Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1573

Briuselis, 2005 m. gruodžio 13 d.

[ ]

Televizija be sienų: Komisija siūlo atnaujintas skaitmeninės eros televizijos ir su televizija susijusių paslaugų taisykles

Norėdama neatsilikti nuo sparčių Europos audiovizualinio sektoriaus technologijų ir rinkos pokyčių, Europos Komisija šiandien pasiūlė atnaujinti 1989 m. ES direktyvą „Televizija be sienų“. Atsižvelgiant į geresnio reguliavimo principą, pasiūlymu siekiama sumažinti reguliavimo naštą Europos TV bei su televizija susijusių paslaugų teikėjams ir lanksčiau finansuoti audiovizualinių paslaugų turinį panaudojant naujas reklamos formas. Pasiūlymu taip pat numatyta sukurti vienodas sąlygas visoms bendrovėms, teikiančioms su televizija susijusias paslaugas, nesvarbu, kokiomis technologijomis jos naudojasi (pavyzdžiui, transliavimas, didelės spartos plačioji dažnių juosta, trečiosios kartos mobilieji telefonai). Todėl Komisija siūlo pakeisti skirtingas nacionalines taisykles dėl nepilnamečių apsaugos, rasinės neapykantos kurstymo ir paslėptos reklamos esminiu visoje ES taikomu būtiniausiu standartu, skirtu audiovizualinėms paslaugoms pagal pareikalavimą. Šis naujas politikos požiūris turėtų pagreitinti vientisos bendros televizijos bei su televizija susijusių paslaugų rinkos sukūrimą ir skatinti stiprią bei kūrybingą Europos turinio pramonę.

„Mano tikslas – padėti klestėti Europos audiovizualinio turinio pramonei naudojantis šiuolaikiškiausių ir lanksčiausių taisyklių rinkiniu pasaulyje“, – sako Komisijos narė Viviane Reding, atsakinga už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą. „Naujosios taisyklės turėtų atverti multimedijos galimybes, stiprinti konkurenciją bei didinti vartotojų pasirinkimo galimybes ir kartu siekti viešojo intereso tikslų – nepilnamečių apsaugos ir kultūrinės įvairovės. Galiojančias taisykles, kurios dėl technologijų raidos ir rinkos pokyčių tapo nebeaktualios, privalu panaikinti norint žengti ryžtingą žingsnį teikiant audiovizualines paslaugas be sienų vienoje bendroje Europos rinkoje.“

Pagal Komisijos pasiūlymą atnaujinta televizijos be sienų direktyva bus reglamentuojamos TV ir su televizija susijusios paslaugos. Norint, kad dabartinės ES taisyklės atspindėtų technologijų raidą, pasiūlyme nurodomos „linijinės“ paslaugos (pvz., televizijos programų pagal tvarkaraštį transliavimas tradicine TV, internetu arba mobiliaisiais telefonais – „primygtinai siūlančios“ žiūrovams savo turinį) ir „nelinijinės“ paslaugos – filmai ar žinios pagal pareikalavimą, kurias žiūrovas „išsitraukia“ iš tinklo. Šiandien siūlomos transliavimo taisyklės būtų taikomos linijinėms paslaugoms atnaujintu ir lankstesniu būdu, o nelinijinėms paslaugoms būtų taikomi tik tam tikri būtiniausi principai, pavyzdžiui, apsaugoti nepilnamečius, užkirsti kelią rasinės neapykantos kurstymui ir uždrausti paslėptą reklamą. Šių taisyklių suderinimas visoje ES užtikrins, kad audiovizualinių paslaugų teikėjai turės laikytis tik valstybės narės, kurioje jie yra įsikūrę, taisyklių, o ne iš esmės tarpusavyje nesuderintų visų valstybių narių, kuriose teikėjai teikia paslaugas, taisyklių.

Lankstesnės reklamos taisyklės

Transliavimui pagal tvarkaraštį Komisija siūlo panaikinti biurokratinius reikalavimus, o galiojančias taisykles dėl naujų reklamos formų padaryti lankstesnes ir skatinti savireguliavimą bei bendrą reguliavimą. Užuot pateikusi išsamius nurodymus, kaip ir kokioms sąlygoms esant programas galima pertraukti reklama, atnaujinta direktyva supaprastins galiojančias ES taisykles. Ateityje transliuotojai galės pasirinkti tinkamiausią momentą reklamai į programą įterpti, o ne privalės, kaip dabar, užtikrinti bent 20 min. tarpus tarp reklamos intarpų. Tačiau nebus leidžiama ilginti reklamai skirto laiko, nes Komisija siūlo išlaikyti dabartinį 12 min. per valandą apribojimą.

Naująja direktyva bus remiamos naujos reklamos formos, pavyzdžiui, ekrano skaidymas, virtuali ir interaktyvi reklama. Pirmą kartą bus tiksliai apibrėžtas prekių rodymas programose (angl. product placement) ir bus sukurta aiški teisinė bazė. Išskyrus žinias, aktualijų ir vaikams skirtas programas, Europoje bus leidžiamas aiškiai atpažįstamas prekės rodymas programose taikant tiek linijines, tiek nelinijines audiovizualines paslaugas. Siekiant išvengti paslėptos reklamos, programos pradžioje vartotojams bus pranešama, kad bus rodoma prekė. Šios naujosios taisyklės turėtų panaikinti teisinį neapibrėžtumą, suteikti papildomų lėšų Europos produkcijai ir taip padidinti Europos audiovizualinio sektoriaus konkurencingumą.

Atsižvelgiant į Komisijos geresnio reguliavimo politiką, siūlymas atnaujinti televizijos be sienų direktyvą neturi poveikio asmeniniam susirašinėjimui, elektroninėms laikraščių ar žurnalų versijoms, tinklalapiams, kurie visų pirma nėra skirti perteikti audiovizualinės priemonės turinį, paprastoms garso ir vaizdo transliacijoms ar radijui. Pasiūlyme taip pat atsižvelgiama į intensyvių visoje ES vykusių konsultacijų rezultatus. Šios konsultacijos prasidėjo liepos mėn. (žr. IP/05/908), jose aktyviai dalyvavo audiovizualinio sektoriaus atstovai, telekomunikacijų bendrovių operatoriai, interneto paslaugų teikėjai, vartotojų organizacijos ir kitos suinteresuotosios šalys.

ES taisyklių dėl audiovizualinių medijų turinio atnaujinimas yra i2010 strategijos, kuria siekiama sukurti Europos informacinę visuomenę ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui, dalis (IP/05/643).
Kita informacija:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343

MEMO/05/475


Side Bar