Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/05/1486

Bρυξέλλες, 29 Nοεμβρίου 2005

Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδια ετοιμότητας της ΕΕ για ενδεχόμενη πανδημία γρίπης και άλλες απειλές για την υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο σχέδια με σκοπό να βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία της ΕΕ και των κρατών μελών για την αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών επειγουσών καταστάσεων γενικής φύσης στον τομέα της δημόσιας υγείας [όπως είναι το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (ΣΟΑΣ) και η βιοτρομοκρατία] και ενδεχόμενης πανδημίας γρίπης. Το πρώτο είναι μια ανακοίνωση για την ενίσχυση της γενικής ετοιμότητας της Ευρώπης ώστε να μπορεί να αντιδρά, συντονισμένα, σε επείγουσες καταστάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως είναι μια επιδημική έκρηξη του ΣΟΑΣ και οι επιθέσεις με το βάκιλο του άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δεύτερη ανακοίνωση για την ετοιμότητα σε περίπτωση πανδημίας γρίπης υιοθετεί την προσέγγιση που περιγράφεται στην ανακοίνωση για τη γενική ετοιμότητα και επικαιροποιεί το υπάρχον σχέδιο δράσης της Επιτροπής του Μαρτίου 2004. Οι ανακοινώσεις παρέχουν στα κράτη μέλη τη βάση για να αναθεωρήσουν και να ενισχύσουν τα εθνικά τους σχέδια, εάν χρειάζεται. Στις 23 και 24 Νοεμβρίου ελέγχθηκε, σε μια άσκηση προσομοίωσης ευρωπαϊκής εμβέλειας, η ικανότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της να αντιδρούν με τρόπο συντονισμένο σε περίπτωση πανδημίας γρίπης. Ο αρμόδιος Επίτροπος για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών, κ. Μάρκος Κυπριανού, θα ενημερώσει τους υπουργούς Υγείας για την αξιολόγηση της άσκησης στο Συμβούλιο Υγείας που θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου. Ο κ. Κυπριανού επαίνεσε τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα κράτη μέλη για να ενισχύσουν και να συντονίσουν τα σχέδια τους σε περίπτωση πανδημίας τους τελευταίους μήνες αλλά τόνισε, ωστόσο, την ανάγκη να συνεχιστούν οι τρέχουσες προετοιμασίες για την αντιμετώπιση τυχόν κρίσης μεγάλης κλίμακας στον τομέα της δημόσιας υγείας.
«Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης πανδημίας γρίπης και άλλων απειλών για την υγεία είναι μια συνεχής διαδικασία επαναξιολόγησης και επικαιροποίησης των υφιστάμενων σχεδίων σε σχέση με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε, να ενισχύουμε και να διατηρούμε το συντονισμό μας στον τομέα αυτόν», είπε ο κ. Κυπριανού. «Δεν γνωρίζουμε πότε μπορεί να προκύψει μια σοβαρή επείγουσα κατάσταση για τη δημόσια υγεία αλλά ξέρουμε ότι όσο καλύτερα προετοιμασμένοι είμαστε, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να περιορίσουμε τις συνέπειες της. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τους διεθνείς εταίρους για την επανεξέταση, την αναθεώρηση και την ενίσχυση όλων των σχεδίων ετοιμότητας, εφόσον χρειαστεί, κατά τρόπο ώστε η ΕΕ να μπορεί να αντιδράσει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε κρίση αντιμετωπίσει στον τομέα της υγείας».

Τα τελευταία μέτρα για τη βελτίωση της ετοιμότητας

Οι δύο ανακοινώσεις που εξέδωσε η Επιτροπή είναι ξεχωριστά αλλά συμπληρωματικά έγγραφα: το ένα έχει ως θέμα την ενίσχυση του συντονισμού όσον αφορά τη γενική ετοιμότητα για τις επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας σε επίπεδο ΕΕ και το άλλο αφορά την ετοιμότητα και το σχεδιασμό της αντίδρασης σε περίπτωση πανδημίας γρίπης.

Το έγγραφο για τη γενική ετοιμότητα υιοθετεί μια ευρύτερη προσέγγιση και τονίζει τη σημασία της προετοιμασίας για κάθε είδους επείγουσες καταστάσεις στη δημόσια υγεία – είτε αυτές είναι προβλέψιμες, όπως μια πανδημία γρίπης είτε αναπάντεχες όπως η επιδημική έκρηξη του ΣΟΑΣ. Αποβλέπει στο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν σχέδια γενικής ετοιμότητας και περιγράφει λεπτομερώς τις βασικές συνιστώσες τέτοιου είδους σχεδίων ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει μια όσο το δυνατόν πιο συντονισμένη προσέγγιση. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η διοργάνωση και άλλων ασκήσεων προσομοίωσης και η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων από ομοτίμους αποτελούν εργασίες υψίστης προτεραιότητας για το μέλλον.

Το σχέδιο ετοιμότητας για πανδημία γρίπης στην ΕΕ επικαιροποιεί το έγγραφο της Επιτροπής του Μαρτίου 2004 (βλ. IP/04/432) με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, και συγκεκριμένα τους αναθεωρημένους ορισμούς της ΠΟΥ για τις φάσεις της πανδημίας και την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νόσων (ECDC)). Προσδιορίζει, ειδικότερα, την προτεινόμενη αντίδραση της ΕΕ για κάθε φάση μιας πανδημίας γρίπης, όπως ορίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, και διευκρινίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητες των κρατών μελών, της Επιτροπής και των οργανισμών της ΕΕ σε περίπτωση πανδημίας γρίπης.

Στο επιχειρησιακό μέρος της ανακοίνωσης περιγράφονται λεπτομερώς οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε φάση της πανδημίας σύμφωνα με την ΠΟΥ ως προς:

  • το σχεδιασμό και το συντονισμό: προσδιορίζονται οι αντίστοιχοι ρόλοι της ΠΟΥ, της Επιτροπής, του ECDC και των κρατών μελών·
  • την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: ζητείται από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν πληροφορίες στο σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης της ΕΕ, να το συμβουλεύονται και να συντονίζονται μέσω αυτού·
  • την πρόληψη και την περιστολή: μέτρα όπως η ανάπτυξη και η χρήση αντιιικών φαρμάκων και εμβολίων, καθώς και άλλων μέσων αντίδρασης του συστήματος υγείας· και
  • την επικοινωνία: μεταξύ των κρατών μελών και της ΕΕ, όπως και παροχή στο κοινό πληροφοριών που θα είναι ακριβείς και μη αντιφατικές.

Το σημαντικό μήνυμα και των δύο ανακοινώσεων είναι η ανάγκη επέκτασης του σχεδιασμού για επείγουσες καταστάσεις, ώστε να συμπεριληφθούν πτυχές σχετικές με την πολιτική προστασία, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις επενδύσεις σε εργαστήρια και τις διεθνείς σχέσεις. Ο Επίτροπος κ. Κυπριανού θα παρουσιάσει τις ανακοινώσεις αυτές στους υπουργούς στο Συμβούλιο Υγείας στις 9 Δεκεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/influenza/index.cfm


Side Bar