Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1573

V Bruselu dne 13. prosince 2005

[ ]

Televize bez hranic: Komise navrhuje modernizovaná pravidla pro televizní služby
v digitálním věku

Evropská komise dnes předložila návrh na aktualizaci evropské směrnice o „televizi bez hranic“ z roku 1989, který má za cíl udržet krok s rychlým technickým a tržním vývojem v evropském audiovizuálním odvětví. V souladu se zásadou „lepších právních předpisů“ návrh usiluje o snížení regulativní zátěže evropských poskytovatelů televizních a podobných služeb a o větší pružnost, pokud jde o financování audiovizuálního obsahu prostřednictvím nových forem reklamy. Návrh rovněž stanoví rovné podmínky pro všechny společnosti, které nabízejí televizní a podobné služby, a to bez ohledu na technologie použité k poskytování těchto služeb (např. vysílání, vysokorychlostní připojení k internetu, mobilní sítě třetí generace). Komise tedy navrhuje, aby se nesourodá vnitrostátní pravidla týkající se ochrany dětí a mladistvých, podněcování k rasové nenávisti a klamavé reklamy nahradila základním, celoevropským minimálním standardem ochrany audiovizuálních služeb na vyžádání. Tento nový politický přístup by měl urychlit nástup hladce fungujícího jednotného trhu pro televizní a podobné služby a podporovat silné a tvůrčí evropské odvětví obsahu.
„Mým cílem je, aby evropské odvětví audiovizuálního obsahu prosperovalo pod jedněmi z nejpružnějších a nejmodernějších pravidel na světě,“ řekla komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Nová pravidla by měla otevřít příležitosti v oblasti multimédií a podpořit tak hospodářskou soutěž, rozšířit možnost volby pro spotřebitele, ale také podporovat cíle veřejného zájmu, například ochranu dětí a mladistvých a kulturní rozmanitost. Stávající pravidla, která jsou vzhledem k technickému a tržnímu vývoji zastaralá, je třeba opustit, abychom nastoupili cestu k audiovizuálním médiím bez hranic na jednotném evropském trhu.“

Podle návrhu Komise by modernizovaná směrnice o televizi bez hranic upravovala televizní i podobné služby. Aby návrh otevřel stávající evropská pravidla technickému vývoji, rozlišuje mezi „lineárními“ službami (např. vysílání podle programu šířené prostřednictvím tradiční televize, internetu nebo mobilních telefonů, kdy se stejný obsah dodává většímu počtu diváků současně) a „nelineárními“ službami, například filmy nebo zpravodajstvím na vyžádání, které si divák může ze sítě individuálně přehrávat. Dnešní pravidla pro televizní vysílání by se v modernizované a pružnější podobě použila pro lineární služby, zatímco na nelineární služby by se vztahovaly pouze základní minimální zásady, např. na ochranu dětí a mladistvých, pro zamezení podněcování k rasové nenávisti a pro postavení klamavé reklamy mimo zákon. Sjednocením těchto pravidel v celé EU se zajistí, že poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb budou muset dodržovat pouze pravidla členského státu, v němž jsou usazeni, a nikoliv nesourodá pravidla všech členských států, kde lze jejich služby přijímat.

Pružnější pravidla pro reklamu

V případě vysílání podle programu navrhuje Komise snížit byrokracii, zavést do stávajících pravidel více pružnosti pro nové formy reklamy a podpořit samoregulaci a společnou regulaci. Namísto podrobného předepisování, kdy a za jakých podmínek smí být pořad přerušen reklamou, by modernizovaná směrnice zjednodušila stávající evropská pravidla. V budoucnosti by si provozovatelé vysílání mohli zvolit nejlepší chvíli pro zařazení reklamy do pořadu a nemuseli by, tak jako nyní, udržovat alespoň 20minutové odstupy mezi přestávkami pro reklamu. Objem reklamy by se však nezvýšil, neboť Komise navrhuje zachovat stávající limit 12 minut za hodinu.

Nová směrnice by rovněž podpořila nové formy reklamy, například rozdělení obrazovky, virtuální reklamy a interaktivní reklamy. Vůbec poprvé by se výslovně definovalo a do jasného právního rámce zasadilo tzv. umisťování produktů (product placement). S výjimkou zpráv, aktuálních událostí a pořadů pro děti by v Evropě bylo povoleno umisťování produktů přímo do děje pořadu, pokud to bude jasně označeno, a to v případě lineárních i nelineárních audiovizuálních služeb. Aby se zamezilo klamavé reklamě, byli by spotřebitelé o umístění produktu informováni na začátku pořadu. Tato nová pravidla by měla odstranit právní nejistotu, přinést evropské produkci více finančních prostředků, a zlepšit tak konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví.

V souladu se zásadou lepších právních předpisů, kterou Komise uplatňuje, se navrhovaná modernizace směrnice o televizi bez hranic nedotýká soukromé korespondence, elektronických verzí novin a časopisů, webových stránek, které nejsou primárně určeny k poskytování audiovizuálního obsahu, dále výhradně zvukových přenosů a rozhlasu. Zohledňují se tím podněty získané z intenzivní celoevropské konzultace zahájené v červenci (viz IP/05/908), do které se aktivně zapojili zástupci audiovizuálního odvětví, telekomunikační operátoři, poskytovatelé internetových služeb, organizace spotřebitelů a další zúčastněné strany.

Modernizace pravidel EU týkajících se audiovizuálního mediálního obsahu je součástí strategie i2010, jejímž cílem je vytvoření evropské informační společnosti pro růst a zaměstnanost (viz IP/05/643).
Doplňující informace:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343

MEMO/05/475


Side Bar