Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL SL

IP/05/1633

Bruksela, dnia 19 grudnia 2005 r.

Portowe urządzenia do odbioru wytwarzanych przez statki odpadów i pozostałości ładunku: wezwano trzy Państwa Członkowskie do wprowadzenia w życie przepisów

Komisja wystosowała uzasadnione opinie do Grecji i Słowenii oraz zdecydowała o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Polsce za nieprzestrzeganie prawa UE w sprawie zwiększenia dostępności i wykorzystania portowych urządzeń do odbioru wytwarzanych przez statki odpadów i pozostałości ładunku.

„Ważnym jest, aby wszystkie Państwa Członkowskie właściwie stosowały prawo w tej dziedzinie, aby poprawić ochronę środowiska morskiego. Zarówno kapitanowie statków muszą przestrzegać nałożonych zobowiązań dotyczących odpadów, jak i Państwa Członkowskie muszą wykonywać zobowiązania związane z udostępnianiem urządzeń do przetwarzania tych odpadów” powiedział odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Jacques Barrot.

Przyjęta w 2000 r. dyrektywa [1] ma na celu ograniczenie zrzucania wytwarzanych przez statki odpadów i pozostałości ładunku do morza ze statków korzystających z portów w Unii Europejskiej poprzez zwiększenie dostępności i wykorzystania urządzeń przeznaczonych do odbioru i przetwarzania odpadów i pozostałości, a tym samym poprawę ochrony środowiska morskiego.

Podczas gdy w przypadku Słowenii i Polski problemem jest niezgodność z przepisami dyrektywy, przypadek Grecji dotyczy niewdrożenia przepisów zobowiązujących do opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia w życie planów odbioru odpadów i obchodzenia się z nimi we wszystkich portach morskich Grecji, włącznie z portami dla rybołówstwa i marinami dla żeglarzy. Plany te są kluczowym elementem mającym zapewnić, że udostępnione portowe urządzenia do odbioru odpadów zaspokajają potrzeby statków korzystających z portów, że ich działanie nie powoduje nadmiernych opóźnień dla statków oraz że stosowane opłaty są uczciwe, przejrzyste i niedyskryminujące.

Państwa Członkowskie miały odpowiednio wprowadzić przepisy dyrektywy do prawa krajowego oraz opracować plany odbioru odpadów i obchodzenia się z nimi dla wszystkich portów do dnia 27 grudnia 2002 r.


[1] Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 81)


Side Bar