Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1653

Bryssel 21. joulukuuta 2005

Valtiontuki: komissio antaa uudet aluetuen suuntaviivat vuosiksi 2007–2013

Euroopan komissio on antanut uudet EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen mukaiset aluetuen suuntaviivat. Uudet suuntaviivat ovat voimassa vuosina 2007–2013 eli EU:n rakennerahastojen seuraavan ohjelmakauden ajan. Suuntaviivoissa vahvistetaan köyhempien alueiden kehitystä edistävien valtiontukien hyväksymistä koskevat säännöt. Näihin tukiin kuuluvat esimerkiksi yrityksille myönnettävät suorat investointiavustukset ja veronhuojennukset. Suuntaviivoissa määritetään aluetukikelpoisten alueiden valintasäännöt ja määritellään aluetuen sallitut enimmäisintensiteetit. Koska Eurooppa-neuvosto on kehottanut vähentämään valtiontukia ja kohdentamaan niitä paremmin, aluetuen painopistealue siirretään uusissa suuntaviivoissa EU:n koheesiopolitiikan mukaisesti laajentuneen unionin huonoimmassa asemassa oleviin alueisiin. Myös kilpailukyvyn parantamista ja joustavaa siirtymäkautta koskevat tarpeet on otettu huomioon suuntaviivojen tarkistuksessa.

Kilpailukomissaari Neelie Kroesin mukaan ”suuntaviivoilla saadaan aikaan oikea tasapaino eri etunäkökohtien välille, tuetaan koheesiotavoitteita ja edistetään valtiontuen toimintasuunnitelman tavoitetta eli tuen vähentämistä ja parempaa kohdentamista. On ilahduttavaa, että uudet suuntaviivat saatiin valmiiksi riittävän ajoissa, jotta jäsenvaltiot voivat laatia alueelliset kehitysstrategiansa vuosiksi 2007–2013.”

Nykyisten suuntaviivojen mukaan 52,2 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n väestöstä asuu aluetukikelpoisilla alueilla. Tästä määrästä 34,2 prosenttia asuu alueilla, joiden katsotaan olevan epäsuotuisassa asemassa suhteessa koko 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvoon (perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset tukialueet[1]) ja joiden tuki-intensiteetit ovat korkeimmat mahdolliset (40–50 prosenttia), ja 18 prosenttia alueilla, jotka eivät ole suhteellisesti tarkasteltuina yhtä epäsuotuisassa asemassa (perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiset tukialueet[2]) ja joiden tuki-intensiteetit ovat siksi alhaisemmat (10–20 prosenttia).

Uusien suuntaviivojen mukainen alueellisen valtiontuen enimmäisväestökattavuus on 43,1 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n väestöstä. Tähän sisältyy varmuusmarginaali, jolla varmistetaan, että yksikään jäsenvaltio ei menetä yli 50:tä prosenttia nykyisestä tukimäärästään.

Alueilla, joilla BKT asukasta kohden on alle 75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta (eli epäsuotuisassa asemassa olevilla alueilla), voidaan myöntää 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaista tukea sallittujen enimmäisintensiteettien mukaan samoin kuin toimintatukea (aluetukea, jonka tarkoituksena on vähentää yrityksen juoksevia kustannuksia). Näiden alueiden osuus 25 jäsenvaltion EU:n kokonaisväestöstä on 27,7 prosenttia. Koska kyseisten alueiden vauraustasoissa on suuria eroja (vaihteluväli 32,2–74,9 prosenttia yhteisön keskiarvosta), ne on jaettu kolmeen ryhmään. Kyseisillä alueilla sijaitsevien suuryritysten sallitut enimmäisintensiteetit ovat seuraavat:

Alueen BKT suhteessa EU-25:n BKT:hen
Väestö suhteessa EU-25:n väestöön
Suuryrityksille myönnettävän tuen enimmäisintensiteetit
<75%
14,05%
30%
<60%
6,30%
40%
<45%
7,37%
50%

Syrjäisimmät alueet katsotaan erityishaittojensa vuoksi 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisiksi epäsuotuisassa asemassa oleviksi alueiksi suhteellisesta BKT:staan riippumatta.

