Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1653

Brüssel, 21. detsember 2005

Riigiabi: Komisjon võtab vastu uued regionaalabi suunised aastateks 2007–2013

Euroopa Komisjon võttis vastavalt EÜ asutamislepingu riigiabi eeskirjadele vastu uued regionaalabi suunised. Need suunised hõlmavad ajavahemikku 2007–2013, mis vastab ELi struktuurifondide järgmise programmiperioodi pikkusele. Suunistes kehtestatakse eeskirjad, mille kohaselt on lubatud vaesemate piirkondade arengut edendav riigiabi, näiteks ettevõtetele antavad otsesed investeerimistoetused ja maksusoodustused. Suunistes on täpsustatud regionaalabikõlblike piirkondade valiku eeskirjad ja määratletud abi lubatud maksimummäärad. Kooskõlas ELi ühtekuuluvuspoliitikaga ja Euroopa Ülemkogu taotlustega riigiabi vähendamiseks ja selle paremaks suunamiseks keskendutakse uutes suunistes regionaalabi andmisele laienenud liidu kõige mahajäänumatele piirkondadele, pöörates tähelepanu ka konkurentsivõime parandamisele ja sujuva ülemineku tagamisele.

Konkurentsivolinik Neelie Kroes ütles: „Suunised tasakaalustavad erinevaid huvisid, toetavad meie ühtekuuluvuseesmärke ja toetavad riigiabi tegevuskava eesmärki, milleks on väiksem, kuid paremini suunatud abi. Mul on hea meel, et ülevaade valmis piisavalt aegsasti, et liikmesriigid saaksid välja töötada oma regionaalarengukavad aastateks 2007-2013“.

Praeguste suuniste kohaselt elab 52,2% EL-25 elanikest piirkondades, mis on regionaalabikõlblikud. 34,2% EL-25 elanikest elab piirkondades, mida peetakse ebasoodsas olukorras olevaks võrreldes kogu EL-25 keskmisega (ning mis on seega abikõlblikud asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti a[1] alusel), ja millel on õigus kõrgeimale abimäärale (40–50 protsenti), ning 18% elab piirkondades, mis on suhteliselt vähem ebasoodsas olukorras (abikõlblikud asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c[2] alusel) ja seega on neil õigus väiksemale abimäärale, milleks on 10–20 protsenti.

Uute suuniste kohaselt on regionaalabikõlblik 43,1% EL-25 elanikkonnast. Selles sisaldub ka turvavõrgustik, mis peab tagama, et ükski liikmesriik ei kaotaks rohkem kui 50% oma praegusest abimäärast.

Piirkondadel, kus SKT elaniku kohta on vähem kui 75% EL-25 keskmisest (st ebasoodsas olukorras piirkonnad), on õigus saada kõrgeimate määrade järgi artikli 87 lõike 3 punkti a alusel antavat abi, samuti tegevusabi (ettevõtte jooksvate kulude vähendamiseks antavat regionaalabi). Need piirkonnad moodustavad EL-25 elanikkonnast 27,7%. Arvestades nende piirkondade jõukuse suurt erinevust, mis jääb vahemikku 32,2% kuni 74,9% ühenduse keskmisest, on nad jagatud kolme kategooriasse. See tähendab, et kui regionaalabi antakse nende piirkondade suurettevõtetele, on abi maksimummäärad järgmised:

Piirkondlik SKT %na EL-25 SKTst
% EL-25 elanikkonnast
Suurettevõtetele antava abi maksimummäär
<75%
14,05%
30%
<60%
6,30%
40%
<45%
7,37%
50%

Eriomaste ebasoodsate tingimuste tõttu loetakse äärepoolseimaid piirkondi vastavalt artikli 87 lõike 3 punktile a ebasoodsas olukorras olevaiks hoolimata nende suhtelisest SKTst.

Niinimetatud „statistilise mõju piirkonnad“, mille SKT on vähem kui 75% EL-15 STKst, kuid üle 75% EL-25 SKTst (3,6% EL-25 elanikkonnast), saavad „ebasoodsas olukorras olija“ üleminekustaatuse ja neil on õigus madalaimale abimäärale vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktile a. Nende piirkondade suurettevõtetele kohaldatakse 30%list abimäära 2010. aasta lõpuni. Olukord neis piirkondades vaadatakse üle aastal 2010. Kui nende olukord on halvenenud, saavad nad artikli 87 lõike 3 punkti a alusel soodustusi ka edaspidi. Muul juhul on nad abikõlblikud artikli 87 lõike 3 punkti c alusel ning alates 1. jaanuarist 2011 on abimäär 20%.

