Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1457

Briselē, 2005. gada 23. novembrī

Enerģiski pasākumi jūras transporta drošības garantēšanai

Pēc tankkuģu „Erika” un „Prestige” avārijām Eiropas Savienība nekavējoties rīkojās, lai ieviestu „aizsardzības” pasākumus, kuru mērķis ir pasargāt Eiropu no avāriju un piesārņojuma draudiem. Šodien ar kuģošanas drošības pasākumu trešās paketes starpniecību Komisija piedāvā „uzbrukuma” taktiku, kuras mērķis ir atjaunot pastāvīgus godīgas konkurences apstākļus tiem operatoriem, kas ievēro starptautiskos kuģošanas noteikumus.

„Piedāvāto kuģniecības pakalpojumu kvalitāte ir vitāli svarīga nozares konkurētspējai, un šādā kontekstā galvenā nozīme ir tam, lai operatori sniegtu drošus un videi nekaitīgus pakalpojumus,” paziņoja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Žaks Barro. „Lai nodrošinātu jūras transporta pakalpojumu kvalitāti, nepieciešami arī stingrāki ierobežojumi, kas palīdzēs noraidīt no laukuma tos, kuri konkurences spēli cer vinnēt krāpjoties, un vajadzīgas efektīvi darbojošās jūrlietu administrācijas un klasificēšanas sabiedrības.”

Trešajā likumdošanas pasākumu paketē par kuģošanas drošību ietilpst 7 priekšlikumi, kurus var iedalīt 2 lielās grupās.

1. Stingrāki preventīvie pasākumi, lai nepieļautu avārijas un novērstu piesārņojumu

Jaunajā situācijā pēc paplašināšanās, kas 25 valstu Eiropas Savienību ir padarījusi par jūrniecības lielvaru, Komisijas pirmais priekšlikums ir par stingrākiem nosacījumiem, kuri jāpiemēro, piešķirot tiesības kuģot ar ES valsts karogu. Komisijas mērķis ir panākt, lai dalībvalstis efektīvi kontrolētu starptautisko noteikumu ievērošanu uz kuģiem, kas peld ar šo valstu karogu, un lai jūrlietu administrācijas strikti piemērotu noteiktos kvalitātes kritērijus. Šāda atbildības palielināšana ir pirmais solis ceļā uz „Eiropas karoga” ieviešanu tālākā nākotnē.

Divi nākamie priekšlikumi ir saistīti ar spēkā esošo tiesību aktu noteikumu pastiprināšanu attiecībā uz klasificēšanas sabiedrībām un ostas valsts veikto kontroli. Abi atbilstīgie tiesību akti tiks pārstrādāti, sapludinot tos vienā, skaidrākā un labāk uztveramā dokumentā.

  • Lai uzlabotu klasificēšanas sabiedrību darba kvalitāti, paredzēts ieviest neatkarīgu kvalitātes kontroles sistēmu un finanšu sankcijas piemērot pakāpeniskākā un proporcionālākā veidā.
  • Attiecībā uz ostas valsts veikto kontroli paredzēta stingrāka režīma piemērošana standartam neatbilstošiem kuģiem un jo īpaši tas skar izraidīšanas režīmu. Priekšlikumā turklāt ir ieskicētas aprises vērienīgai reformai, kuras mērķis ir aizstāt spēkā esošo režīmu (katra dalībvalsts pārbauda 25 % kuģu, kas piestājuši tās ostās) ar Kopienas mērķi pārbaudīt visus 100 % kuģu, vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību mazināt pārbaužu nastu kuģiem, kas atbilst prasībām.

Visbeidzot, Komisija ierosina grozīt direktīvu par kuģu satiksmes uzraudzību. Viens no šā ierosinājuma mērķiem ir tiesiskā regulējuma pilnveidošana attiecībā uz avarējušu kuģu patvēruma vietām. Piešķirot rīcības pilnvaras neatkarīgai iestādei un jau iepriekš apzinot visas iespējamās patvēruma vietas, tiks panākta efektīvāka un ātrāka lēmumu pieņemšana kuģa avārijas gadījumā. Turklāt, lai samazinātu tīšas vai netīšas sadursmes risku, Komisija piedāvā automātiskās identifikācijas un pozicionēšanas sistēmas (AIS) iekļaut arī zvejas kuģu standarta aprīkojumā.

2. Rīcība pēc avārijas

Kuģošanas drošības noteikumu un pasākumu kvalitāte ir atkarīga no spējas izprast avāriju cēloņus un neatkārtot pagātnes kļūdas. Tāpēc ir iesniegts priekšlikums jaunai direktīvai par saskaņotas Eiropas sistēmas izveidi pēcavārijas izmeklēšanu veikšanai un par izmeklēšanas struktūru neatkarības nostiprināšanu.

Divi atlikušie priekšlikumi šajā pasākumu paketē ir par pasaules mēroga atbildību un nodarītā kaitējuma novēršanu avārijas gadījumā. Eiropas tiesību aktos ir jāiestrādā Atēnu konvencijas (2002) noteikumi, lai šādā veidā ar minēto konvenciju izveidoto aizsardzības režīmu attiecinātu uz visiem kuģu pasažieriem Eiropas Savienībā — gan tiem, kas ceļo pa Eiropu, gan tiem, kuru galamērķis atrodas tālāk. Turklāt ir jāpalielina kuģu īpašnieku atbildība un jāuzliek viņiem par pienākumu nodrošināt apdrošināšanas segumu vai cita veida finanšu garantijas saistībā ar trešām personām nodarītu kaitējumu, šeit ietverot arī jūrnieku repatriācijas izmaksas kuģa atstāšanas gadījumā.
Sīkāka informācija par kuģošanas drošības pasākumu trešās paketes saturu pievienota pielikumā. Trešajā pasākumu paketē iekļauto dokumentu teksts ir pieejams Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē šādā adresē:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/2005_package_3_en.htm


Side Bar