Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1573

Briselē, 2005. gada 13. decembrī

[ ]

Televīzija bez robežām: Komisija ierosina modernizēt noteikumus par digitālā laikmeta televīziju un televīzijai līdzīgiem pakalpojumiem

Šodien Eiropas Komisija iesniegusi priekšlikumu, lai atjauninātu ES 1989. gada tā dēvēto „TV bez robežām” direktīvu, tā cerot iet kopsolī ar straujajām tehnoloģiju un tirgus izmaiņām Eiropas audiovizuālajā nozarē. Atbilstīgi labāka noregulējuma principam ar priekšlikumu iecerēts samazināt regulējošo slogu Eiropas televīzijas un televīzijai līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem un nodrošināt lielāku rīcības brīvību audiovizuālā satura finansēšanai, izmantojot jaunas reklāmas formas. Ar priekšlikumu tiek radīti vienādi “spēles noteikumi” visiem uzņēmumiem, kas piedāvā televīzijai līdzīgus pakalpojumus, vienalga, kādas tehnoloģijas tie izmanto šādu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, apraidi, ātrgaitas platjoslu tehnoloģijas vai trešās paaudzes mobilos tālruņus. Tāpēc Komisija ierosina aizstāt atšķirīgus valstu individuālos noteikumus par nepilngadīgo aizsardzību un tos, kas vērsti pret rasu naida celšanu, ar vienkāršu, ES obligāto standartu to audiovizuālo pakalpojumu aizsardzībai, kurus sniedz pēc pieprasījuma. Plānots, ka šāda politiska pieeja paātrinās viendabīga TV un televīzijai līdzīgu pakalpojumu tirgus izveidi un stimulēs spēcīgas un radošas attiecīgā satura nozares attīstību Eiropā.

„Mans mērķis ir panākt, lai Eiropas audiovizuālā rūpniecība uzplauktu pasaules mērogā, pamatojoties uz vienotu, mūsdienīgu un elastīgu tiesisko pamatu", teica par Informācijas sabiedrību un medijiem atbildīgā komisāre Viviana Redinga. „Jaunie noteikumi atklās jaunas multimediju iespējas, veicinās konkurenci un palielinās patērētāju izvēles iespējas, vienlaikus veicinot sabiedrības intereses un mērķus, piemēram, nepilngadīgo aizsardzību vai atbalstot kultūru daudzveidību. Esošie noteikumi, kas kļuvuši gluži nederīgi, ņemot vērā jaunāko tehnoloģiju un tirgus attīstību, un tie jāatmet, tā vietā ir jāveic izšķiroši pasākumi, radot jaunu Eiropas kopējo tirgu “Audiovizuālie mediji bez robežām””.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu tagad jau modernizētā direktīva „TV bez robežām” pārvaldīs televīzijas un televīzijas tipa pakalpojumu sniegšanu. Lai pašreizējos ES noteikumus padarītu atbilstošus tehnoloģiskiem jauninājumiem, priekšlikumā tiek šķirti „lineārie" pakalpojumi (piemēram, raidījumi pēc noteikta grafika tradicionālajā televīzijā, internetā vai mobilajos tālruņos, kas saturu it kā „uzspiež” skatītājiem) un „nelineārie" pakalpojumi, piemēram, filmas vai ziņu pārraides, ko sniedz pēc pieprasījuma un kurus skatītāji „izvelk” no tīkla. Pašreizējie televīziju apraides noteikumi „lineārajiem pakalpojumiem” tiktu piemēroti mūsdienīgāk un elastīgāk, savukārt nelineārajiem pakalpojumiem būtu jāievēro vienkāršas obligātās prasības, tas ir, jāaizsargā nepilngadīgie un jāizvairās no rasu naida kurināšanas.

Šādu noteikumu saskaņošana ES mērogā nodrošinās, ka audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro tikai tās dalībvalsts noteikumi, kurā tie reģistrēti, nevis visi atšķirīgie to dalībvalstu noteikumi, kur pakalpojumi tiks sniegti.

Elastīgāki reklāmas noteikumi

Runājot par plānoto apraidi, Komisija ierosina samazināt birokrātiskās procedūras, pašreizējos noteikumus padarīt elastīgākus jaunajām reklāmas formām un veicināt pašregulējumu. Lai izvairītos no sīki izstrādātām „receptēm” par to, cik bieži un kādās situācijās programmas drīkst pārtraukt ar reklāmas pauzi, modernizētā direktīva esošos ES noteikumus vienkāršos. Turpmāk raidorganizācijas varēs izvēlēties piemērotākos brīžus reklāmas programmu iekļaušanai un tām nebūs obligāti jāieplāno 20 minūšu intervāls starp reklāmas pauzēm, kā tas ir prasīts pašreiz. Tomēr reklāmas kopējais daudzums nedrīkstēs palielināties, jo Komisija ierosina saglabāt esošo apjomu – 12 minūtes stundā.

Jaunā direktīva arī atbalstītu jaunu reklāmas formu lietošanu, piemēram, dalīto ekrāna izmantojumu, virtuālo un interaktīvo reklamēšanu. Produktu ievietojumam pirmo reizi būs jābūt skaidri definētam un ar precīzu tiesisku regulējumu. Izņemot ziņas, jaunāko notikumu izklāstu un bērnu raidījumus, Eiropā tiks atļauts skaidri definēts produktu ievietojums gan lineārajos, gan nelineārajos audiovizuālajos pakalpojumos. Lai izvairītos no slēptās reklāmas, patērētāji jau raidījuma sākumā tiks informēti, ka tiek izmantota iepriekšminētā pieeja. Iecerēts, ka jaunie noteikumi mazinās juridisko nenoteiktību, nodrošinās papildu finanses Eiropas producētajam materiālam un tādējādi palielinās Eiropas audiovizuālās nozares konkurētspēju.

Atbilstīgi Komisijas politikai par labāku noregulējumu, ierosinātā direktīva „TV bez robežām” neattiecas uz privāto saziņu, laikrakstu un žurnālu elektroniskajām versijām, interneta lapām, kas nav paredzētas galvenokārt audiovizuālā satura pārraidei, vienkāršām audio pārraidēm vai radio pārraidēm. Tiek ņemti vērā arī secinājumi, kas gūti ES mēroga apspriedēs, kas aizsākās jūlijā (skatīt IP/05/908) un kurās aktīvi piedalījās arī audiovizuālā sektora pārstāvji, sakaru uzņēmumi un interneta pakalpojumu sektora pārstāvji, kā arī patērētāju organizācijas un citas ieinteresētās personas .

Modernizētie ES mēroga noteikumi par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu saturu ietilpst i2010 stratēģijā, kuras mērķis ir radīt Eiropas Informācijas sabiedrību izaugsmei un darba vietām (skatīt IP/05/643).
Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343

MEMO/05/475


Side Bar