Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1457

Bruselj, 23. novembra 2005

Strogi ukrepi za zagotovitev varnosti pomorskega prometa

Po nesrečah tankerjev ERIKA in PRESTIGE je Evropska unija nemudoma ukrepala za uvedbo „obrambnega“ mehanizma za zaščito Evrope pred nesrečami in onesnaženjem okolja. Komisija je danes predstavila tretji sveženj zakonodajnih ukrepov za pomorsko varnost, v katerem predlaga bolj napadalno politiko, da bi na trajnosten način ponovno vzpostavili pogoje za zdravo konkurenco za operaterje, ki upoštevajo mednarodna pravila.

„Kakovost pomorskih storitev, ki jih ponujajo operaterji, predstavlja bistveni element konkurenčnosti sektorja in v tem okviru je zmožnost zagotavljanja varne in okolju prijazne storitve bistvenega pomena“ je izjavil podpredsednik Evropske komisije Jacques Barrot. „Kakovost pomorskega prometa je prav tako v veliki meri odvisna od strožjih ukrepov za tiste udeležence, ki izkrivljajo konkurenco, ter od učinkovitih pomorskih uprav in klasifikacijskih zavodov.“

Tretji sveženj zakonodajnih ukrepov „Pomorska varnost“ vsebuje 7 predlogov iz dveh velikih tematskih področij:

1. Okrepljeno preprečevanje nesreč in onesnaženja okolja

Glede na novo širitev Evrope na 25 držav članic, s katero je Evropska unija postala pomembna pomorska sila, je prvi predlog Komisije zaostriti pogoje za podelitev pravice do plovbe pod zastavo države članice. Cilj Komisije je od držav članic zahtevati učinkovit nadzor, da ladje, ki plujejo pod njihovo zastavo, upoštevajo mednarodne standarde, in da imajo v ta namen pomorsko upravo, ki strogo uporablja merila kakovosti. Ta odgovornost je prvi korak k razvoju evropske zastave v prihodnosti.

Cilj drugih dveh predlogov je okrepitev obstoječih zakonodaj v zvezi s klasifikacijskimi zavodi in pomorsko inšpekcijo. Poleg tega je predvidena združitev teh dveh instrumentov, da bi razpolagali z enim, preglednejšim in razumljivejšim besedilom.

  • Izboljšati kakovost dela klasifikacijskih zavodov je odvisna od vzpostavitve neodvisnega sistema za nadzor kakovosti ter uvedbe postopnejših in bolj sorazmernih finančnih sankcij.
  • V zvezi s pomorsko inšpekcijo je sedanja ureditev strožja za ladje, ki ne izpolnjujejo standardov, zlasti z zaostritvijo ukrepov za zavrnitev dostopa. Nazadnje predlog uvaja načela korenite spremembe, da bi nadomestili sedanjo ureditev (temelječo na inšpekcijskem pregledu, ki ga država članica opravi na 25 % ladij, ki priplujejo v njeno pristanišče) s ciljem Skupnosti, da se inšpekcijski pregled opravi na 100 % ladij, pri tem pa ublažiti breme inšpekcij na ladjah z visokimi standardi kakovosti.

Poleg tega Komisija predlaga spremembo direktive o spremljanju prometa. Med zasledovanimi cilji je tudi izboljšanje pravnega okvira v zvezi s pribežališči za ladje v stiski. Obveznost ustanoviti neodvisni organ in predhodna določitev vseh možnih pribežališč izboljšujeta učinkovitost in hitrost odločanja v primerih pomorskih nesreč. Komisija predlaga tudi splošno opremljanje ribiških plovil s sistemi za samodejno prepoznavanje ladij (AIS), da bi zmanjšali tveganje trčenja.

2. Postopek ob nesreči

Kakovost pomorskih varnostnih standardov je odvisna od zmožnosti analizirati vzroke za nesreče in potegniti iz tega zaključke za ukrepanje v prihodnje. Cilj novega predloga direktive je vzpostaviti usklajeni evropski okvir za vodenje preiskav po nesrečah in povečati neodvisnost preiskovalnih organov.

Cilj zadnjih dveh predlogov svežnja je izboljšati kakovost splošnega okvira odgovornosti in odpravljanja škode po nesreči. Gre za vključitev določb Atenske konvencije (2002) v evropsko pravo, da bi razširili zaščitno ureditev, uvedeno s to konvencijo, na vse potnike ladij v Uniji, vključno z notranjim evropskim pomorskim prometom in notranjo navigacijo. Prav tako gre za dodelitev večje odgovornosti lastnikom ladij in njihovo zadolžitev, da sklenejo zavarovanje ali zagotavljajo drugo finančno jamstvo za povzročitev škode tretji osebi ter prav tako krijejo stroške prevoza mornarjev, ki so zapustili ladjo, nazaj v domovino.
Podrobnejši podatki o vsebini tretjega svežnja zakonodajnih ukrepov „Pomorska varnost“ so v Prilogi. Besedila tretjega paketa so na voljo na spletni strani Generalnega direktorata za energetiko in promet:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/2005_package_3_en.htm


Side Bar