Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL FI

IP/05/1508

Bryssel den 30 november 2005

Konkurrens: Kommissionen ålägger 16 företag böter på 290 miljoner euro för att ha deltagit i en industrikartell

Kommissionen har ålagt 16 företag böter på 290,71 miljoner euro för att ha ingått olagliga avtal på marknaden för industrisäckar i plast i klar strid mot fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen som förbjuder alla avtal mellan företag och andra samordnade förfaranden (artikel 81). Avtalen innebar att konkurrenterna fastställde priser och kvoter för försäljningen uppdelade på geografiska områden, fördelade order från stora kunder, samordnade anbud vid vissa anbudsförfaranden och inrättade system för utbyte av information om sina försäljningsvolymer i syfte att öka vinsterna. Kartellen skadade konkurrensen, kunderna och användarna. Industrisäckar i plast används som emballage till en rad produkter, framförallt industriprodukter, men även konsumentvaror som råvaror, gödsel, jordbruksprodukter, djurfoder och byggmaterial. Bötesbeloppet bekräftar att kommissionen är fast besluten att agera kraftfullt mot de företag som deltar i karteller.

”Karteller är det värsta hindret mot konkurrensen och jag har för avsikt att straffa de företag som genom sådana karteller äventyrar själva basen för vår marknadsekonomi och skadar konsumenterna. Jag sänder en klar signal till företagsledarna om att sådana handlingar är helt oacceptabla”, förklarade Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor.

Efter oanmälda inspektioner i juni 2002 hos producenterna och den därpå följande undersökningen drog kommissionen slutsatsen att ett antal producenter hade ingått hemliga avtal om sina försäljningspriser i Tyskland, Benelux, Frankrike och Spanien. Vissa av dem hade haft sådana avtal i över 20 år. Kommissionen inledde sin undersökning på grundval av upplysningar från en av kartelldeltagarna, British Polythene Industries (BPI), inom ramen för kommissionens program för befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden (se IP/02/247 och MEMO/02/23). BPI var det första företag som gav kommissionen avgörande bevis för kartellen, vilket gjorde det möjligt att genomföra inspektioner. Företaget har därför helt befriats från böter.

Konkreta handlingar

Det var de affärsansvariga och till och med de verkställande direktörerna som kom överens om kartellens olika aspekter, bland annat vid möten i deras branschorganisation Valveplast. Vid inspektionerna beslagtogs interna meddelanden med följande innehåll:

”Det beslutades därför att en ledare skulle utses per kund för att samordna prisökningen" eller

”På grund av risken med denna typ av möten och de överlämnade handlingarna, är det nödvändigt att förstöra denna handling och alla handlingar i samband med VALVEPLAST som innehåller siffror över uppdelningen av marknaden och priserna”.

Dessa handlingar är inte bara bevis på att det funnits avtal mellan de berörda producenterna, utan också att de var medvetna om att de agerade olagligt.

Tillsammans kontrollerade de berörda producenterna huvuddelen av marknaden för industrisäckar i plast i de länder som omfattades av kartellen. År 2001 uppskattades marknaden för industrisäckar i plast i dessa länder till omkring 265 miljoner euro.

Böter

Kommissionen ansåg att överträdelsen var mycket allvarlig. Vid fastställandet av bötesbeloppet har kommissionen tagit hänsyn till storleken på marknaden i de länder som omfattades av kartellen, kartellens varaktighet, den relativa betydelsen av de företag som deltog i kartellen och deras totala storlek.

Det goda samarbetet med vissa företag som har lämnat upplysningar som har varit värdefulla för att fastställa överträdelsen har belönats i enlighet med kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden. Som redan nämnts befriades BPI helt från böter. Flera företag som har lämnat upplysningar har också fått sänkta böter.

Skadestånd

Alla personer och företag som har skadats av ett sådant konkurrensbegränsande agerande som beskrivs i detta ärende kan väcka talan vid medlemsstaternas domstolar och begära skadestånd genom att lägga fram upplysningarna i det offenliggjorda beslutet som bevis på att agerandet har ägt rum och att det är olagligt. Även om kommissionen har ålagt de berörda företagen böter kan skadeståndsersättning beviljas, utan att ersättningen sänks på grund av de bötesbelopp som har ålagts av kommissionen.

För ytterligare upplysningar om kommissionens åtgärder mot karteller, se MEMO/05/454.

Kommissionen har ålagt följande böter och beviljat följande bötesnedsättningar:


Namn
Nedsättning av böter
% (€ miljoner)
Böter
(€ miljoner)
(*) de korresponderande juridiska personerna kan hållas solidariskt ansvariga för en del eller de totala böterna som ålagts.
1.
Bernay Film Plastique
0%
0,94
2.
Bischof+Klein GmbH & Co KG och
Bischof+Klein France SA

25%
29,15
3,96
3.
Bonar Technical Fabrics NV och Low & Bonar PLC
10%
12,24(*)
4.
British Polythene Industries PLC och
Combipac BV

100% (52,95)

0(*)
5.
Cofira-Sac SA
25%
0,35
6.
Fardem Packaging BV

0%

34(*)
7.
Kendrion NV
8.
Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV och Stempher BV
0%
2,37(*)
9.
Nordenia International AG
0%

39,10(*)
10.
Nordfolien GmbH
10%
11.
Plásticos Españoles SA och
Armando Álvarez SA

0%

42(*)
12.
RKW AG Rheinische Kunststoffwerke och JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co KGaA

0%

39(*)
13.
Sachsa Verpackung GmbH och Groupe Gascogne
0%
13,2(*)
14.
Trioplast Wittenheim SA och
Trioplast Industrier AB

30%


17,85(*)
15.
FLSmidth & Co A/S och FLS Plast A/S
0%
16.
UPM-Kymmene Oyj
0%
56,55

TOTALT

290,71


Side Bar