Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SK

IP/05/1587

Bryssel den 14 december 2005

Europeiska kommissionen kommer att se till att flygpassagerarnas rättigheter respekteras

Kommissionen har beslutat att dra Belgien, Luxemburg, Sverige och Österrike inför domstol och att skicka ett motiverade yttrande till Slovakien för att dessa länder inte respekterar EU-lagstiftningen om flygpassagerares rättigheter. De har inte uppfyllt alla sina skyldigheter enligt den förordning som trädde i kraft den 17 februari 2005 och som ger flygpassagerare bättre skydd vid vägrad bordning, inställda flygningar och kraftiga förseningar. Hittills har de inte infört fungerande system för att utdöma påföljder för flygbolag som bryter mot reglerna.

”Vi är fast beslutna att passagerarna i EU ska garanteras ett effektivt skydd av deras rättigheter i alla medlemsstater”, förklarade kommissionens vice ordförande Jacques Barrot, ansvarig för transportsektorn.

Förfaranden för att dra Belgien, Luxemburg, Sverige och Österrike inför domstol har inletts, eftersom dessa länder fortfarande inte har fastställt några system för hur påföljder ska utdömas vid brott mot förordningen[1]. I förordningen föreskrivs det att medlemsstaterna ska införa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder och se till att dessa tillämpas. Medlemsstaternas behöriga myndigheter har vid upprepade tillfällen påmints om dessa skyldigheter, men har inte följt upp frågan på ett tillfredsställande sätt.

Dessutom har ett motiverade yttrande skickats till Slovakien, som inte har givit kommissionen de upplysningar som krävs om hur påföljderna fastställs.


[1] Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91.


Side Bar