Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1573

Bryssel den 13 december 2005

[Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Tv utan gränser – kommissionen föreslår modernare regler för tv och tv-tjänster i den digitala tidsåldern

Idag presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till modernisering av direktivet tv utan gränser från 1989. Avsikten är att reglerna ska hålla jämna steg med den snabba teknik- och marknadsutvecklingen inom den audiovisuella sektorn i EU. Förslaget överensstämmer med principen om bättre lagstiftning och syftar till att minska den administrativa bördan på tillhandahållarna av tv och tv-tjänster i EU. Ett syfte är också att öka flexibiliteten i fråga om finansiering av audiovisuellt innehåll genom nya former av reklam. Dessutom ska förslaget leda till lika villkor för de företag som erbjuder tv-tjänster, oavsett vilken teknik som används för att tillhandahålla tjänsterna (t.ex. sändning, bredband eller 3G-mobiltelefoni). Kommissionen föreslår därför att de olika nationella bestämmelserna om skydd av minderåriga, hets mot folkgrupp och smygreklam ersätts med en EU-omfattande grundläggande lägsta skyddsnivå när det gäller audiovisuella beställtjänster. Denna nya strategi bör påskynda utvecklingen av en sammanhängande inre marknad för tv och tv-tjänster samt främja en stark och kreativ europeisk innehållsindustri.
”Mitt mål är att den audiovisuella innehållsindustrin i EU ska kunna blomstra tack vare ett av världens modernaste och mest flexibla regelverk”, sa kommissionens ledamot med ansvar för informationssamhället och medier, Viviane Reding. ”Tanken är att de nya bestämmelserna ska skapa nya möjligheter inom multimediasektorn, öka konkurrensen och valmöjligheterna för konsumenterna, och samtidigt främja mål av allmänt intresse som t.ex. skyddet av minderåriga och den kulturella mångfalden. Befintliga regler har blivit omoderna genom teknik- och marknadsutvecklingen och måste avskaffas för att ett avgörande steg ska kunna tas i riktning mot audiovisuella medier utan gränser inom EU:s inre marknad.”

Enligt kommissionens förslag skulle tv och tv-tjänster regleras genom det uppdaterade direktivet tv utan gränser. För att gällande EU-regler ska kunna anpassas till den tekniska utvecklingen skiljer förslaget på ”linjära” tjänster (t.ex. planerade sändningar via traditionell tv, Internet eller mobiltelefon där innehållet ”skickas ut” ut till tittarna) och ”icke-linjära” tjänster, t.ex. beställfilm eller beställnyheter, som tittaren ”laddar ner” från ett nät. Dagens regler för tv-sändning skulle gälla för linjära tjänster i en moderniserad och mer flexibel form, medan icke-linjära tjänster bara skulle omfattas av ett antal grundprinciper, för att t.ex. skydda minderåriga, förhindra hets mot folkgrupp och förbjuda smygreklam. Genom att reglerna harmoniseras på EU-nivå behöver tillhandahållare av audiovisuella tjänster bara efterleva reglerna i den medlemsstat där de är etablerade, och inte de olika reglerna i alla de medlemsstater där tjänsterna levereras.

Flexiblare reklamregler

När det gäller planerade sändningar föreslår kommissionen mindre byråkrati och mer flexibla regler för nya former av reklam samt uppmuntran till själv- och samreglering. Istället för detaljerade föreskrifter om hur ofta och under vilka förutsättningar program får avbrytas för reklam skulle det reviderade direktivet förenkla gällande EU-regler. I framtiden skulle tv-bolagen få möjlighet att välja vilken tidpunkt som är bäst för reklaminslag i programmen, i stället för att som nu tvingas låta minst 20 minuter passera mellan reklaminslagen. Mängden reklam skulle emellertid inte tillåtas öka eftersom kommissionen föreslår en fortsatt tillämpning av gränsen på 12 minuter per timma.

Det nya direktivet skulle också gynna nya reklammetoder, t.ex. delad skärm, virtuell reklam och interaktiv reklam. Produktplacering skulle för första gången uttryckligen definieras och omfattas av tydliga bestämmelser. Med undantag för nyhetsprogram, program om aktuella samhällsfrågor och barnprogram skulle produktplacering som är klart identifierbar tillåtas i EU, både i linjära och icke-linjära audiovisuella tjänster. För att förhindra smygreklam skulle konsumenterna informeras i programmets början om att produktplacering förekommer. Dessa nya regler bör undanröja rättsosäkerheten, leda till nya finansiella tillskott för europeisk produktion och därmed öka konkurrenskraften hos den audiovisuella sektorn i EU.
I linje med kommissionens strategi för bättre lagstiftning påverkar den föreslagna revideringen av tv-direktivet inte privat korrespondens, elektroniska versioner av tidningar eller tidskrifter, webbplatser som inte i första hand är avsedda att tillhandahålla audiovisuellt innehåll, ren ljudöverföring eller radio. Resultaten av ett EU-omfattande samråd som inleddes i juli tas också i beaktande (se IP/05/908). Där deltog företrädare för den audiovisuella sektorn, teleoperatörer, Internetleverantörer, konsumentorganisationer och andra aktörer.

Moderniseringen av EU-reglerna om audiovisuellt innehåll ingår i strategin i2010 som syftar till ett europeiskt informationssamhälle för tillväxt och arbetstillfällen (se IP/05/643).
Mer information:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343

MEMO/05/475


Side Bar