Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1573

Bryssel 13. joulukuuta 2005

[Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

”Televisio ilman rajoja” -direktiivi digitaaliaikaan:
Euroopan komissio uudistaa televisiopalveluja koskevia sääntöjä

Euroopan komissio antoi tänään ehdotuksen, jolla on määrä saattaa vuonna 1989 säädetty EU:n televisiodirektiivi audiovisuaalialan nopeasti kehittyneiden markkinoiden ja teknologioiden tasalle. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on vähentää eurooppalaisten televisiopalvelujen ja television kaltaisten palvelujen tarjoajien hallinnollisia rasitteita. Lisäksi luodaan entistä joustavammat edellytykset audiovisuaalisen sisällön rahoittamiselle mahdollistamalla uusia mainonnan muotoja. Kaiken kaikkiaan ehdotuksella pyritään parantamaan sääntelyä. Direktiivillä luodaan myös yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille television kaltaisia palveluja tarjoaville yrityksille riippumatta siitä, tarjoavatko ne palvelunsa televisiolähetysten, nopeiden laajakaistayhteyksien, kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmien vai jonkin muun teknologian avulla. Komissio ehdottaa muun muassa, että toisistaan poikkeavat kansalliset säännöt, jotka koskevat alaikäisten suojelua, rotuun ym. perustuvan vihanlietsonnan estämistä sekä piilomainontaa, korvattaisiin EU:n laajuisesti sovellettavilla perussäännöillä. Näissä perussäännöissä määritettäisiin vähimmäisvaatimukset, joita olisi noudatettava tilattavissa audiovisuaalisissa palveluissa eli nk. on demand -palveluissa. Uudistuksen uskotaan vauhdittavan saumattomasti toimivien yhtenäismarkkinoiden aikaansaamista televisiopalvelujen ja television kaltaisten palvelujen alalle. Lisäksi sen arvioidaan edistävän vahvan ja luovan sisällöntuotannon kehittymistä Euroopassa.
”Tavoitteenani on saada aikaan maailman nykyaikaisimmat ja joustavimmat säännöt, jotka tarjoavat Euroopan audiovisuaalialalle eväät menestykseen”, sanoo tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding. ”Uusilla säännöillä on tarkoitus avata multimedia-alalle uusia mahdollisuuksia sekä lisätä kilpailua ja kuluttajien valinnanvaraa. Samalla pyritään kuitenkin myös yleisen edun kannalta tärkeisiin tavoitteisiin muun muassa suojelemalla alaikäisiä ja edistämällä kulttuurin monimuotoisuutta”, Reding luonnehtii. ”Nykyiset säännöt, jotka ovat vanhentuneet teknologioiden ja markkinoiden kehityksen myötä, on kumottava, jotta Euroopan yhtenäismarkkinoilla kyettäisiin ottamaan ratkaiseva askel kohti ’audiovisuaalista mediaa ilman rajoja’.”

Komission ehdotuksen tarkoituksena on saattaa ajan tasalle vanha ”televisio ilman rajoja” -direktiivinä tunnettu säädös. Ajantasaistettu direktiivi koskisi sekä televisiopalveluja että television kaltaisia audiovisuaalisia palveluja. Ehdotuksessa otetaan teknologian kehitys huomioon erottelemalla toisistaan "lineaariset" palvelut (eli lähetykset, joissa sisältö lähetetään katsojille television, Internetin tai matkapuhelimen välityksellä lähettäjän määräämän ohjelma-aikataulun mukaisesti) ja ”ei-lineaariset” palvelut, kuten tilattavat elokuvat tai uutiset, jotka katsoja hakee itse verkosta. Ehdotuksen punaisena lankana on, että lineaarisiin palveluihin sovellettaisiin jatkossa nykyisiä televisiotoimintaa koskevia sääntöjä ajantasaistetussa ja entistä joustavammassa muodossa. Ei-lineaarisiin palveluihin sovellettaisiin puolestaan vain tiettyjä vähimmäisvaatimuksia, jotka koskevat muun muassa alaikäisten suojelua, rotuun ym. perustuvan vihanlietsonnan estämistä sekä piilomainontaa. Yhdenmukaistamalla nämä säännöt EU:n laajuisesti varmistettaisiin, että audiovisuaalisten palvelujen tarjoajien olisi noudatettava ainoastaan sen jäsenvaltion sääntöjä, johon ne ovat sijoittautuneet. Näin vältettäisiin tilanne, jossa palvelujen tarjoajan olisi noudatettava erilaisia sääntöjä kaikissa niissä unionin jäsenvaltioissa, joihin se toimittaa palvelujaan.

