Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/05/1589

Brusel 14. december 2005

Slovensko pred Súdnym dvorom vo veci výcviku vodičov cestnej dopravy

Európska komisia sa rozhodla predložiť prípad Slovenskej republiky Súdnemu dvoru pre nedodržiavanie európskych právnych predpisov, ktoré sa týkajú minimálnej úrovne výcviku vodičov ťažkých nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 7,5 tony a vodičov autokarov. Tieto právne predpisy prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách, pretože vodičom popri bežnom vodičskom preukaze predpisujú odborný výcvik. Rovnako prispievajú aj k dobrému fungovaniu vnútorného trhu v oblasti cestnej dopravy zabezpečujúc jednotnú úroveň výcviku vodičov.

Hlavným cieľom príslušnej smernice[1] je zlepšiť úroveň vodičských schopností vodičov ťažkých nákladných vozidiel.

Väčšina vodičov z povolania pracuje iba na základe vodičského preukazu. V smernici sa uvádza, na ktorých vodičov sa vzťahuje výcvik. Ide konkrétne o vodičov vozidiel nad 7,5 tony a vodičov v oblasti verejnej dopravy osôb. Cieľom tohto výcviku je doplniť bežný výcvik zameraný na získanie vodičského preukazu a poskytnúť vodičom z povolania nevyhnutné znalosti potrebné na výkon ich povolania.

Výcvik zahŕňa:

  • technické znalosti týkajúce sa konštrukcie týchto vozidiel a ich hlavné charakteristiky;
  • všeobecné znalosti o doprave a administratívnych postupoch,
  • schopnosť viesť vozidlá na prepravu tovaru alebo osôb.

Slovensko neoznámilo Komisii opatrenia na transpozíciu tejto smernice do vnútroštátneho práva v rámci acquis communautaire v oblasti dopravy.


[1] Smernica Rady 76/914/EHS zo 16. decembra 1976 o minimálnej úrovni výcviku niektorých vodičov cestnej dopravy (Ú. v. ES L 357, 29.12.1976. s. 36).


Side Bar