Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1457

Bryssel den 23 november 2005

Kraftiga tag för höjd säkerhet inom sjöfarten

Omedelbart efter Erika- och Prestige-olyckorna införde Europeiska unionen bestämmelser som skulle skydda Europa från denna typ av olyckor och utsläpp. Idag presenterar kommissionen sitt tredje sjöfartspaket, där kommissionen föreslår ett mera offensivt angreppssätt för att skapa en rättvisare konkurrens för de aktörer som följer det internationella regelverket.

Europeiska kommissionens vice ordförande Jacques Barrot förklarar att nyckeln till sjöfartens konkurrenskraft är tjänsternas kvalitet, och kvalitetens kärna är förmågan att tillhandahålla en säker och miljövänlig tjänst. Kvaliteten skall höjas genom hårdare tag mot fuskare som snedvrider konkurrensen, och genom bättre sjöfartsmyndigheter och klassificeringssällskap.

Det tredje sjöfartspaketet består av 7 lagförslag som tar sikte på två huvudfrågor.

1. Förebyggande av olyckor och utsläpp

Europeiska unionen har efter utvidgningen blivit en viktig aktör inom sjöfarten. Kommissionens första förslag ställer därför hårdare krav på de europeiska flaggstaterna. Kommissionens vill att varje medlemsstat skall skärpa kontrollen av att fartyg under deras flagg följer de internationella normerna. Medlemsstaterna skall också ha en sjöfartsmyndighet som tillämpar kvalitetskriterierna strikt. Denna tydligare ansvarsfördelning är ett steg på vägen mot en gemensam europeisk flagg.

Två andra förslag gäller befintlig lagstiftning om klassificeringssällskap och hamnstatskontroll. För dessa båda förslag har kommissionen valt omarbetningsförfarandet, som resulterar i en enda text som är tydligare och mera överskådlig.

  • Klassificeringssällskapens arbete skall förbättras genom ett oberoende kontrollsystem. De ekonomiska påföljderna blir mera proportionella och kan anpassas i högre utsträckning.
  • Reglerna om hamnstatskontroll skärps när det gäller fartyg som inte uppfyller normerna, bl.a. genom utökade möjligheter att utfärda tillträdesförbud. Förslaget ger också uttryck för en i grunden ändrad målsättning: i dag skall medlemsstaterna sträva efter att inspektera 25 % av de fartyg som anlöper deras hamnar, men hädanefter skall målet vara att alla fartyg som anlöper hamnar i gemenskapen inspekteras. Målsättningen dämpas något genom lindrigare bestämmelser för fartyg som håller en viss kvalitetsnivå.

Kommissionen föreslår slutligen att direktivet om trafikövervakning ändras. Beslutsfattandet i nödsituationer blir lättare och bättre genom att bestämmelserna om skyddade platser för fartyg i nöd förbättras: det blir nu obligatoriskt att utse en oberoende myndighet och att kartlägga tänkbara skyddade platser. Genom att göra AIS obligatoriskt för alla fiskefartyg vill kommissionen minska kollisionsrisken.

2. Åtgärder efter en olycka

En förutsättning för en bra sjöfartslagstiftning är att olycksorsaker kan utredas och att man kan dra slutsatser av detta arbete. I ett förslag till ett nytt direktiv har kommissionen dragit upp grundläggande bestämmelser om utredning av olyckor. Förslaget innehåller också bestämmelser om utredningsorganens oberoende.

Paketets två sista förslag gäller skadeståndsansvar och skadestånd efter olycka. Genom att 2002 års Atenkonventionen inkorporeras i gemenskapslagstiftningen utsträcks konventionens skadeståndsbestämmelser till att gälla alla passagerare på fartyg i unionen, oavsett om fartyget aldrig lämnar unionens vatten eller bara trafikerar inre vattenvägar. Förslaget gör också fartygsägarnas ansvar tydligare. Fartygsägarna blir också skyldiga att ha lämplig försäkring eller annan ekonomisk säkerhet, som också skall täcka hemresa för sjöfolk som överges.
Närmare information om det tredje sjöfartspaketet finns i bilagan. Rättsakternas text finns på webbplatsen för generaldirektoratet för energi och transport:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/2005_package_3_en.htm


Side Bar