Ns. tilastovaikutuksen piiriin kuuluvat alueet, joilla BKT on alle 75 prosenttia 15 jäsenvaltion EU:n BKT:sta mutta yli 75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n BKT:sta (3,6 prosenttia EU-25:n väestöstä), saavat siirtymäkauden ajaksi epäsuotuisassa asemassa olevan alueen aseman ja voivat saada perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaista tukea vähimmäisintensiteettien mukaan. Näiden alueiden suuryrityksiin sovelletaan vuoden 2010 loppuun 30 prosentin tuki-intensiteettiä. Kyseisten alueiden tilannetta tarkastellaan uudelleen vuonna 2010. Jos niiden tilanne on heikentynyt, ne kuuluvat edelleen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltamisalaan. Muussa tapauksessa ne voivat saada vuoden 2011 alusta 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaista tukea 20 prosentin tuki-intensiteetillä.

Alueet, joilla BKT asukasta kohden on yli 75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta, voivat saada jäsenvaltioilta aluetukea 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti alhaisempien tuki-intensiteettien mukaan (10–15 prosenttia). Jäsenvaltiot voivat määritellä itse kyseiset alueet kansallisen aluekehityspolitiikkansa mukaisesti, kunhan enimmäisväestökattavuutta ei ylitetä ja joitakin vähimmäisehtoja noudatetaan tukien väärinkäytön ehkäisemiseksi.

Siirtymäjärjestelyiden suunnitellaan jatkuvan vuoteen 2010 alueilla, joiden tuki-intensiteetit alenevat jyrkimmin, ja vuoteen 2008 alueilla, jotka menettävät tukikelpoisuutensa uusien suuntaviivojen voimaantulon myötä.

Pienyritysten tuki-intensiteettejä voidaan korottaa kaikilla tukialueilla 20 prosenttiyksikköä ja keskisuurten yritysten 10 prosenttiyksikköä.

Uusien yritysten perustamiseen tukialueille kannustetaan uudella tukimuodolla, jota voidaan myöntää pienyritysten perustamis- ja laajentumisvaiheessa ensimmäisten viiden vuoden aikana.

Harvaanasutuimpien alueiden väestökatoa pyritään tasapainottamaan uudenlaisella toimintatuella. Lisäksi yksinkertaistetaan sääntöjä, joita sovelletaan toimintatuen myöntämiseen syrjäisimmillä alueilla.

Uudet suuntaviivat sisältävät myös muita muutoksia, jotka selkeyttävät ja yksinkertaistavat nykyisiä sääntöjä. On huomionarvoista, että aluetuen suuntaviivat sisältävät nyt ensimmäistä kertaa yli 50 miljoonan euron suuruisia investointihankkeita koskevat säännöt.

Uudet suuntaviivat ovat saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional/

Kts. myös MEMO/05/491.

Aluetuen väestökattavuus, 2007–2013

%
B
Dk
D
Gr
Esp
F
Irl
I
Lux
Nl
Ös
Port
SF
S
UK
EU-15
Cz
Hu
Cy
Slk
EU-25*
EU-27*
Epäsuotuisassa asemassa olevat alueet
(87 art. 3 kohd. a alak.)
0
0
12,5
36,6
36,2
2,9
0
29,2
0
0
0
70,1
0
0
4,0
15
88,6
72,2
0
88,9
27.7
32.2
Tilastovaikutus-alueet
12,4
0
6,1
55,5
5,8
0
0
1,0
0
0
3,4
3,8
0
0
0,6
4,3
0
0
0
0
3,6
3,4
Muut alueet
(87 art. 3 kohd. c alak.)
13,5
8,6
11,0
7,9
17,7
15,5
50,0
3,9
16
7,5
19,1
2,8
33,0
15,3
19,3
13,3
0
27,8
50
0
11,8
10,8
Yhteensä
25,9
8,6
29,6
100
59,6
18,4
50
34,1
16
7,5
22,5
76,7
33,0
15,3
23,9
32,5
88,6
100
50
88,9
43,1
46,4

* Huom: Viron, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan ja Slovenian väestökattavuus perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen tuen osalta on 100 prosenttia. Ne on jätetty taulukon ulkopuolelle, mutta otettu huomioon EU-25:n kokonaiskattavuudessa. Myös Bulgarian ja Romanian väestökattavuus 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen tuen osalta tulee olemaan 100 prosenttia, ja ne on otettu huomioon EU-27:n kokonaiskattavuudessa.


[1] EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa määrätään, että “tukea taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisen alhainen tai joilla vajaatyöllisyys on vakava ongelma" voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana.

[2] EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa määrätään, että “tukea tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla" voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana.


Side Bar