Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1653

Bruxelles, den 21. december 2005

Statsstøtte: Kommissionen vedtager nye retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013

Europa-Kommissionen har i overensstemmelse med EF-traktatens statsstøtteregler vedtaget nye retningslinjer for regionalstøtte. De vil gælde fra 2007 til 2013, dvs. i en periode svarende til den næste programmeringsperiode for EU's strukturfonde. Retningslinjerne indeholder en gennemgang af reglerne for tildeling af statsstøtte til fremme af udviklingen i de fattigste regioner, dvs. støtte i form af f.eks. direkte investeringstilskud og skattenedsættelser til fordel for erhvervslivet. Retningslinjerne præciserer reglerne for udvælgelsen af regionalstøtteberettigede regioner og sætter loft over det maksimalt tilladte støtteniveau. I overensstemmelse med EU's samhørighedspolitik og Det Europæiske Råds ønske om mindre, men mere målrettet statsstøtte, indebærer de nye retningslinjer, at regionalstøtten nu igen rettes mod de fattigste regioner i det udvidede EU, og de tager hensyn til behovet for at forbedre konkurrenceevnen og sikre en smertefri overgangsfase.

Ved præsentation af retningslinjerne udtalte konkurrencekommissær Neelie Kroes, at "retningslinjerne tilgodeser ikke blot alle de forskellige interesser, der gør sig gældende, men også vores ønsker om at styrke samhørigheden, og de bidrager til at opfylde statsstøttehandlingsplanens målsætning om mindre og mere målrettet støtte. Jeg glæder mig over, at det er lykkedes os at afslutte revisionen af retningslinjerne tids nok til, at medlemsstaterne nu kan begynde at lægge deres strategier for den regionale udvikling i 2007-2013".

Tager man udgangspunkt i de aktuelle retningslinjer, bor 52,2 % af de 25 EU-landes befolkning i regionalstøtteberettigede regioner. 34,2 % af denne befolkningsandel bor i regioner, der betragtes som ugunstigt stillet i forhold til gennemsnittet for de 25 EU-lande. De er derfor støtteberettiget i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, litra a)[1], og har ret til at benytte det højeste støtteloft på 40 %-50 %. 18 % af befolkningen bor i regioner, der er relativt mindre ugunstigt stillet, men dog støtteberettiget i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, litra c)[2], op til det lavere støtteloft 10 %-20 %.

I henhold til de nye retningslinjer må højst 43,1 % af EU-25-befolkningen tilgodeses af statsstøtte med regionalt sigte. Dette inkluderer et sikkerhedsnet, der skal garantere, at ingen af medlemsstaterne mister mere end 50 % af det, de i dag har ret til.

Regioner med et BNP pr. indbygger på under 75 % af EU-25-gennemsnittet (dvs. ugunstigt stillede regioner) er berettiget til den højeste støtteprocent under artikel 87, stk. 3, litra a), og til driftsstøtte (regionalstøtte, som har til formål at mindske virksomhedernes driftsudgifter). Disse regioner tegner sig for 27,7 % af EU's samlede befolkning. På grund af de enorme forskelle i disse regioners velstand, der varierer fra 32,2 % til 74,9 % af EU-gennemsnittet, er de opdelt i tre kategorier. Det betyder, at når der ydes regionalstøtte til store virksomheder i disse regioner, opereres der med følgende maksimale støttesatser:

Regionalt BNP i % af BNP for EU-25
% af befolkningen i EU-25
Maksimal støtteprocent for store virksomheder
<75 %
14,05 %
30 %
<60 %
6,30 %
40 %
<45 %
7,37 %
50 %

Grundet deres særlige handicap betragtes regionerne i EU's yderste periferi som artikel 87, stk. 3, litra a)-regioner uanset deres relative BNP.

