Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1457

Brüssel, 23. november 2005

Tõhusad meetmed meretranspordi ohutuse tagamiseks

Pärast ERIKA ja PRESTIGE’iga toimunud õnnetusi võttis Euroopa Liit kiiresti meetmed, et luua Euroopat õnnetuste ja keskkonnareostuse ohu eest kaitsev süsteem. Nüüd kavandab komisjon kolmanda meresõiduohutuse meetmepaketiga rangemat poliitikat, seades eesmärgiks õiglased konkurentsitingimused rahvusvahelisi eeskirju järgivatele käitajatele.

Euroopa Komisjoni asepresident hr Jacques Barrot kinnitas: “Sektori konkurentsivõime peamine näitaja on pakutava mereteenuse kvaliteet ning seepärast on esmatähtis, et osutatav teenus oleks ohutu ja keskkonnasäästlik. Meretranspordi kvaliteeti mõjutab ka karmim suhtumine konkurentsi moonutavatesse ettevõtjatesse ning veeteede ametite ja klassifikatsiooniühingute suutlikkuse tagamine.“

Meresõiduohutuse kolmas meetmepakett sisaldab seitset ettepanekut, mis koonduvad kahe põhitelje ümber:

1. Õnnetuste ja reostuse tõhusam vältimine

Uues olukorras, kus laienemine 25 liikmesriigini on muutnud Euroopa oluliseks meresõidujõuks, püütakse komisjoni esimese ettepanekuga karmistada laevadele Euroopa Liidu liikmesriigi lipu andmise tingimusi. Komisjoni eesmärk on nõuda liikmesriikidelt tõhusat kontrolli, et nende lipu all sõitvad laevad täidavad rahvusvahelisi eeskirju ning neil peab selleks olema rangeid kvaliteedikriteeriume kohaldav veeteede amet. Vastutuse suurenemine on eelduseks Euroopa lipu edasisele arengule.

Kaks ettepanekut on suunatud klassifikatsiooniühinguid ja sadamariigi kontrolli käsitlevate seadusaktide tõhustamisele. On alustatud nende kahe õigusakti liitmist selgemaks ja mõistetavamaks ühtseks tekstiks.

  • Klassifikatsiooniühingute töö kvaliteedi parandamiseks tuleb luua sõltumatu kvaliteedikontrolli süsteem ja võtta kasutusele astmelisemad ja proportsionaalsemad rahalised karistused.
  • Sadamariigi teostatav kontroll muutub eeskirjadele mittevastavate laevade suhtes rangemaks, eelkõige seoses keelueeskirjade karmistamisega. Ettepanekuga tutvustatakse põhjalikku reformi, millega taotletakse kehtiva korra muutmist (praegu kontrollitakse igas liikmesriigis 25% laevadest, mis tema sadamates randuvad). Ühenduse eesmärk on laevade 100%-line kontroll, kvaliteetsetel laevadel võib kontrollimeetmeid lihtsustada.

Lõpuks teeb komisjon ettepaneku muuta laevaliikluse seire direktiivi. Eesmärkide hulgas on merehätta sattunud laevade jaoks ohutuid paiku käsitleva õigusraamistiku täiendamine. Kohustus määrata sõltumatu ametiasutus ja kõikide võimalike ohutute paikade eelnev kindlaksmääramine võimaldavad laevaõnnetuste korral tõhusamalt ja kiiremini otsustada. Kokkupõrkeohu vähendamiseks teeb komisjon lisaks ettepaneku muuta kalalaevades üldkasutatavaks universaalse automaatse identifitseerimissüsteemi seadmed (AIS).

2. Õnnetusejärgsed meetmed

Meresõiduohutuse eeskirjade kvaliteet sõltub võimest analüüsida õnnetuste põhjusi ning nendest õppust võtta. Uue direktiivi ettepanekuga soovitakse luua ühtne Euroopa raamistik õnnetusjärgsete küsitluste läbiviimiseks ning suurendada küsitlusasutuste sõltumatust.

Paketi kaks viimast ettepanekut on suunatud õnnetuste kulude hüvitamise ja vastutuse üldise raamistiku tõhustamisele. Euroopa õigusesse tuleb üle võtta Ateena konventsiooni (2002) sätted, et selle konventsiooniga tagatud kaitse kehtiks kõikidele reisijatele Euroopa Liidu laevadel, sealhulgas Euroopa-sisese laevaliikluse ja siseveeliikluse puhul. Laevaomanikele peab langema suurem vastutus, nad peavad sõlmima kindlustuslepingu või andma kolmandate isikute kasuks muu rahalise tagatise, mis kataks ka laevalt lahkuma sunnitud meremeeste kojutoimetamise kulud.

Täpsemat teavet meresõiduohutuse kolmanda meetmepaketi kohta leiate lisast. Kolmanda meetmepaketi tekstid on kättesaadavad energeetika ja transpordi peadirektoraadi veebilehel:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/2005_package_3_en.htm


Side Bar