Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1573

Brüssel, 13. detsember 2005

[ ]

Piirideta televisioon: komisjon teeb ettepaneku kehtestada ajakohastatud eeskirjad digitaalajastu televisiooniteenustele ja televisioonilaadsetele teenustele

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku ajakohastada ELi 1989. aasta piirideta televisiooni direktiiv, et käia kaasas Euroopa audiovisuaalsektori tehnoloogia ja turu kiire arenguga. Ettepanek järgib parema õigusloome põhimõtet ning selle eesmärk on vähendada Euroopa televisiooniteenuste või televisioonilaadsete teenuste pakkujate bürokraatlikke takistusi ja tagada uute reklaamivõimaluste kaudu audiovisuaaltoodete rahastamise suurem paindlikkus. Ettepanekuga luuakse võrdsed võimalused kõikidele televisioonilaadsete teenuste pakkujatele, sõltumata kasutatavast tehnoloogiast (näiteks ringhääling, kiire lairibaühendus, kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgud). Seepärast soovitab komisjon asendada riikide erinevad alaealiste kaitse, rassilise vihkamise õhutamise vastased ja varjatud reklaami vältimist käsitlevad eeskirjad üleeuroopaliste audiovisuaalse valikteenuse kaitse põhiliste miinimumnõuetega. See uus poliitiline suund peaks kiirendama sujuvat üleminekut televisiooniteenuste ja televisioonilaadsete teenuste ühtsele turule ja edendama Euroopa tugeva ja loomingulise infosisutööstuse arengut.

Infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding teatas: „Minu eesmärk on maailma kõige kaasaegsemate ja paindlikumate eeskirjadega edukas Euroopa infosisutööstus.“ Uued eeskirjad avardaksid multimeedia võimalusi, tugevdaksid konkurentsi ja laiendaksid tarbija valikut, edendades üldist huvi pakkuvaid eesmärke, nagu alaealiste kaitse ja kultuuriline mitmekesisus. Praegused eeskirjad on tehnoloogia ja turu arengu tõttu tarbetuks muutunud ja need tuleks tühistada, et astuda otsustav samm piirideta audiovisuaalse meedia suunas Euroopa ühtsel turul.

Komisjoni ettepanekul hõlmaks ajakohastatud piirideta televisiooni direktiiv televisiooniteenuseid ja televisioonilaadseid teenuseid. Selleks et kohandada kehtivad ELi eeskirjad tehnoloogia arenguga, eristatakse ettepanekus lineaarseid teenuseid (nt traditsiooniline teleringhääling, Internet või mobiiltelefonid, mis edastavad sisu vaatajale) ja mitte-lineaarseid teenuseid, nagu tellitavad filmid või uudised, mida vaataja võrgust „tõmbab". Kehtivaid teleringhäälingu eeskirju kohaldatakse lineaarsete teenuste suhtes paindlikumalt, mitte-lineaarsete teenuste puhul juhindutakse põhilistest miinimumnõuetest, nagu alaealiste kaitse, rassilise vihkamise õhutamise ja varjatud reklaami vältimine. Eeskirjade ühtlustamisega kogu ELis tagatakse, et audiovisuaalse meedia teenuse pakkujad peavad arvestama selle liikmesriigi eeskirju, kus nad asuvad, mitte kõikide nende teenuseid kasutavate liikmesriikide erinevaid eeskirju.

Paindlikumad reklaamieeskirjad

Komisjon teeb ettepaneku vähendada traditsioonilise teleringhäälingu puhul bürokraatiat, muuta kehtivad eeskirjad uute reklaamivõimaluste jaoks paindlikumaks ning soodustada isereguleerimist ja kaasreguleerimist. Selle asemel, et täpselt ette kirjutada, kui sageli ja millistel tingimustel võib programmi reklaamiga katkestada, lihtsustaks ajakohastatud direktiiv kehtivaid ELi eeskirju. Tulevikus võiksid teenusepakkujad valida reklaami näitamiseks sobivaima hetke ega oleks kohustatud, nagu praegu, pidama reklaamide vahel vähemalt 20 minutit vahet. Reklaami hulka siiski suurendada ei tohi, sest komisjoni ettepanek on säilitada tunni kohta kehtivat 12-minutilist piirmäära.

Uue direktiiviga toetataks selliseid uusi reklaamivõimalusi nagu poolitatud ekraan ning virtuaalne ja interaktiivne reklaam. Esmakordselt oleks täpselt määratletud tooteasetus ja loodud asjakohane selge õigusraamistik. Selgelt äratuntav tooteasetus oleks Euroopas nii lineaarsete kui mitte-lineaarsete audiovisuaalteenuste puhul lubatud, välja arvatud uudistes, aktuaalseid sündmusi kajastavates saadetes ja lastesaadetes. Varjatud reklaami vältimiseks teavitatakse vaatajat saate alguses tooteasetuse kasutamisest. Uued eeskirjad peaksid lõpetama õigusliku ebakindluse, võimaldama Euroopa toodangu täiendavat rahastamist ja suurendama sellega Euroopa audiovisuaalsektori konkurentsivõimet.

Kooskõlas komisjoni parema õigusloome poliitikaga ei hõlma piirideta televisiooni direktiivi ajakohastamise ettepanek erakirjavahetust, ajalehtede ja ajakirjade elektroonilisi versioone, veebilehti, mis ei ole ette nähtud audiovisuaaltoodete pakkumiseks, lihtsat heli edastamist ega raadiot. Arvesse võetakse juulis alanud laialdast üleeuroopalist arutelu (vt IP/05/908), milles osalesid aktiivselt audiovisuaalsektori esindajad, telekommunikatsiooniettevõtjad, Interneti-teenuse pakkujad, tarbijaorganisatsioonid ja muud huvirühmad.

ELi audiovisuaalse meedia eeskirjade ajakohastamine on osa majanduskasvu ja tööhõivet edendavast Euroopa infoühiskonna strateegiast i2010 (vt IP/05/643).
Täiendav teave

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343

MEMO/05/475


Side Bar