Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1457

V Bruselu dne 23. listopadu 2005

Přísná opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti námořní dopravy

Po haváriích tankerů ERIKA a PRESTIGE Evropská unie ihned zareagovala a zavedla „obranný“ právní prostředek k ochraně Evropy proti nebezpečím havárií a znečištění. V současné době chce Komise pomocí třetího balíčku pro námořní bezpečnost navrhnout „ofenzivnější“ politiku, která by měla trvale nastolit podmínky zdravé hospodářské soutěže pro provozovatele, kteří dodržují mezinárodní předpisy.

„Úroveň kvality námořních služeb, které nabízejí provozovatelé, je základním prvkem konkurenceschopnosti tohoto odvětví, a v této souvislosti je schopnost poskytovat bezpečné služby, které respektují životní prostředí, prvořadá“, prohlásil místopředseda Evropské komise Jacques Barrot. „Kvalitu námořní dopravy ovlivňují také přísnější omezení pro nepoctivé hráče, kteří narušují hospodářskou soutěž, a orgány námořní správy a výkonné klasifikační společnosti.“

Třetí balíček pro „námořní bezpečnost“ obsahuje 7 návrhů, které se týkají dvou hlavních oblastí:

1. Posílení prevence havárií a znečišťování

V novém kontextu, kdy se rozšířením na 25 členských států Evropská unie stala silnou námořní velmocí, směřuje první návrh Komise k posílení podmínek pro udělování evropských vlajek. Cílem Komise je požadovat po členských státech, aby účinně kontrolovaly dodržování mezinárodních norem u plavidel, která plují pod jejich vlajkami, a aby měly k tomuto účelu orgán námořní správy, který účinně aplikuje požadavky kvality. Toto zvýšení odpovědnosti je předzvěstí budoucího rozvoje evropské vlajky.

Cílem dalších dvou návrhů je posílení současných právních předpisů o klasifikačních společnostech a o státní přístavní inspekci. Dochází k přepracování těchto dvou nástrojů, aby byl k dispozici jediný text, jasnější a lépe srozumitelný.

  • Zlepšení kvality práce klasifikačních společností závisí na zavedení nezávislého systému kontroly kvality a na zavedení postupných a více odstupňovaných finančních sankcí.
  • V otázce státní přístavní inspekce bude současný režim přísnější vůči plavidlům, která nesplňují normy, zejména dojde k posílení režimu zákazu. Návrh zavádí zásady hluboké reformy, která směřuje k nahrazení současného režimu (ten je založen na skutečnosti, že každý členský stát provádí inspekci 25 % plavidel, které zastaví v jeho přístavu) cílem na úrovni Společenství, tedy 100 % kontrolovaných lodí, s ohledem na snížení rozsahu inspekcí u plavidel splňujících požadavky kladené na kvalitu.

Komise také navrhuje změnit směrnici o kontrole provozu. Mezi stanovenými cíly je uvedeno také zlepšení právního rámce týkajícího se útočišť pro plavidla v nesnázích. Povinnost určit nezávislý orgán a předběžně určit všechna možná útočiště zvýší účinnost a zrychlí přijímání rozhodnutí při námořních haváriích. Komise mimo jiné navrhuje sjednotit vybavení rybářských plavidel automatickým identifikačním a lokalizačním systémem (AIS), aby došlo ke snížení nebezpečí kolizí a srážek.

2. Ošetření důsledků havárií

Kvalita norem námořní bezpečnosti záleží na schopnosti analyzovat příčiny havárií a ponaučit se z nich. Účelem nového návrhu směrnice je stanovit evropský harmonizovaný rámec chování při vyšetřování po haváriích a posílit nezávislost vyšetřovacích orgánů.

Cílem dvou posledních návrhů balíčku je zvýšit kvalitu celkového rámce odpovědnosti a náhrady škody v případě havárií. Do evropského práva je třeba zapracovat ustanovení Aténské úmluvy z roku 2002, aby bylo možné rozšířit ochranný režim, zavedený touto úmluvou, na všechny cestující plavidly v Unii, včetně námořní dopravy v rámci Evropské unie a vnitrozemské vodní plavby. Je třeba také zvýšit odpovědnost majitelů plavidel a také jim uložit povinnost pojistit se, nebo mít jinou finanční záruku, pokud způsobí škodu třetí osobě, obě možnosti by zahrnovaly také náklady spojené s návratem lidí domů v případě opuštění plavidla.
Bližší informace o obsahu třetího balíčku pro „námořní bezpečnost“ jsou uvedeny v příloze. Znění třetího balíčku je přístupné na internetové stránce Generálního ředitelství pro energii a dopravu na následující adrese:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/2005_package_3_en.htm


Side Bar