Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1653

V Bruselu dne 21. prosince 2005

Státní podpora: Komise schválila nové pokyny k regionální podpoře na léta 2007 – 2013

Evropská komise schválila nové pokyny k regionální podpoře podle pravidel Smlouvy o ES o státní podpoře . Tyto pokyny se budou používat v období let 2007 až 2013, což se shoduje s příštím plánovacím obdobím strukturálních fondů EU. Pokyny stanoví pravidla pro přiznávání státní podpory, která podporuje rozvoj chudších regionů, a týkají se takových podpor, jako jsou přímé investiční dotace a daňové úlevy pro obchodní společnosti. Pokyny upřesňují pravidla výběru regionů způsobilých pro regionální podporu a vymezují nejvyšší přípustnou úroveň této podpory v souladu s politikou soudržnosti EU a požadavkem Evropské rady na nižší a cílenější státní podpory. Nové pokyny mění zaměření regionální podpory na nejchudší regiony rozšířené Unie a současně počítají s potřebou zvýšit konkurenceschopnost a zajistit plynulý přechod.

Členka Komise pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes uvedla: „Pokyny vytvářejí optimální rovnováhu mezi různými dotčenými zájmy, podporují naše cíle ohledně soudržnosti a přispívají k lepšímu zaměření akčních plánů státní podpory na poskytování nižšího objemu lépe zacílených podpor. Těší mě, že jsme přezkum dokončili včas, aby členské státy mohly připravit své strategie regionálního rozvoje na léta 2007 – 2013“.

Podle platných pokynů žije 52,2 % obyvatel EU-25 v regionech způsobilých pro regionální státní podporu, přičemž 35,2 % obyvatelstva EU-25 žije v regionech, jež se považují za znevýhodněné ve srovnání s celkovým průměrem EU-25 (a jsou tak způsobilé pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy[1]), a způsobilých pro nejvyšší míru podpory (40 % – 50 %), a 18 % žije v relativně méně znevýhodněných regionech (které jsou způsobilé pro podporu podle č. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy[2]) a jsou tudíž způsobilé pro nižší míru podpory ve výši 10 % – 20%.

Podle nových pokynů je celková míra pokrytí obyvatelstva regionální státní podporou stanovena na 43,1 % počtu obyvatel EU-25. Toto kritérium zahrnuje záchrannou sociální síť, aby se zajistilo, že žádný členský stát nepřijde o více než 50 % svého současného oprávnění.

Regiony s HDP/obyv. nižším než 75 % průměru EU-25 (tj. znevýhodněné regiony) splňují podmínky pro nejvyšší míru podpory podle čl. 87 odst. 3 písm. a), jakož i pro provozní podporu (regionální podpora, jejímž cílem je snížit běžné výdaje obchodní společnosti). V těchto regionech žije 27,7 % obyvatel EU-25. Tyto regiony byly rozděleny do tří kategorií vzhledem k tomu, že mezi nimi panují obrovské rozdíly v bohatství v rozmezí od 32,2 % do 74,9 % průměru Společenství. To znamená, že pokud se regionální podpora poskytne velkým podnikům v těchto regionech, maximální míra podpory vypadá takto:

Regionální HDP jako podíl (%) HDP EU-25
Podíl (%) populace EU-25
Maximální míra podpory pro velké podniky
<75%
14.05%
30%
<60%
6.30%
40%
<45%
7.37%
50%

Kvůli svému zvláštnímu znevýhodnění splňují nejvzdálenější regiony kritérium znevýhodněných regionů podle čl. 87 odst. 3 písm. a) bez ohledu na jejich relativní HDP.

Takzvané „regiony se statistickým účinkem“, jejichž HDP je nižší než 75 % HDP v EU-15, ale vyšší než 75 % HDP v EU-25 (3,6 % obyvatel EU-25), mohou využít výhod přechodného statusu „znevýhodněných“ a až do 31. prosince 2010 plnit podmínky pro nejnižší míru podpory pro velké společnosti podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES. V roku 2010 bude situace v těchto regionech přezkoumána. Pokud se jejich situace zhorší, budou moci nadále využívat výhod plynoucích z čl. 87 odst. 3 písm. a). V opačném případě budou od 1. ledna 2011 způsobilé podle čl. 87 odst. 3 písm. c) při 20% míře podpory.

Co se týče regionů, jejichž HDP na obyvatele dosahuje více než 75 % průměrného HDP/obyv. v EU-25, členské státy budou moci přiznávat nižší míru regionální podpory (mezi 10 % a 15 %) podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES oblastem, které samy vymezí v souladu s vnitrostátní politikou regionálního rozvoje, při respektování podmínky maximálního pokrytí obyvatelstva a některých dalších minimálních podmínek, jejichž smyslem je zamezit zneužívání podpory.

Pro regiony, které postihne nejhlubší snížení míry podpory, se počítá s přechodným režimem do roku 2010, který bude do roku 2008 platit také pro regiony, jež o svou způsobilost přijdou podle nových pokynů.

Míru podpory lze zvyšovat o 20 % ve všech podporovaných oblastech, pokud je podpora poskytnuta malým podnikům, a o 10 %, pokud je poskytnuta středně velkým podnikům.

Aby se povzbudil rozběh nových podniků v podporovaných oblastech, bude povolena nová forma podpory, která se bude vztahovat na zakládání a rozšiřování malých podniků během prvních pěti let jejich existence.

Proti vylidňování oblastí s nejnižší hustotou obyvatelstva bude sloužit nová forma provozní podpory a budou zjednodušena pravidla poskytování provozní podpory v nejvzdálenějších regionech.

Nové pokyny obsahují též řadu dalších změn, jejichž smyslem je zprůhlednit a zjednodušit současná pravidla. Do pokynů k regionální podpoře byla poprvé včleněna pravidla o velmi velkých investičních projektech v hodnotě nad 50 milionů EUR.

Nové pokyny jsou dostupné na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional/

Pokrytí obyvatelstva regionální podporou v letech 2007 – 2013

v %
B
Dk
D
Gr
Esp
F
Irl
I
Lux
Nl
Ös
Port
SF
S
UK
EU-15
Cz
Hu
Cy
Slk
EU-25
EU-27
Znevýhodněné
oblasti
čl. 87 odst. 3 písm. a)
0
0
12.5
36.6
36.2
2.9
0
29.2
0
0
0
70.1
0
0
4.0
15
88.6
72.2
0
88.9
27.7
32.2
„Oblasti se statistickým účinkem“
12.4
0
6.1
55.5
5.8
0
0
1.0
0
0
3.4
3.8
0
0
0.6
4.3
0
0
0
0
3.6
3.4
Ostatní oblasti
čl. 87 odst. 3 písm. c)
13.5
8.6
11.0
7.9
17.7
15.5
50.0
3.9
16
7.5
19.1
2.8
33.0
15.3
19.3
13.3
0
27.8
50
0
11.8
10.8
Celkem 
25.9
8.6
29.6
100
59.6
18.4
50
34.1
16
7.5
22.5
76.7
33.0
15.3
23.9
32.5
88.6
100
50
88.9
43.1
46.4

* Poznámka: Estonsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko a Slovinsko mají 100% pokrytí podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES a v tabulce nejsou zachyceny, ale jsou započítány do celkového ukazatele EU-25. Bulharsko a Rumunsko budou mít také 100% pokrytí podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a jsou započítány do celkového ukazatele EU-27.


[1] Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES praví, že „podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností“ mohou být považovány za slučitelné se společným trhem.

[2] Článek 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES stanoví, že za slučitelné se společným trhem mohou být považovány „podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu a hospodářské soutěže v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem“.


Side Bar