Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1573

Bruxelles, den 13. december 2005

[Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

Fjernsyn uden grænser: Forslag fra Kommissionen om mere moderne regler for tv og tv-lignende tjenester i den digitale tidsalder

Europa-Kommissionen fremlægger i dag et forslag om ajourføring af 'fjernsyn uden grænser'-direktivet fra 1989. Ajourføringen er nødvendig for at holde trit med den hurtige tekniske og markedsmæssige udvikling i Europas audiovisuelle sektor. Ud fra princippet om "bedre regulering" sigter forslaget mod at lette regelbyrden for udbydere af fjernsyn og fjernsynslignende tjenester i Europa og mod at give smidigere muligheder for at finansiere audiovisuelt indhold med nye former for reklamer. Forslaget vil også give lige konkurrencevilkår for alle virksomheder, der udbyder fjernsynslignende tjenester, uanset hvilken platform der benyttes (f.eks. traditionelt fjernsyn, hurtige bredbåndsforbindelser eller 3G-mobiltelefoner). Kommissionen foreslår derfor, at uensartede nationale regler, der skal beskytte mindreårige, hindre tilskyndelse til racehad og forbyde skjult reklame, afløses af grundlæggende beskyttelsesnormer for audiovisuelle selvvalgstjenester ("on demand"), der gælder i hele EU. Denne nye tilgang til reguleringen skulle bringe et indre marked for tv og tv-lignende tjenester uden nationale båse et stort skridt nærmere og fremme en stærk og kreativ europæisk indholdsindustri.
Viviane Reding, der er kommissær for informationssamfundet og medier, sider: "Jeg vil gerne se Europas audiovisuelle indholdsindustri blomstre under et af de mest moderne og fleksible regelsæt i verden. De nye regler skal åbne for nye multimediale muligheder, fremme konkurrencen og øge forbrugernes valgmuligheder, og samtidig skal de understøtte generelle samfundsmæssige mål, som f.eks. at beskytte mindreårige og bevare den kulturelle mangfoldighed. Den teknologiske og markedsmæssige udvikling har gjort de nuværende regler forældede, og de må afskaffes for at bane vejen for et afgørende skridt hen imod et enhedsmarked i Europa for audiovisuelle medier uden grænser."

Efter forslaget skal et moderniseret direktiv om fjernsyn uden grænser gælde for både fjernsyn og fjernsynslignende tjenester. For at bringe EU-reglerne på linje med den teknologiske udvikling skelner forslaget mellem de såkaldte 'lineære tjenester' (f.eks. programbundne udsendelser, hvor indholdet løbende sendes ud til seerne, enten som traditionelt tv eller over internettet eller mobiltelefoner) og 'ikke-lineære tjenester', dvs. selvvalgstjenester, hvor seerne selv henter film eller nyhedsudsendelser fra et net, når det passer dem. De nuværende regler for tv-sendevirksomhed vil i en moderniseret form gælde for lineære tjenester, mens der for ikke-lineære tjenester skal gælde et sæt basisprincipper for f.eks. at beskytte mindreårige, forhindre tilskyndelse til racehad og forbyde skjult reklame. Ved at harmonisere disse regler på EU-plan kan man sikre, at de audiovisuelle medieforetagender kun behøver at følge reglerne i de medlemsstater, hvor de er etableret, og ikke de forskelligartede regler i alle de medlemsstater, hvor deres tjenester modtages.

Mere smidige reklameregler

For programbunden udsendelsesvirksomhed foreslår Kommissionen at beskære de bureaukratiske omsvøb, smidiggøre eksisterende regler over for nye former for reklame og tilskynde til selv- og samregulering. De detaljerede EU-forskrifter for, hvor tit og på hvilke betingelser reklamer må afbryde udsendelserne, forenkles i det moderniserede direktiv. For fremtiden vil sendevirksomhederne selv kunne vælge, hvornår reklamer bedst kan indsættes i en udsendelse, i stedet for som nu at være tvunget til at lade 20 minutter gå mellem reklameafbrydelser. Reklamemængden får dog ikke lov at stige, for Kommissionen foreslår, at det nuværende loft på 12 minutter pr. time beholdes.

Det nye direktiv giver også mulighed for nye former for reklame som f.eks. delt skærm, virtuel reklame og interaktiv reklame. Som noget nyt indsættes der en definition på produktplacering, som der så bliver klare regler for. Undtagen i nyheds-, aktualitets- og børneprogrammer bliver klart identificeret produktplacering tilladt, både i lineære og ikke-lineære audiovisuelle tjenester. For at forhindre skjult reklame skal forbrugerne ved udsendelsens start informeres om, at den indeholder produktplacering. Disse nye regler skulle fjerne den juridiske usikkerhed og samtidig øge finansieringsmulighederne for europæiske produktioner, så Europas audiovisuelle sektor bedre kan deltage i konkurrencen.

På linje med Kommissionens politik for 'bedre regulering' får den foreslåede modernisering af 'fjernsyn uden grænser'-direktivet ingen virkninger for privat korrespondance, elektroniske udgaver af aviser og blade, websteder, der ikke primært skal levere audiovisuelt indhold, rene lydudsendelser eller radio. Dermed bliver der også taget hensyn til resultaterne af en omfattende serie høringer i hele EU, der blev sat i gang i juli (se IP/05/908), og som repræsentanter for den audiovisuelle sektor, teleoperatørerne, internetudbyderne, forbrugerorganisationerne og andre interessegrupper har bidraget aktivt til.

Moderniseringen af EU's regler om audiovisuelt medieindhold indgår i i2010-strategien, som sigter mod at udbygge et europæisk informationssamfund for at styrke vækst og beskæftigelse (se IP/05/643).
Flere oplysninger:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343

MEMO/05/475


Side Bar