Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV

IP/05/1587

Brusel 14. december 2005

Európska komisia je rozhodnutá presadzovať dodržiavanie práv osôb cestujúcich leteckou dopravou

Komisia sa rozhodla, že Súdnemu dvoru predloží prípady Rakúska, Belgicka, Luxemburska a Švédska a pošle odôvodnené stanovisko Slovensku z dôvodu nedodržiavania európskych právnych predpisov v oblasti práv osôb cestujúcich leteckou dopravou. Tieto krajiny si nesplnili všetky svoje povinnosti podľa nariadenia, ktoré nadobudlo účinnosť 17. februára 2005 a ktoré osobám cestujúcim leteckou dopravou poskytuje lepšiu ochranu v prípade odmietnutia vstupu na palubu, zrušenia letu a/alebo veľkého oneskorenia letu. Tieto krajiny do dnešného dňa nezaviedli účinný systém sankcií voči leteckým spoločnostiam, ktoré porušujú ustanovenia nariadenia.

Podpredseda a komisár pre dopravu Jacques Barrot vyhlásil: „Sme rozhodnutí zaručiť európskym cestujúcim účinné presadzovanie ich práv vo všetkých členských štátoch“.

V prípade Rakúska, Belgicka, Luxemburska a Švédska, ktoré ešte stále nestanovili systém sankcií uplatniteľných v prípade porušovania nariadenia[1], sa už začal postup predkladania. V tomto nariadení sa ustanovuje, že členské štáty musia stanoviť účinné, primerané a odradzujúce sankcie a dbať o to, aby sa uplatňovali. Tieto povinnosti boli viackrát pripomenuté príslušným vnútroštátnym orgánom a neboli splnené uspokojivým spôsobom.

Aj v prípade Slovenska, ktoré Komisii neoznámilo náležité informácie v súvislosti so stanovením sankcií, sa začalo s vypracovávaním odôvodneného stanoviska.


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91.


Side Bar