Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1457

Bryssel 23. marraskuuta 2005

Komissio terävöittää toimia merenkulun turvallisuuden parantamiseksi

Euroopan unioni päätti Erika- ja Prestige-alusten onnettomuuksien jälkeen välittömästi toimista, joilla pyritään suojelemaan Eurooppaa onnettomuuksilta ja niiden aiheuttamilta ympäristövahingoilta. Tänään esittämällään kolmannella meriturvallisuuspaketilla komissio pyrkii terävöittämään toimenpiteitä entisestään ja luomaan kestävällä tavalla terveet kilpailuolosuhteet kansainvälisiä sääntöjä noudattaville liikenteenharjoittajille.

”Meriliikenteen harjoittajien tarjoamien palvelujen laatu on keskeinen tekijä alan kilpailukyvyn kannalta. Olennaisen tärkeää on kyetä tarjoamaan turvallisia ja mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia palveluja”, totesi Euroopan komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot. ”Meriliikenteen laadun varmistaminen edellyttää myös tiukempaa puuttumista sellaisten liikenteenharjoittajien toimintaan, jotka eivät noudata sääntöjä ja siten vääristävät kilpailua. Samoin on varmistettava, että merenkulkuviranomaiset ja luokituslaitokset toimivat tehokkaasti.”

Kolmas meriturvallisuuspaketti koostuu seitsemästä ehdotuksesta, jotka liittyvät kahteen keskeiseen aihepiiriin:

1. Onnettomuuksien ja ympäristön pilaantumisen tehokkaampi ehkäiseminen

Laajentumisen myötä 25 jäsenvaltion Euroopan unionista on tullut merkittävä merenkulkumahti. Komission ensimmäisen ehdotuksen tarkoituksena on tiukentaa ehtoja, joiden mukaisesti aluksia otetaan jäsenvaltioiden lipun alle. Komissio vaatii, että jäsenvaltiot valvovat tehokkaasti kansainvälisten vaatimusten noudattamista oman lippunsa alla purjehtivilla aluksilla ja että niillä on tätä tarkoitusta varten merenkulkuhallinto, joka soveltaa laatukriteerejä tinkimättömästi. Jäsenvaltioiden vastuuta lisäämällä valmistellaan tulevaa yhteisön lipun käyttöönottoa.

Kahden muun ehdotuksen tarkoituksena on parantaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, jota on annettu luokituslaitoksista ja satamavaltion suorittamasta valvonnasta. Selkeyden ja luettavuuden parantamiseksi nämä kaksi säädöstä on laadittu uudelleen.

  • Luokituslaitosten työn laatua pyritään parantamaan perustamalla riippumaton laadunvalvontajärjestelmä sekä ottamalla käyttöön taloudellisia seuraamuksia, jotka ovat nykyistä paremmin porrastettuja ja oikeassa suhteessa rikkomuksen vakavuuteen.
  • Satamavaltion suorittamaa valvontaa koskevaa nykyistä järjestelmää tiukennetaan alikuntoisten alusten osalta. Erityisesti tiukennetaan järjestelmää, jonka mukaisesti aluksilta evätään pääsy satamaan. Ehdotuksessa esitetään perinpohjaista uudistusta, jonka myötä nykyinen käytäntö (jossa jokaisen jäsenvaltion on määrä tarkastaa 25 % satamissaan käyvistä aluksista) korvataan yhteisön tavoitteella, jonka mukaan kaikki alukset olisi tarkastettava. Toisaalta laadukkaiden alusten tarkastuksia kevennetään.

Komissio ehdottaa myös alusliikenteen seurantaa koskevan direktiivin muuttamista. Muutoksella pyritään selkeyttämään oikeudellista tilannetta merihädässä oleville aluksille tarjottavien suojapaikkojen osalta. Jäsenvaltiot velvoitetaan nimeämään riippumaton viranomainen ja kartoittamaan etukäteen kaikki mahdolliset suojapaikat. Tämä tehostaa ja nopeuttaa päätöksentekoa merionnettomuuden sattuessa. Lisäksi komissio ehdottaa, että kalastusalukset olisi varustettava automaattisilla tunnistus- ja paikannuslaitteilla (AIS) alusten törmäysten ehkäisemiseksi.

2. Onnettomuuksien jälkeiset toimet

Merenkulun turvallisuusvaatimusten laatu riippuu osaltaan siitä, kuinka hyvin onnettomuuksien syyt pystytään analysoimaan ja kuinka niistä voidaan ottaa opiksi. Ehdotetun uuden direktiivin tarkoituksena on luoda yhdenmukainen eurooppalainen järjestelmä onnettomuustutkintaa varten ja lisätä tutkintaelinten riippumattomuutta.

Paketin kahdella viimeisellä ehdotuksella pyritään parantamaan onnettomuuksien aiheuttamiin vahinkoihin liittyvää vastuu- ja korvausjärjestelmää. Tätä varten vuonna 2002 tehdyn Ateenan yleissopimuksen määräykset saatetaan osaksi yhteisön lainsäädäntöä. Tarkoituksena on ulottaa tällä yleissopimuksella luotu suojajärjestelmä koskemaan kaikkien EU:n alueella liikennöivien alusten matkustajia, mukaan luettuna EU:n sisäisen meriliikenteen ja sisävesiliikenteen matkustajat. Lisäksi lisätään alusten omistajien vastuuta vaatimalla, että niillä on vakuutus tai muu rahavakuus kolmansille osapuolille aiheutuvien vahinkojen varalta. Vakuutuksen tai rahavakuuden on katettava myös miehistön kotiuttamisesta aiheutuvat kustannukset, jos alus joudutaan hylkäämään.

Yksityiskohtaisempia tietoja kolmannen meriturvallisuuspaketin sisällöstä on liitteenä. Pakettiin sisältyvät ehdotukset ovat saatavilla Energian ja liikenteen pääosaston Internet-sivuilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/2005_package_3_en.htm


Side Bar