Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT

IP/05/1577

Brusel 13. decembra 2005

Komisia vyzýva Luxembursko, Portugalsko, Slovensko a Taliansko, aby implementovali smernicu o biopalivách

Európska komisia sa dnes rozhodla obrátiť sa v prípade Luxemburska, Portugalska a Talianska na Súdny dvor a Slovensku zaslať odôvodnené stanovisko z dôvodu neplnenia si povinností vyplývajúcich zo smernice o biopalivách. Na základe tejto smernice sa vyžaduje, aby rastúci podiel všetkých druhov nafty a benzínu predávaného v členských štátoch predstavovali biopalivá na počiatočnej úrovni 2 % v roku 2005 a pri neustálom raste tak, aby sa dosiahla minimálna úroveň 5,75 % palív predaných v roku 2010. Komisia tiež zaslala 16 členským štátom úradné písomné upozornenia týkajúce sa národnej správy, ktorú musia Komisii predložiť za rok 2005. Komisár pre energetiku Andris Piebalgs povedal: „Biopalivá predstavujú dnes v doprave jedinú náhradu za fosílne palivá. Budú prispievať k našej bezpečnosti energetických dodávok, znížia emisie skleníkových plynov a na vidieku vytvoria pracovné príležitosti. Je mi ľúto, že členské štáty stále meškajú s implementáciou týchto pravidiel.“

Komisia sa rozhodla začať súdne konanie proti Luxembursku a Portugalsku z dôvodu neoznámenia opatrení, ktorými sa transponuje smernica o biopalivách[1]. Malo sa tak uskutočniť ku koncu roka 2004. Rozhodlo sa o začatí súdneho konania proti Luxembursku a Taliansku z dôvodu nepredloženia národných správ, ktoré sa podľa podmienok smernice vyžadovali k 1. júlu 2004.

Tiež sa rozhodlo o tom, aby sa Slovensku zaslalo odôvodnené stanovisko z dôvodu neoznámenia transpozičných opatrení a Taliansku zaslať úradné písomné upozornenie z dôvodu nedostatočného zdôvodnenia rozhodnutia týkajúceho sa stanovenia národného orientačného cieľa pre biopalivá na rok 2005 na úrovni 0,5 % - v porovnaní s referenčnou hodnotou na úrovni 2 % ustanovenou v smernici.

Nakoniec Komisia zaslala úradné písomné upozornenia členským štátom, ktoré doposiaľ nepredložili svoje národné správy za rok 2005,[2] a šiestim členským štátom, ktorých správa za rok 2005 nezahŕňala podľa podmienok smernice všetky potrebné informácie[3].

Medzi biopalivá patrí bionafta vyrobená z olejnatých semien (najmä repky) a použitého kuchynského oleja; bioetanol vyrobený zo zrna a cukrových plodín; a bioplyn vyrobený zo skládkových plynov a poľnohospodárskeho odpadu. Vo svojom novom akčnom pláne o biomase, prijatom 7. decembra stanovila Komisia opatrenia na ďalšiu podporu biopalív.
Národné správy členských štátov na základe smernice o biopalivách sú uverejnené na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/biofuels_en.htm


[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. mája 2003 o podpore využívania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave, Ú. v. EÚ L 123 zo 17. 5. 2003.

[2] Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Luxembursko, Maďarsko, Portugalsko, Slovensko a Španielsko a Taliansko.

[3] Česká republika, Francúzsko, Írsko, Litva, Lotyšsko a Nemecko.


Side Bar