Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1457

Bruxelles, den 23. november 2005

Nye initiativer for sikkerhed til søs

Straks efter Erikas og Prestiges forlis tog EU initiativ til at indføre et "defensivt" regelsæt med det formål at beskytte Europa mod risikoen for ulykker og forurening. I dag stiller Kommissionen forslag om en tredje pakke af foranstaltninger for sikkerhed til søs. Den giver signalet til en mere offensiv politik, som varigt skal genskabe sunde konkurrenceforhold for operatører, der overholder de internationale regler.

"Kvaliteten af søtransportens ydelser er et væsentligt element i sektorens konkurrenceevne, og i denne forbindelse hører evnen til at levere en miljømæssigt forsvarlig ydelse til blandt de vigtigste kvaliteter," siger næstformand for Kommissionen, Jacques Barrot. "Søtransportens kvalitet afhænger også af, at der sættes hårdere ind mod dem, der omgår spillereglerne og forvrider konkurrencen, og af at søfartsmyndighederne og klassifikationsselskaberne kan leve op til de præstationskrav, der stilles."

Den tredje pakke om sikkerhed til søs rummer syv forslag under to hovedoverskrifter:

1. Bedre forebyggelse af ulykker og forurening

Med udvidelsen til 25 medlemsstater er EU blevet en betydelig søfartsmagt, og derfor går Kommissionens første forslag ud på at skærpe betingelserne for registrering under europæiske flag. Kommissionen mål er at sikre, at medlemsstaterne effektivt kontrollerer, om skibe under deres flag overholder de internationale standarder, og til det formål råder over søfartsmyndigheder, der håndhæver kvalitetskriterierne strengt. Denne ansvarliggørelse lægger op til en fremtidig mulighed for europæisk enhedsregistrering.

To andre forslag har til formål at styrke de gældende regler om klassifikationsselskaber og havnestatskontrol. Disse to retsakter omarbejdes i øvrigt, så man får en mere overskuelig og klarere tekst.

  • En forbedring af klassifikationsselskabernes arbejde forudsætter, at der indføres et uafhængigt kvalitetskontrolsystem og mere differentierede bøder, der står i bedre forhold til overtrædelsens alvor.
  • havnestatskontrollens område skærpes linjen over for substandardskibe, bl.a. ved at stramme reglerne om adgangsforbud. Desuden lægges linjerne til en dyberegående reform, der sigter mod at erstatte den nuværende ordning (hvor hver medlemsstat skal inspicere 25 % af de skibe, der anløber deres havne) med det mål på fællesskabsplan, at alle skibe skal inspiceres, dog således, at inspektionsbyrden lettes på skibe af høj kvalitet.

Endelig foreslår Kommissionen, at direktivet om overvågning af skibstrafikken ændres. Her sigtes der bl.a. mod at tilvejebringe et bedre lovgrundlag for nødområder, hvor nødstedte skibe kan søge tilflugt.

Der skal udpeges en uafhængig myndighed, og alle potentielle nødområder skal udpeges på forhånd. Det vil betyde, at der kan træffes hurtigere og mere effektive beslutninger, når der sker en ulykke. Og Kommissionen foreslår, at alle fiskeskibe over 15 meter skal have AIS-udstyr til automatisk skibsidentifikation om bord for at mindske risikoen for påsejlinger og sammenstød.

2. Håndtering af følgerne af ulykker

Standarderne for sikkerhed til søs kan kun blive bedre, hvis man evner at analysere ulykkernes årsager og drage den rette lære. Et nyt direktivforslag har til formål at tilvejebringe en harmoniseret europæisk ramme for gennemførelse af undersøgelser efter ulykker og at styrke undersøgelsesorganernes uafhængighed.

De to sidste forslag i pakken sigter mod at forbedre kvaliteten i de generelle regler om erstatningsansvar, hvis ulykken er ude. I det ene er der tale om at indføre bestemmelserne i Athen-konventionen fra 2002 i europæisk ret, således at denne konventions regler om beskyttelse af passagerrettigheder kommer til at gælde for alle skibspassagerer i EU, også i søtrafikken inden for Fællesskabet og i sejladsen på de indre vandveje. I det andet drejer det sig om at pålægge skibsrederne større ansvarlighed og give dem pligt til at tegne en forsikring eller stille anden finansiel sikkerhed for skader på tredjemand og til dækning af hjemsendelse af søfarende, der efterlades uden økonomiske midler.

Nærmere oplysninger om den tredje pakke om sikkerhed til søs findes i bilaget. Teksterne i denne tredje pakke kan findes på Generaldirektoratet for Energi og Transport's netsted, som har følgende adresse:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/2005_package_3_en.htm


Side Bar