Piirkonnad, mille SKT elaniku kohta on üle 75% EL-25 keskmisest, võivad saada liikmesriikidelt regionaalabi EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c alusel madalamas määras (10 kuni 15 protsenti). Liikmesriigid võivad need piirkonnad ise kindlaks määrata vastavalt siseriiklikule regionaalarengukavale, juhul kui elanikkonna ülempiiri ei ületata ja peetakse kinni teatud miinimumtingimustest, et ära hoida kuritarvitusi.

Piirkondadele, kelle abimäärad vähenevad kõige enam, on üleminekumeetmed ette nähtud aastani 2010. Aastani 2008 kehtivad üleminekumeetmed piirkondadele, kes uute suuniste põhjal enam abikõlblikud pole.

Abi määrasid võib kõigis toetatavates piirkondades tõsta 20%, kui abi antakse väikeettevõtetele ja 10%, kui abi antakse keskmise suurusega ettevõtetele.

Uute ettevõtete loomist toetatavates piirkondades ergutatakse uut liiki abiga, mida võib asutamis- ja laienemisjärgus väikeettevõtetele anda esimese viie aasta jooksul.

Eraldada võib uut liiki tegevusabi, et võidelda hõredalt asustatud piirkondade elanikkonna vähenemise vastu, samuti on lihtsustatud eeskirjad, mis käsitlevad tegevusabi andmist äärepoolseimatele piirkondadele.

Uued suunised sisaldavad ka mitmeid teisi muudatusi, mis selgitavad ja lihtsustavad praegusi eeskirju. Eelkõige on regionaalabi suunistesse esmakordselt lisatud eeskirjad, mis käsitlevad väga suuri, üle 50 miljoni euro suuruseid investeerimisprojekte.
Uued suunised on kättesaadavad aadressil:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional/

MEMO/05/491

Regionaalabi kate rahvastiku järgi, 2007 – 2013

In %
B
Dk
D
Gr
Esp
F
Irl
I
Lux
Nl
Ös
Port
SF
S
UK
EU-15
Cz
Hu
Cy
Slk
EU-25*
EU-27*
Ebasoodsas olukorras
piirkonnad
(artikli 87 lõike 3 punkt a)
0
0
12,5
36,6
36,2
2,9
0
29,2
0
0
0
70,1
0
0
4,0
15
88,6
72,2
0
88,9
27,7
32,2
«Statistilise mõju» piirkonnad
12,4
0
6,1
55,5
5,8
0
0
1.0
0
0
3,4
3,8
0
0
0,6
4,3
0
0
0
0
3,6
3,4
Muud piirkonnad
(artikli 87 lõike 3 punkt c)
13,5
8,6
11,0
7,9
17,7
15,5
50,0
3,9
16
7,5
19,1
2,8
33,0
15,3
19,3
13,3
0
27,8
50
0
11,8
10,8
Kokku
25,9
8,6
29,6
100
59,6
18,4
50
34,1
16
7,5
22,5
76,7
33,0
15,3
23,9
32,5
88,6
100
50
88,9
43,1
46,4

* Märkus: Eesti, Leedu, Läti, Malta, Poola ja Sloveenia kattuvus on EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti a alusel antava abi puhul 100% ja nad on tabelist välja jäetud, kuid arvestatud EL-25 riikide hulka. Ka Bulgaaria ja Rumeenia kattuvus on EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti a alusel antava abi puhul 100% ja nad on arvestatud EL-27 riikide hulka.


[1] EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkt a sätestab, et „abi majandusarengu edendamiseks niisugustes piirkondades, kus elatustase on erakordselt madal või kus valitseb tõsine tööpuudus" võib pidada ühisturuga kokkusobivaks.

[2] EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkt c sätestab, et „abi teatud majandustegevuse või teatud majanduspiirkondade arengu soodustamiseks, kui niisugune abi ei mõjuta ebasoovitavalt kaubandustingimusi määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega“ võib pidada ühisturuga kokkusobivaks.


Side Bar