Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1573

Bruksela, dnia 13 grudnia 2005 r.

[ ]

Telewizja bez granic: Komisja proponuje nowoczesne zasady dla telewizji w epoce cyfrowej

W związku z szybkimi zmianami technologicznymi i rynkowymi w europejskim sektorze audiowizualnym Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek dotyczący zaktualizowania pochodzącej z 1989 r. dyrektywy w sprawie „Telewizji bez granic”. Zgodnie z zasadą ulepszenia przepisów prawnych wniosek ma na celu zmniejszenie obciążenia regulacyjnego europejskich dostawców usług TV i usług związanych z telewizją oraz zwiększenie elastyczności finansowania treści audiowizualnych za pomocą nowych form reklamy. Wniosek pozwoli również stworzyć równe warunki konkurencji dla wszystkich przedsiębiorstw, które proponują usługi związane z telewizją, niezależnie od technologii wykorzystywanych do ich dostarczenia (np. klasyczny przekaz telewizyjny, szybki szerokopasmowy Internet, telefonia komórkowa trzeciej generacji). Dlatego Komisja proponuje zastąpienie rozbieżnych krajowych przepisów skierowanych przeciwko zachęcaniu do nienawiści rasowej i ukrytej reklamie oraz dotyczących ochrony nieletnich przez podstawowe, obowiązujące w całej UE, minimalne normy ochrony w przypadku audiowizualnych „usług na żądanie”. Ta nowa polityka powinna przyśpieszyć powstanie wspólnego rynku usług telewizyjnych i usług związanych z telewizją oraz wspierać silną i twórczą produkcję treści medialnych w Europie.
„Moim celem jest przyczynienie się do rozwoju europejskiego sektora treści audiowizualnych dzięki najnowocześniejszym i najbardziej elastycznym na świecie warunkom ramowym”, stwierdziła Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Nowe zasady powinny otworzyć nowe możliwości w dziedzinie multimediów, zwiększyć konkurencję i wybór dla konsumentów, ułatwiając jednocześnie osiągnięcie celów leżących w interesie publicznym, takich jak ochrona nieletnich i różnorodność kulturowa. Należy znieść istniejące przepisy, które stały się zbędne w związku z rozwojem technologicznym i rynkowym. Będzie to decydujący krok w kierunku audiowizualnych środków masowego przekazu bez granic na europejskim wspólnym rynku”.

Zgodnie z wnioskiem Komisji, zaktualizowana dyrektywa w sprawie telewizji bez granic miałaby dotyczyć zarówno usług telewizyjnych, jak i usług związanych z telewizją. W celu dostosowania obecnych przepisów UE do rozwoju technologicznego, wniosek rozróżnia między usługami „linearnymi” (np. nadawanie poprzez tradycyjną telewizję, internet lub telefony komórkowe, które dostarczają treści widzom zgodnie z ustalonym programem) oraz usługami „nielinearnymi”, takimi jak filmy lub wiadomości „na żądanie”, które widz samodzielnie „czerpie” z sieci.

Obecne przepisy dotyczące nadawania TV miałyby – w nowoczesnej, bardziej elastycznej formie – mieć nadal zastosowanie do usług linearnych, podczas gdy usługi nielinearne miałyby podlegać tylko podstawowemu zbiorowi minimalnych wymagań, np. dotyczących ochrony nieletnich, zapobiegania nienawiści rasowej oraz zabronionej ukrytej reklamy. Dzięki harmonizacji tych przepisów w całej UE, dostawcy usług związanych z przekazem audiowizualnym będą podlegać jedynie przepisom Państwa Członkowskiego, w którym mają siedzibę, a nie rozbieżnym przepisom wszystkich Państw Członkowskich, w których ich usługi mogą być odbierane.

Bardziej elastyczne przepisy dotyczące reklamy

W przypadku klasycznego przekazu telewizyjnego Komisja proponuje usunięcie nadmiernej biurokracji, uelastycznienie istniejących przepisów dla nowych form reklamy oraz zachęcanie do samoregulacji i współregulacji. W miejsce szczegółowych uregulowań dotyczących częstoliwości i warunków przerywania programów przez reklamę, zaktualizowana dyrektywa miałaby uprościć istniejące w UE przepisy. W przyszłości nadawcy będą mieli możliwość wyboru najlepszego momentu nadawania reklam w programach, zamiast – jak to ma miejsce obecnie - obowiązku przynajmniej 20-minutowej przerwy między reklamami. Nie będzie można jednak zwiększyć ilości reklam, ponieważ Komisja proponuje utrzymanie istniejącego ograniczenia wynoszącego 12 minut na godzinę.

Nowa dyrektywa wesprze również nowe formy reklamy, takie jak poliekran, reklama wirtualna i interaktywna. Po raz pierwszy tzw. „product placement” (umieszczenie znanych produktów bądź usług w filmie, itp.) zostanie wyraźnie zdefiniowany i otrzyma przejrzyste ramy prawne. Dzięki temu w Europie dozwolony będzie wyraźnie określony „product placement” zarówno w przypadku linearnych jak i nielinearnych usług audiowizualnych, z wyjątkiem wiadomości, programów poświęconych sprawom bieżącym i programów dla dzieci. Aby zapobiec ukrytej reklamie konsumenci będą informowani już na samym początku programu o zastosowaniu „product placement”. Te nowe przepisy powinny stworzyć pewność prawną i zapewnić dodatkowe fundusze na realizację europejskich programów, a w ten sposób wzmocnić konkurencyjność europejskiego sektora audiowizualnego.

Zgodnie ze staraniami Komisji o poprawę uregulowań prawnych, zaproponowana aktualizacja dyrektywy w sprawie telewizji bez granic nie dotyczy prywatnej korespondencji, elektronicznych wersji gazet lub czasopism, stron internetowych nieprzeznaczonych pierwotnie do rozpowszechniania treści audiowizualnych oraz transmisji dźwiękowych i radia. Uwzględnia to wyniki intensywnych konsultacji rozpoczętych w lipcu w całej UE (patrz IP/05/908), w których aktywny udział biorą przedstawiciele sektora audiowizualnego, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, dostawcy usług internetowych, organizacje konsumentów i inne zainteresowane strony.

Modernizacja przepisów UE dotyczących treści audiowizualnych stanowi część strategii i2010, której celem jest stworzenie europejskiego społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia (patrz IP/05/643).
Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343

MEMO/05/475


Side Bar