Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1653

Briuselis, 2005 m. gruodžio 21 d.

Valstybės pagalba: Komisija priima naujas 2007–2013 m. regioninės pagalbos gaires

Europos Komisija, remdamasi EB sutartyje numatytomis valstybės pagalbos taisyklėmis, priėmė naujas regioninės pagalbos gaires. Šios gairės galios nuo 2007 m. iki 2013 m., t. y. tiek, kiek truks kitas ES struktūrinių fondų programos laikotarpis. Gairėse išdėstytos taisyklės, kuriomis remiantis leidžiama teikti skurdesnių regionų vystymąsi skatinančią valstybės pagalbą, pavyzdžiui, tiesioginėmis dotacijomis investicijoms ir mokesčių sumažinimu bendrovėms. Gairėse pateiktos konkrečios taisyklės, susijusios su regionų, atitinkančių regioninės pagalbos reikalavimus, atranka ir nurodomi didžiausi leidžiami šios pagalbos lygiai. Atsižvelgiant į ES sanglaudos politiką ir Europos Vadovų Tarybos prašymus dėl mažesnės ir tikslingesnės valstybės pagalbos, pagal naujas gaires regioninė pagalba bus perskirstyta skurdžiausiems išsiplėtusios Sąjungos regionams, tuo pačiu metu atsižvelgiant į poreikį gerinti konkurencingumą ir užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį.

Pasak už konkurenciją atsakingos Komisijos narės Neelie Kroes: „Gairėmis surasta teisinga skirtingų susijusių interesų pusiausvyra, remiami mūsų sanglaudos tikslai ir prisidedama prie Valstybės pagalbos veiksmų plane skiriamo dėmesio mažesnei ir tikslingesnei valstybės pagalbai. Džiaugiuosi, kad strategiją mes peržiūrėjome laiku, todėl valstybės narės galės parengti savo 2007–2013 m. regioninės plėtros strategijas.“

Pagal dabar galiojančias gaires, 52,2 % ES 25 gyventojų gyvena regionuose, atitinkančiuose regioninės valstybės pagalbos reikalavimus, 34,2 % ES 25 gyventojų gyvena regionuose, kurie laikomi esančiais nepalankioje padėtyje, palyginti su bendru ES 25 vidurkiu (ir todėl atitinka reikalavimus gauti pagalbą pagal EB Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą[1]), turinčių teisę gauti didžiausią pagalbos normą (40 %–50 %), o 18 % gyvena regionuose, kurių padėtis yra palyginti mažiau nepalanki (atitinka reikalavimus gauti pagalbą pagal EB Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą[2]) ir turi teisę gauti mažesnę pagalbos normą (10 %–20 %).

Pagal naujas gaires nustatyta, kad apskritai teisę į regioninę valstybės pagalbą turi 43,1 % ES 25 gyventojų. Į tai įskaičiuotas apsauginio tinklo mechanizmas, užtikrinantis, kad nė viena valstybė narė nepraras daugiau kaip 50 % dabartinės teisės į pagalbą.

Regionai, kurių BVP vidurkis vienam gyventojui yra mažesnis negu 75 % ES 25 vidurkio (t. y. esantys nepalankioje padėtyje), pagal EB Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą turi teisę gauti didžiausią pagalbą, taip pat pagalbą veiklai (regioninę pagalbą, kurios tikslas sumažinti įmonės einamąsias išlaidas). Šie regionai sudaro 27,7 % ES 25 gyventojų. Atsižvelgiant į didžiulį šių regionų gerovės skirtumą – nuo 32,2 % iki 74,9 % Bendrijos vidurkio, jie yra suskirstyti į tris kategorijas. Tai reiškia, kad suteikiant regioninę pagalbą šių regionų didelėms bendrovėms, didžiausia pagalba sudaro:

Regioninis BVP, išreikštas % ES 25 BVP
 % ES 25 gyventojų
Didžiausia pagalba didelėms bendrovėms
< 75 %
14,05 %
30 %
< 60 %
6,30 %
40 %
< 45 %
7,37 %
50 %

Dėl sunkumų ypatingumo, atokiausieji regionai, nepaisant jų BVP, yra laikomi esančiais nepalankioje padėtyje pagal 87 straipsnio 3 dalies a punktą.

