Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV PT FI EL CS LT LV MT SK

IP/05/1585

Bruksela, dnia 14 grudnia 2005 r.

Telekomunikacja: Komisja otwiera kolejną rundę postępowań w sprawie naruszenia, równocześnie dostrzegając jednak pozytywne wyniki poprzednich

W kolejnej rundzie postępowań w sprawie naruszenia europejskich przepisów telekomunikacyjnych Komisja Europejska postanowiła zaskarżyć Szwecję i Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za brak należytego wdrożenia przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji elektronicznej. W dwunastu sprawach rozpatrywanych w ramach wcześniejszych rund Komisja przesłała umotywowaną opinię (stanowiącą, zgodnie z art. 226 Traktatu WE, drugi etap postępowania w sprawie naruszenia) Czechom (2), Francji, Grecji, Łotwie, Malcie, Polsce (2), Słowacji, Niemcom, Finlandii i Wielkiej Brytanii. W chwili obecnej kraje te mają dwa miesiące, aby na nią odpowiedzieć. W przypadku nieprzestrzegania europejskich przepisów telekomunikacyjnych grozi im zaskarżenie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto Komisja przesłała wezwania do usunięcia uchybienia (pierwszy etap postępowania w sprawie naruszenia – skarga na uchybienie zobowiązaniom przez Państwo Członkowskie) Wielkiej Brytanii, Portugalii, Cyprowi, Czechom i Litwie. Równocześnie Komisja Europejska zamyka postępowanie w dziewięciu rozpatrywanych w ramach poprzednich rund sprawach, ponieważ w międzyczasie państwa, których dotyczyła procedura, dokonały skutecznego wdrożenia unijnych ram prawnych w dziedzinie komunikacji elektronicznej.

Wdrożenie przepisów UE w dziedzinie komunikacji elektronicznej jest niezbędne dla umożliwienia konkurencji i zapewnienia lepszej jakości usług. Za pożałowania godny uważam fakt, że, od chwili wejścia w życie nowych przepisów w lipcu 2003 r. Komisja była zmuszona wszcząć ponad pięćdziesiąt postępowań, aby zaradzić problemom związanym z ich wdrażaniem” – powiedziała Viviane Reding, europejska komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. “Jednakże cieszy mnie fakt, że nasze wysiłki przynoszą w tej chwili pozytywne wyniki w wielu państwach członkowskich i że możemy zamknąć cały szereg postępowań. Zachęcam wszystkie Państwa Członkowskie, względem których trwają postępowania o naruszenie, do jak najszybszego wdrożenia przepisów. Jeszcze większe opóźnienie może poważnie zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia w tym istotnym dla gospodarki europejskiej sektorze"- dodała komisarz.

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości skargi na Polskę, za niezapewnienie prawa do zachowania numeru w przypadku zmiany operatora, oraz na Szwecję, za niestosowanie przepisów ochrony rynku z poprzednich ram prawnych do chwili ukończenia analiz rynku. Jednak w obu przypadkach Komisja ma nadzieję, że Państwa Członkowskie podejmą obiecane działania naprawcze zanim jeszcze zwróci się ona oficjalnie do Trybunału o wszczęcie procedury karnej.

Komisja przesłała również umotywowane opinie Czechom, Francji, Grecji, Łotwie, Malcie, Polsce i Słowacji w sprawie niedotrzymania obowiązku zapewnienia powszechnej usługi dostępu do spisu abonentów. Czechy są również adresatem innych umotywowanych opinii w związku z niezapewnieniem prawa do zachowania numeru w przypadku zmiany operatora, a Niemcy, Finlandia i Polska ze względu na niewystarczający poziom uprawnień, jaki prawodawstwo krajowe nadaje krajowym urzędom regulacji telekomunikacji.

W ramach trwającej rundy Komisja przesłała również wezwania do usunięcia uchybienia w sprawie: niedotrzymania obowiązku zapewnienia powszechnej usługi dostępu do spisu abonentów (Cypr, Portugalia i Wielka Brytania), nieprzestrzegania prawa do zachowania numeru (Litwa) oraz niedostatecznej ochrony użytkowników przed spamem (Czechy).

Równocześnie, w związku z podjęciem środków naprawczych obejmujących również zmiany w aktach prawnych, Komisja zakończyła dziewięć postępowań w różnych Państwach Członkowskich. Trzy postępowania zamknięto po tym jak Francja powiadomiła Komisję o środkach transponujących przepisy UE do prawa krajowego, a dodatkowe dwa postępowania - po dokonaniu transpozycji przez Hiszpanię. Kolejne postępowania zakończono w następstwie opublikowania na Malcie standardowej oferty dostępu do pętli lokalnej (RUO), umożliwiającej nowym usługodawcom korzystanie z infrastruktury dotychczasowych usługodawców w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników; pełnego wprowadzenia europejskiego numeru alarmowego 112 w Polsce oraz opublikowania pełnego spisu abonentów na Litwie. Oznacza to, że oferty uwolnienia pętli oraz numer alarmowy 112 są już dostępne we wszystkich Państwach Członkowskich.

Komisja zauważa również, że Austria wprowadziła zmiany w prawie krajowym w celu zapewnienia zgodności z ramami prawnymi UE w sprawie komunikacji elektronicznej, zwłaszcza w zakresie ochrony przed spamem.
Pełny przegląd poszczególnych przypadków postępowania w sprawie naruszenia jest dostępny na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

Zobacz również dokument MEMO/05/478


Side Bar