De såkaldte "statistisk effekt-regioner" – hvis BNP udgør mindre end 75 % af BNP i EU-15, men mere end 75 % af BNP i EU-25 (3,6 % af befolkningen i EU-25) – vil i en overgangsperiode have status af "ugunstigt stillede regioner" og være berettiget til de laveste støtteprocenter under traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), med et støtteniveau på 30 % for store virksomheder frem til den 31. december 2010. Disse regioners situation vil blive taget op til revision i 2010. Hvis deres situation har forværret sig til den tid, vil de fortsat være berettiget til støtte under artikel 87, stk. 3, litra a). I modsat fald vil de være berettiget til støtte under artikel 87, stk. 3, litra c), med en øvre støtteprocent på 20 % fra og med den 1. januar 2011.

Hvad angår regioner med et BNP pr. indbygger på over 75 % af EU-25-gennemsnittet, vil medlemsstaterne fortsat kunne tildele regionalstøtte på et lavere niveau (mellem 10 % og 15 %) under EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), til områder, som de selv kan definere i overensstemmelse med deres nationale regionaludviklingspolitik, forudsat at den tilgodesete andel af befolkningen ikke overskrider et bestemt maksimum, og at medlemsstaterne opfylder visse andre mindstekrav for at forhindre misbrug.

Frem til 2010 vil der være en overgangsordning for regioner, der rammes af det største fald i støtteniveauet, og frem til 2008 vil de regioner, der mister retten til regionalstøtte under de nye retningslinjer, også være omfattet af en særlig overgangsordning.

I alle støtteberettigede områder kan støtteprocenten forøges med 20 % i forbindelse med støtte til små virksomheder og med 10 % i forbindelse med støtte til mellemstore virksomheder.

En ny form for støtte vil blive tilladt for at tilskynde til oprettelse af nye virksomheder i støtteberettigede områder. Den vil kunne ydes til små virksomheder i deres etablerings- og udvidelsesfase i de første fem år.

Der vil også blive tilladt en ny form for driftsstøtte for at modvirke affolkningen af de mindst befolkede områder, og reglerne for tildeling af driftsstøtte i regionerne i den ydre periferi forenkles.

De nye retningslinjer indeholder desuden en række andre ændringer, der tjener til at tydeliggøre og forenkle de aktuelle regler. Det kan bl.a. nævnes, at reglerne vedrørende meget store investeringsprojekter til over 50 mio. EUR nu optræder i retningslinjerne for regionalstøtte for første gang.
De nye retningslinjer findes på:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional/
MEMO/05/491

Befolkningsandel omfattet af regionalstøtte, 2007–2013

I %
B
Dk
D
Gr
Esp
F
Irl
I
Lux
Nl
Ös
Port
SF
S
UK
EU-15
Cz
Hu
Cy
Slk
EU-25*
EU-27*
Ugunstigt stillede områder
(Artikel 87, stk. 3, litra a))
0
0
12,5
36,6
36,2
2,9
0
29,2
0
0
0
70,1
0
0
4,0
15
88,6
72,2
0
88,9
27,7
32,2
"Statistisk effekt-regioner"
12,4
0
6,1
55,5
5,8
0
0
1,0
0
0
3,4
3,8
0
0
0,6
4,3
0
0
0
0
3,6
3,4
Andre områder
(Artikel 87, stk. 3, litra c))
13,5
8,6
11,0
7,9
17,7
15,5
50,0
3,9
16
7,5
19,1
2,8
33,0
15,3
19,3
13,3
0
27,8
50
0
11,8
10,8
I alt
25,9
8,6
29,6
100
59,6
18,4
50
34,1
16
7,5
22,5
76,7
33,0
15,3
23,9
32,5
88,6
100
50
88,9
43,1
46,4

* Anm.: Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen og Slovenien har en dækningsgrad på 100 % under EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), og er udeladt fra tabellen, men inkluderet i tallene for EU-25. Bulgarien og Rumænien vil også have en dækningsgrad på 100 % under artikel 87, stk. 3, litra a), og er inkluderet i tallene for EU-27.


[1] Det er fastsat i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), at "støtte til fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse", kan betragtes som forenelig med fællesmarkedet.

[2] Det er fastsat i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), at "støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse", kan betragtes som forenelig med fællesmarkedet.


Side Bar