Vadinamiesiems „statistinio poveikio regionams“, kurių BVP yra mažesnis kaip 75 % ES 15 BVP, bet didesnis kaip 75 % ES 25 BVP (3,6 % ES 25 gyventojų), bus suteiktas „esančių nepalankioje padėtyje“ pereinamojo laikotarpio statusas ir jie iki 2010 m. gruodžio 31 d. turės teisę gauti mažiausią pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą numatytą pagalbą ir 30 % pagalbą didelėms įmonėms. Padėtis šiuose regionuose bus peržiūrėta 2010 m. Jei jų padėtis pablogės, jie ir toliau bus remiami pagal 87 straipsnio 3 dalies a punktą. Priešingu atveju, nuo 2011 m. sausio 1 d. jie atitiks reikalavimus pagal 87 straipsnio 3 dalies c punktą gauti 20 % pagalbą.

Kalbant apie regionus, kurių BVP vidurkis vienam gyventojui yra didesnis kaip 75 % ES 25 vidurkio, valstybės narės savo pačių pagal nacionalinę regioninės plėtros politiką apibrėžtoms teritorijoms pagal 87 straipsnio 3 dalies c punktą galės skirti mažesnę regioninę pagalbą (nuo 10 % iki 15 %), kuri, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui, priklausys nuo didžiausio gyventojų skaičiaus ir kai kurių minimalių sąlygų.

Regionams, kurie dėl pagalbos normų sumažinimo nukenčia labiausiai, iki 2010 m. numatytas pereinamasis laikotarpis, o regionams, pagal naująsias gaires netenkantiems teisės į pagalbą, šis laikotarpis numatytas iki 2008 m.

Visose remiamose teritorijose, kur pagalba suteikiama mažoms įmonėms, pagalbos norma gali būti padidinta 20 %, o kur pagalba suteikiama vidutinėms įmonėms, pagalbos norma gali būti padidinta 10 %.

Siekiant remiamose teritorijose skatinti naujų įmonių kūrimąsi, bus leidžiama teikti naujo pobūdžio pagalbą, kuri pirmuosius penkerius metus bus teikiama mažoms įmonėms jų kūrimosi ir plėtros etapais.

Siekiant sustabdyti gyventojų mažėjimą rečiausiai apgyvendintose teritorijose, bus leidžiama teikti naujo pobūdžio pagalbą veiklai, o pagalbos veiklai atokiausiuose regionuose teikimo taisyklės jau supaprastintos.

Naujosiose gairėse taip pat yra keletas kitų pakeitimų, kuriais paaiškinamos ir supaprastinamos dabartinės taisyklės. Labai didelių, 50 mln. EUR viršijančių, investicinių projektų taisyklės pirmą kartą yra įtrauktos į regioninės pagalbos gaires.
Naująsias gaires galima rasti:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional/

MEMO/05/491

Regioninė pagalba pagal gyventojų skaičių 2007–2013 m.

 %
B
Dk
D
Gr
Esp
F
Irl
I
Lux
Nl
Ös
Port
SF
S
UK
EU-15
Cz
Hu
Cy
Slk
ES 25*
ES 27*
Nepalankioje padėtyje esantys regionai
(87 straipsnio 3 dalies a punktas)
0
0
12,5
36,6
36,2
2,9
0
29,2
0
0
0
70,1
0
0
4,0
15
88,6
72,2
0
88,9
27,7
32,2
Statistinio poveikio teritorijos
12,4
0
6,1
55,5
5,8
0
0
1,0
0
0
3,4
3,8
0
0
0,6
4,3
0
0
0
0
3,6
3,4
Kitos teritorijos
(87 straipsnio 3 dalies c punktas)
13,5
8,6
11,0
7,9
17,7
15,5
50,0
3,9
16
7,5
19,1
2,8
33,0
15,3
19,3
13,3
0
27,8
50
0
11,8
10,8
Iš viso
25,9
8,6
29,6
100
59,6
18,4
50
34,1
16
7,5
22,5
76,7
33,0
15,3
23,9
32,5
88,6
100
50
88,9
43,1
46,4

* Pastaba: pagal EB Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą Estijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos ir Slovėnijos remiamos teritorijos apima 100 % šių šalių teritorijos ir šios šalys nėra įtrauktos į lentelę, bet įtrauktos į ES 25 sumą. Pagal EB Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą Bulgarijos ir Rumunijos remiamos teritorijos taip pat apima 100 % šių šalių teritorijos ir yra įtrauktos į ES 27 sumas.


[1] 87 straipsnio 3 dalies a punkte numatoma, kad „pagalba, skirta regionų, kuriuose yra neįprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas, ekonominei plėtrai skatinti“, gali būti laikoma neprieštaraujančia bendrajai rinkai.

[2] 87 straipsnio 3 dalies c punkte numatoma, kad „pagalba, skirta tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba tam tikrų ekonomikos sričių plėtrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui“, gali būti laikoma neprieštaraujančia bendrajai rinkai.


Side Bar