Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT MT

IP/05/1631

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Kuģošanas drošība un ostas valsts kontrole: Eiropas Komisija pieprasa pienācīgu noteikumu īstenošanu

Eiropas Komisija nosūtīja Itālijai un Maltai argumentētus atzinumus (pēdējais pasākums pirms lietas nodošanas Eiropas Kopienu Tiesai) par to, ka nav ievēroti ES tiesību akti, kas saistīti ar ostas valsts kontroli pār kuģu satiksmi. EK arī Latvijai nosūtīja argumentētu atzinumu par to, ka tā nav transponējusi ES tiesību aktus, kas saistīti ar kuģošanas drošību un kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanu.

„Brīdī, kad Eiropas Komisija ir veikusi jau trešo pasākumu kopumu kuģošanas drošībai, lielas bažas rada tas, ka dažas valstis vēl nav pienācīgi īstenojušas 2002. gada tiesību aktus, kas attiecas uz ostas valsts kontroli", sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un komisārs transporta jautājumos Žaks Barro.

Komisija ir nolēmusi vērsties pret Itāliju un Maltu, jo tās nav pienācīgi transponējušas 1995. gadā pieņemto direktīvu[1], kuras noteikumi tika pastiprināti pēc tankkuģa "Erika" avārijas. Direktīvas mērķis ir ierobežot standartiem neatbilstīgu kuģošanu dalībvalstīm pakļautos ūdeņos, panākot labāku starptautisko un Kopienas tiesību aktu ievērošanu attiecībā uz kuģošanas drošību, jūras vides aizsardzību un dzīves un darba apstākļiem uz kuģiem neatkarīgi no to valsts piederības. Tādēļ minētā direktīva ievieš kopējus kritērijus kuģu kontrolei ostas valstīs un pārbaužu saskaņošanai, kā arī, lai precizētu aizturēšanas procedūras attiecībā uz kuģiem, kas neatbilst standartam.

Itālija Komisijai gan ir paziņojusi par pasākumiem, ko tā veikusi, lai transponētu Direktīvu, kurā ir vairākas juridiskas/ tehniskas pretrunas, bet attiecībā uz Maltu tika konstatēta viena neatbilstība direktīvas prasībām: personu, kurām nav pienācīgas kvalifikācijas, pieņemšana ostas valsts inspektoru amatā. Būtībā Maltas tiesību akti pieļauj to, ka nekvalificēti „inspektori”, kuri ir pieņemti darbā pirms 2004. gada 1. maija, var turpināt strādāt ostas valsts inspektora amatā, bet minētā direktīva personām, kurām nav prasītās kvalifikācijas, ļauj veikt kontroles uzdevumus tikai tādā gadījumā, ja attiecīgās iestādes šīs personas ir pieņēmušas darbā pirms 1995. gada jūnija.

Komisija ir nolēmusi vērsties arī pret Latviju, jo tā nav transponējusi 2002. gadā pieņemto direktīvu[2]. Direktīvas mērķis ir uzlabot Kopienas tiesību aktu īstenošanu attiecībā uz kuģošanas drošību, paātrinot šādu tiesību aktu atjaunošanu un atvieglojot to grozīšanu, ņemot vērā izmaiņas starptautiskajos instrumentos, kas piemērojami kuģošanas drošības, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas jomā un attiecībā uz sadzīves un darba apstākļiem uz kuģa. Minētā direktīva bija jātransponē Latvijas tiesību aktos līdz 2004. gada 1. maijam


[1] Padomes 1995. gada 19. jūnija Direktīva 1995/21/EK par ostas valsts kontroli kuģošanai (OV L 157, 7.7.1995., 1. lpp.), Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/84/EK.

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Direktīva 2002/84/EK, ar ko groza direktīvas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (OV L 324, 29.11.2002., 53. lpp.)


Side Bar