Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1573

Brusel 13. decembra 2005

[ ]

Televízia bez hraníc: Komisia navrhuje modernizované pravidlá pre televíziu a podobné služby v digitálnom veku

Európska komisia dnes predložila návrh na aktualizáciu európskej smernice „o televízii bez hraníc“ z roku 1989, ktorej cieľom je udržať krok s rýchlym vývojom technológií a trhu v európskom audiovizuálnom sektore. V súlade so zásadou lepších právnych predpisov je návrh zameraný na zníženie regulatívnej záťaže európskych poskytovateľov televíznych a podobných služieb a na väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o financovanie audiovizuálneho obsahu prostredníctvom nových foriem reklamy. Návrh tiež stanoví rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti, ktoré ponúkajú televízne a podobné služby, a to bez ohľadu na technológie použité na poskytovanie týchto služieb (napr. vysielanie, vysokorýchlostné pripojenie na internet, mobilné telefóny tretej generácie). Komisia preto navrhuje, aby sa nesúrodé vnútroštátne pravidlá zamerané na ochranu detí a mladistvých, boj proti podnecovaniu rasovej nenávisti a proti skrytej reklame nahradili základným celoeurópskym minimálnym štandardom ochrany audiovizuálnych služieb poskytovaných na základe dopytu. Tento nový politický prístup by mal urýchliť nástup hladko fungujúceho jednotného trhu pre televízne a podobné služby a podporovať silný a tvorivý európsky priemysel obsahu.
„Mojím cieľom je, aby európsky audiovizuálny priemysel prosperoval na základe jedných z najmodernejších a najpružnejších pravidiel na svete“, povedala komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Nové pravidlá by mali otvoriť príležitosti v oblasti multimédií a podporiť tak hospodársku súťaž, rozšíriť možnosť voľby pre spotrebiteľa, ale tiež podporovať ciele verejného záujmu, napríklad ochranu detí a mladistvých a kultúrnu rozmanitosť.“ Súčasné pravidlá, ktoré sú v dôsledku rozvoja v oblasti technológií a trhu zastaralé, sa musia zrušiť, čo umožní nástup na cestu k audiovizuálnemu rozvoju bez hraníc na jednotnom európskom trhu.“

Podľa návrhu Komisie by sa modernizovanou smernicou o televízii bez hraníc upravovali televízne a podobné služby. V záujme sprístupnenia súčasných európskych pravidiel technickému vývoju sa v návhru rozlišuje medzi „lineárnymi“ službami (napr. vysielanie podľa programu šírené prostredníctvom tradičnej televízie, internetu alebo mobilných telefónov, keď sa obsah dodáva televíznym divákom) a "nelineárnymi“ službami, napr. filmy na základe požiadavky, ktoré si televízny divák zo siete individuálne prehrá.

Dnešné pravidlá pre televízne vysielanie by sa v modernizovanej a pružnejšej forme uplatnili pre lineárne služby, zatiaľ čo na nelineárne služby by sa vzťahoval len rad základných minimálnych zásad, napr. na ochranu detí a mladistvých, na zamedzenie podnecovania rasovej nenávisti a na zákaz skrytej reklamy. Zjednotením týchto pravidiel v celej EÚ sa zabezpečí, že poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb budú musieť dodržiavať len pravidlá členského štátu, v ktorom sú usadení, a nie nesúrodé pravidlá všetkých členských štátov, v ktorých je možné ich služby prijímať.

Pružnejšie pravidlá pre reklamu

V prípade vysielania podľa programu Komisia navrhuje znížiť byrokraciu, zaviesť do súčasných pravidiel viac pružnosti pre nové formy reklamy a podporiť samoreguláciu a koreguláciu. Namiesto podrobného predpisovania týkajúceho sa frekvencie a podmienok, za akých môžu byť programy prerušené reklamou, by sa modernizovanou smernicou zjednodušili súčasné európske pravidlá. V budúcnosti by si prevádzkovatelia vysielania mohli zvoliť najvhodnejšiu chvíľu na zaradenie reklamy do programov a nemuseli by tak ako teraz dodržiavať aspoň 20 minútové medzery medzi prestávkami pre reklamu. Objem reklamy by však nebolo možné zvýšiť, pretože Komisia navrhuje zachovať súčasný limit 12 minút za hodinu.

Novou smernicou by sa tiež podporili nové formy reklamy, napríklad rozdelenie obrazovky, virtuálne reklamy a interaktívne reklamy. Prvýkrát by sa výslovne definovalo a do jasného právneho rámca zaviedlo umiestňovanie výrobkov. S výnimkou správ, aktuálnych udalostí a programov pre deti by sa v Európe umožnilo jasne identifikované umiestnenie výrobkov v lineárnych i nelineárnych audiovizuálnych službách. Aby sa zamedzilo skrytej reklame, boli by spotrebitelia o umiestnení výrobku informovaní na začiatku programu. Tieto nové pravidlá by mali odstrániť právnu neistotu, priniesť európskym produkciám ďalšie finančné prostriedky a tým zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu.

V súlade s politikou lepšej právnej úpravy, ktorú Komisia uplatňuje, sa navrhovaná modernizácia smernice o televízii bez hraníc netýka súkromnej korešpondencie, elektronickej verzie novín alebo časopisov, internetových stránok, ktoré nie sú primárne určené na poskytovanie audiovizuálneho obsahu, ale len zvukových prenosov alebo rozhlasu. Zohľadňujú sa tým podnety získané z intenzívnej celoeurópskej porady, ktorá sa začala v júli (pozri IP/05/908), do ktorej sa aktívne zapojili zástupcovia audiovizuálneho sektora, telekomunikační operátori, poskytovatelia internetových služieb, organizácie spotrebiteľov a ďalšie zúčastnené strany.

Modernizácia pravidiel EÚ týkajúcich sa audiovizuálneho mediálneho obsahu je súčasťou stratégie i2010, ktorej cieľom je vytvorenie európskej informačnej spoločnosti pre rast a zamestnanosť. (pozri IP/05/643).
Doplňujúce informácie:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343

MEMO/05/475


Side Bar