Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1457

Brusel 23. novembra 2005

Prísne opatrenia na zaručenie bezpečnosti námornej dopravy

Po nehodách tankerov ERIKA a PRESTIGE Európska únia ihneď reagovala a vytvorila „obranné“ nástroje s cieľom chrániť Európu pred nebezpečenstvom nehôd a znečistenia. Teraz chce Komisia prostredníctvom tretieho balíčka opatrení pre námornú bezpečnosť navrhnúť aktívnejšiu politiku, ktorej cieľom je vytvoriť trvalo udržateľným spôsobom podmienky zdravej hospodárskej súťaže pre prevádzkovateľov, ktorí dodržiavajú medzinárodné pravidlá.

„Kvalita námorných služieb poskytovaných prevádzkovateľmi predstavuje podstatnú zložku konkurencieschopnosti odvetvia a v tomto kontexte je prvoradá schopnosť poskytovať bezpečnejšie služby ohľaduplnejšie k životnému prostrediu,“ vyhlásil podpredseda Európskej komisie Jacques Barrot. „Kvalita námornej dopravy sa dosahuje aj prísnejšími prostriedkami voči zlým hráčom, ktorí porušujú pravidlá hospodárskej súťaže, i zachovávaním výkonných námorných orgánov a klasifikačných spoločností.“

Tretí balíček opatrení pre námornú bezpečnosť obsahuje sedem návrhov, ktoré sa zameriavajú na dva hlavné aspekty:

1. Posilnená prevencia nehôd a znečistenia

V novom kontexte, keď sa po rozšírení Európy na 25 členských štátov stala z Európskej únie významná námorná veľmoc, je cieľom prvého návrhu Komisie posilniť podmienky udeľovania európskych vlajok. Cieľom Komisie je požadovať od členských štátov, aby účinne kontrolovali dodržiavanie medzinárodných noriem v prípade lodí, ktoré plávajú pod ich vlajkou, a aby mali na tento účel námorný úrad, ktorý prísne uplatňuje kritériá kvality. Toto prevzatie zodpovednosti je predohrou k budúcemu vytvoreniu európskej vlajky.

Ďalšie dva návrhy majú za cieľ posilnenie platných právnych predpisov o klasifikačných spoločnostiachprístavnej štátnej kontrole. Preto sa tieto dva nástroje prepracujú, aby bolo k dispozícii jednotné znenie, ktoré je jasnejšie a zrozumiteľnejšie.

  • K zlepšeniu kvality práce klasifikačných spoločností prispieva vytvorenie nezávislého systému na kontrolu kvality, ako aj zavedenie lepšie odstupňovaných a úmernejších finančných postihov.
  • V oblasti prístavnej štátnej kontroly sa súčasný režim pritvrdí voči lodiam, ktoré nespĺňajú normy, najmä posilnením režimu zákazu. Napokon sa v návrhu zavádzajú zásady hĺbkovej reformy, ktorej cieľom je nahradiť súčasný režim (v rámci ktorého členský štát kontroluje 25 % lodí, ktoré sa zastavia v jeho prístavoch) cieľom Spoločenstva, ktorým je 100 % kontrolovaných lodí, vzhľadom na potrebu uľahčiť bremeno kontrol na kvalitných lodiach.

Napokon Komisia navrhuje zmeniť a doplniť smernicu o sledovaní premávky. Medzi sledované ciele patrí zlepšenie právneho rámca týkajúceho sa miest, kam sa môže uchýliť loď v núdzi. Povinnosť určiť nezávislý orgán a zistenie vopred všetkých potenciálnych miest, kam sa môže loď uchýliť, zlepší účinnosť a rýchlosť rozhodovania pri námorných nehodách. Komisia okrem toho navrhuje rozšíriť vybavenie rybárskych lodí o systém automatickej identifikácie a lokalizácie (AIS) s cieľom znížiť riziko zrážky alebo kolízie lodí.

2. Riešenie následkov nehôd

Kvalita noriem námornej bezpečnosti závisí od schopnosti analyzovať príčiny nehôd a vyvodiť z nich ponaučenia. Cieľom nového návrhu smernice je vytvoriť zosúladený európsky rámec pre vedenie vyšetrovania po nehodách a posilniť nezávislosť vyšetrovacích subjektov.

Cieľom posledných dvoch návrhov v balíčku je napokon zlepšiť kvalitu celkového rámca zodpovednosti a nápravy škôd v prípade nehôd. Ide o začlenenie ustanovení Aténskeho dohovoru (2002) do európskeho práva s cieľom zovšeobecniť ochranný režim zriadený týmto dohovorom na všetkých cestujúcich na lodiach v Únii vrátane námornej premávky v rámci Európy a vnútrozemskej vodnej dopravy. Ide tiež o to, aby vlastníci lodí prevzali väčšiu zodpovednosť a aby mali povinnosť uzatvoriť poistenie či poskytli inú finančnú záruku týkajúcu sa škôd spôsobených tretím osobám, vzťahujúcu sa aj na náklady na repatriáciu námorníkov v prípade, že ich vlastník lode zanechá bez finančných prostriedkov a nezabezpečí im náležitú starostlivosť.
Podrobnejšie informácie o obsahu tretieho balíčka opatrení pre námornú bezpečnosť sa nachádzajú v prílohe. Texty tretieho balíčka sú k dispozícii na internetovej stránke generálneho riaditeľstva pre energetiku a dopravu na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/2005_package_3_en.htm


Side Bar