Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1573

Brussel, 13 december 2005

[De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

Televisie zonder grenzen: de Commissie presenteert gemoderniseerde regels voor tv en soortgelijke diensten in het digitale tijdperk

Om gelijke tred te houden met de snelle technologische en marktontwikkelingen in de Europese audiovisuele sector heeft de Europese Commissie vandaag een voorstel ingediend om de EU-richtlijn “Televisie zonder grenzen” uit 1989 te actualiseren. In overeenstemming met het beginsel van betere regelgeving beoogt het voorstel de regelgevingsdruk voor Europese aanbieders van televisie en vergelijkbare diensten te beperken en meer flexibiliteit te verschaffen voor de financiering van audiovisuele inhoud door middel van nieuwe vormen van reclame. Het voorstel voorziet ook in eerlijke concurrentieverhoudingen voor alle ondernemingen die met televisie vergelijkbare diensten aanbieden, ongeacht de technologie die wordt gebruikt om deze diensten te leveren (bijvoorbeeld omroep, snelle breedbandverbindingen, mobiele diensten van de derde generatie). De Commissie stelt daarom voor om uiteenlopende nationale voorschriften ter bescherming van minderjarigen, tegen het aanzetten tot rassenhaat en tegen sluikreclame te vervangen door een elementaire, in de hele EU geldende minimumbeschermingsnorm voor audiovisuele on demand-diensten. Deze nieuwe beleidsaanpak zou de opkomst van een naadloze interne markt voor televisie en aanverwante diensten moeten versnellen en een sterke en creatieve Europese inhoudsindustrie moeten bevorderen.

“Het is mijn streven om de Europese audiovisuele inhoudsindustrie te laten gedijen onder één van de meest moderne en flexibele regelingen ter wereld”, aldus commissaris voor informatiemaatschappij en media Viviane Reding. “De nieuwe regeling moet de mogelijkheden voor multimedia, en daarmee de mededinging en de keus voor de consument, vergroten, terwijl tegelijkertijd de doeleinden van algemeen belang, zoals de bescherming van minderjarigen en de culturele diversiteit, worden bevorderd. Bestaande voorschriften die door technologische en marktontwikkelingen overbodig zijn geworden, moeten worden afgeschaft om in de Europese interne markt een beslissende stap in de richting van audiovisuele media zonder grenzen te kunnen doen.”

Volgens het Commissievoorstel zou de vernieuwde “Televisie zonder grenzen”-richtlijn betrekking hebben op televisie en soortgelijke diensten. Om de huidige EU-regelgeving open te stellen voor technologische ontwikkelingen maakt het voorstel onderscheid tussen “lineaire” diensten (bijvoorbeeld geprogrammeerde uitzendingen via traditionele tv, internet of mobiele telefoons, waarbij de inhoud naar de kijkers “gepusht” wordt) en “niet-lineaire” diensten, zoals on-demand films of nieuwsuitzendingen, die de kijker via een netwerk aanvraagt.

In een gemoderniseerde, meer flexibele vorm De huidige regelgeving voor televisie-uitzendingen zou, in een gemoderniseerde, meer flexibele vorm, van toepassing zijn op lineaire diensten, terwijl voor de niet-lineiare diensten slechts een aantal elementaire minimumbeginselen zou gelden, bijvoorbeeld de bescherming van minderjarigen en een verbod op het aanzetten tot rassenhaat en op sluikreclame. Door deze regelgeving in de hele EU te harmoniseren, zal worden gewaarborgd dat leveranciers van audiovisuele mediadiensten slechts de regels van de lidstaat waar zij zijn gevestigd hoeven te respecteren, en niet de uiteenlopende voorschriften van alle lidstaten die hun diensten ontvangen.

Flexibelere reclamevoorschriften

Voor geprogrammeerde uitzendingen stelt de Commissie voor om een einde te maken aan de administratieve rompslomp, bestaande voorschriften voor nieuwe vormen van reclame flexibeler te maken en zelf- en coregulering aan te moedigen. In plaats van gedetailleerde voorschriften over hoe vaak en onder welke voorwaarden programma's door reclame mogen worden onderbroken, vereenvoudigt de gemoderniseerde richtlijn de bestaande EU-regelgeving. In de toekomst kunnen zenders zelf het meest geschikte moment kiezen om programma's voor reclame te onderbreken en zijn ze niet langer verplicht om tussen de reclameonderbrekingen tussenpozen van ten minste 20 minuten te laten bestaan, zoals nu het geval is. De hoeveelheid reclame mag echter niet toenemen, aangezien de Commissie voorstelt om het bestaande plafond van 12 minuten per uur te handhaven.

De nieuwe richtlijn steunt eveneens nieuwe vormen van reclame, zoals split-screen, virtuele reclame en interactieve reclame. Voor het eerst wordt productplaatsing expliciet gedefinieerd en aan duidelijke regels gebonden. Duidelijk herkenbare productplaatsing zal in Europa in zowel lineaire als non-lineaire audiovisuele diensten, met uitzondering van journaals, actualiteiten- en kinderprogramma’s, worden toegestaan. Om sluikreclame te voorkomen, moet de consument bij aanvang van een programma over productplaatsing worden geïnformeerd. Deze nieuwe voorschriften moeten de rechtsonzekerheid wegnemen en aanvullende middelen voor Europese producties verschaffen, om het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele sector te vergroten.

In overeenstemming met het beleid inzake betere regelgeving van de Commissie geldt de voorgestelde modernisering van de Televisie zonder grenzen-richtlijn niet voor privé-correspondentie, elektronische versies van kranten en tijdschriften, websites waarvan het verschaffen van audiovisuele media-inhoud niet het hoofddoel is, audio-uitzendingen en radio. Hierbij is rekening gehouden met de inbreng van een intensieve, EU-brede raadpleging die in juli van start is gegaan (zie IP/05/908), waaraan vertegenwoordigers van de audiovisuele sector, telecomexploitanten, aanbieders van internetdiensten, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden actief hebben deelgenomen.

De modernisering van de EU-regelgeving inzake audiovisuele media-inhoud maakt deel uit van de i2010-strategie, die gericht is op een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid (zie IP/05/643).
Verdere informatie:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343

MEMO/05/475


Side Bar