Joustavammat mainontasäännöt

Komissio haluaa ehdotuksellaan vähentää lineaariseen lähetystoimintaan liittyvää byrokratiaa sekä joustavoittaa sääntöjä siten, että ne mahdollistavat uudet mainonnan muodot. Lisäksi se pyrkii edistämään alan itsesääntelyä ja yhteissääntelyä. Ajantasaistettu direktiivi yksinkertaistaisi nykyisin voimassa olevia EU:n sääntöjä. Se ei esimerkiksi sisällä yksityiskohtaisia säännöksiä siitä, kuinka usein ja millä edellytyksin ohjelman saa keskeyttää mainoksilla. Lähetystoiminnan harjoittajat voisivat valita joustavammin, kuinka ne haluavat sijoittaa mainokset ohjelmien yhteyteen. Nykyisten sääntöjen mukaan mainoskatkojen välin on oltava vähintään 20 minuuttia. Komission ehdotuksessa on näet säilytetty nykyisin sovellettava mainosten enimmäismäärä, 12 minuuttia tuntia kohti.

Uusi direktiivi mahdollistaisi myös uudet mainonnan muodot, kuten jaettua kuvaruutua hyödyntävän mainonnan, virtuaalimainonnan ja interaktiivisen mainonnan. Ehdotetussa direktiivissä määritellään ensimmäistä kertaa erikseen tuotesijoittelu, ja sille luodaan selkeät oikeudelliset puitteet. Ehdotettu direktiivi sallisi EU:n alueella tuotesijoittelun sekä lineaarisissa että ei-lineaarisissa audiovisuaalisissa palveluissa edellyttäen, että siitä ilmoitetaan selkeästi katsojille ohjelman alussa. Näin ehkäistäisiin piilomainonta. Tuotesijoittelu olisi kuitenkin kielletty uutisissa, ajankohtaisohjelmissa ja lastenohjelmissa. Uudet säännöt parantaisivat Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä poistamalla oikeudellisiin seikkoihin liittyvää epävarmuutta sekä mahdollistamalla lisärahoituksen saamisen eurooppalaisia tuotantoja varten.

Televisiodirektiivin ajantasaistaminen kuuluu osana komission toimiin, joilla tähdätään sääntelyn parantamiseen. Näiden toimien hengen mukaisesti direktiivi ei koske henkilökohtaista yhteydenpitoa, sanomalehtien sähköisiä versioita eikä sellaisia verkkosivustoja, joiden ensisijainen tarkoitus ei ole audiovisuaalisen mediasisällön välittäminen. Niin ikään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävät pelkät äänilähetykset sekä radiolähetykset. Direktiiviehdotusta laadittaessa on otettu huomioon heinäkuussa 2005 käynnistetyn koko EU:n laajuisen kuulemisen tulokset (ks. IP/05/908). Kuulemisen yhteydessä toivat aktiivisesti näkökantojaan ilmi niin audiovisuaalialan, teleoperaattorien, Internet-palvelujen tarjoajien, kuluttajajärjestöjen kuin muidenkin toimijaryhmien edustajat.

Audiovisuaalista mediasisältöä koskevien EU:n sääntöjen ajantasaistaminen kuuluu osana EU:n i2010-strategiaan, jonka tavoitteena on kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta.
Lisätietoja

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343

MEMO/05/475


Side Bar