Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1457

Briuselis, 2005 m. lapkričio 23 d.

Rimtos priemonės jūrų transporto saugai užtikrinti

Po ERIKA ir PRESTIGE avarijų, Europos bendrija nedelsdama ėmė kurti „saugančią“ sistemą Europai nuo avarijų ir taršos rizikos apsaugoti. Komisija, pasitelkdama trečiąjį jūrų saugos paketą, dabar ketina pasiūlyti griežtesnę politiką, kuria būtų galima ilgam atkurti sveikos konkurencijos sąlygas sąžiningai tarptautinių taisyklių besilaikantiems jūrų vežėjams.

„Jūrų vežėjų teikiamų paslaugų kokybė yra vienas svarbiausių šio sektoriaus konkurencingumo aspektų ir todėl gebėjimas teikti patikimas ir aplinką tausojančias paslaugas yra esminis“, - pareiškė Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques Barrot. „Jūrų transporto kokybė taip pat yra užtikrinama nesąžiningiems konkurenciją iškraipantiems vežėjams taikant griežtesnius suvaržymus ir toliau veiksmingai administruojant jūrų reikalų institucijas bei klasifikacines jūrų bendroves.“

Trečiąjį „saugios laivybos“ paketą sudaro 7 pasiūlymai, suderinti su dviem pagrindiniais klausimais:

1. Sustiprinta nelaimingų atsitikimų ir taršos prevencija

Naujos situacijos sąlygomis, po paskutinės plėtros Europos Sąjungos valstybių narių skaičius padidėjus iki 25, ES tapo stambiu jūrų transporto subjektu. Pirmuoju pasiūlymu Komisija siekia sugriežtini teisės plaukioti su Europos valstybių vėliavomis suteikimo sąlygas. Komisijos tikslas – pareikalauti iš valstybių narių, kad jos veiksmingai kontroliuotų, ar laivai, plaukiojantys su jų vėliavomis, atitinka tarptautinius standartus, ir šiuo tikslu jų sukurtos laivybos institucijos griežtai taikytų kokybės kriterijus. Toks atskaitomybės padidinimas yra pirmasis žingsnis vienos Europos vėliavos sukūrimo link.

Kiti du pasiūlymai skirti galiojantiems klasifikacinių bendrovių veiklą reglamentuojantiems teisės aktams sustiprinti ir uostus turinčių valstybių atliekamai kontrolei. Taip pat yra pradėtas šių dviejų teisinių priemonių naujo formulavimo darbas, siekiant parengti vieną aiškesnį ir suprantamesnį dokumentą.

  • Klasifikacinių bendrovių darbo kokybės pagerinimo galima pasiekti įdiegiant nepriklausomą kokybės kontrolės sistemą ir nustatant laipsniškas ir proporcingas finansines sankcijas.
  • Uostus turinčių valstybių kontrolės srityje galiojanti tvarka yra sugriežtinama standartus neatitinkančių laivų atžvilgiu, ypač sustiprinant draudimo naudotis tokiais laivais tvarką. Pasiūlyme pateikiami reformos, kuria siekiama iš esmės pakeisti esamą tvarką (pagal kurią kiekviena valstybė narė patikrina 25 % į jos uostus įplaukiančių laivų), principai ir nustatomas Bendrijos tikslas patikrinti 100 % laivų, atsižvelgiant į būtinybę palengvinti kokybiškų laivų patikrinimo darbą.

Pagaliau Komisija siūlo iš dalies pakeisti eismo stebėsenos direktyvą. Vienas iš siekiamų tikslų yra nelaimės ištiktų laivų prieglobsčio vietas reglamentuojančios teisinės tvarkos pagerinimas. Prievolė paskirti nepriklausomą instituciją ir iš anksto nustatyti visas galimas prieglobsčio vietas suteiks geresnes galimybes veiksmingai ir greitai priimti sprendimus laivų avarijų atvejais. Be to, Komisija siūlo žvejybos laivuose įrengti automatinio identifikavimo ir vietos nustatymo sistemas (AIS) siekiant sumažinti susidūrimo pavojų.

2. Avarijų padarinių šalinimas

Saugos jūroje standartų kokybė priklauso nuo jų tinkamumo analizuoti avarijų priežastis ir iš jų pasimokyti. Naujo direktyvos pasiūlymo tikslas – nustatyti suderintą Europos sistemą po avarijų vykdomiems tyrimams ir sustiprinti tiriančiųjų įstaigų nepriklausomumą.

Galiausiai dviejų paskutiniųjų paketo pasiūlymų tikslas – pagerinti bendrą atsakomybės ir žalos atlyginimo avarijų atveju sistemos kokybę. Todėl į Bendrijos teisę reikia įtraukti Atėnų konvenciją (2002), kad visiems Sąjungoje esančių laivų, įskaitant Europos vidaus vandens kelių transportą, keleiviams būtų taikoma bendra šioje konvencijoje numatoma apsaugos tvarka. Be to, reikia toliau didinti laivų savininkų atsakomybę ir juos įpareigoti įsigyti draudimo polisus ar kitas finansines garantijas trečiosios šalies nuostoliams atlyginti ir padengti laivo ekipažo repatrijavimo išlaidas.
Išsamesnę informaciją apie trečiojo „saugos jūroje“ paketo turinį rasite priede. Trečiojo paketo dokumentus galima rasti Energetikos ir transporto generalinio direktorato tinklapyje šiuo adresu:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/2005_package_3_en.htm


Side Bar