Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1451

Bruksela, dnia 22 listopada 2005 r.

Wielojęzyczność w UE - Komisja Europejska wzywa do działań na rzecz promowania języków i uruchamia nowy językowy portal internetowy

Pod hasłem: „Im więcej znasz języków, tym większym jesteś człowiekiem” Komisja Europejska potwierdza swoje zaangażowanie w kwestię wielojęzyczności, przyjmując w dniu dzisiejszym swój pierwszy w historii komunikat na ten temat. Dokument ten bada różne aspekty polityk Komisji w tej dziedzinie i wyznacza nową strategię ramową na rzecz wielojęzyczności, proponując równocześnie konkretne działania. Obejmują one trzy odrębne obszary, w których języki odgrywają ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców Unii Europejskiej: społeczeństwo, gospodarkę oraz stosunki Komisji z obywatelami UE. Komisja wzywa Państwa Członkowskie do zaangażowania się w promocję nauczania, nauki oraz wykorzystywania języków obcych. Dla uczczenia tej okazji na unijnych międzyinstytucjonalnych stronach portalu EUROPA uruchomiono nowy – językowy – portal internetowy, dostępny we wszystkich 20 językach urzędowych.

Jak mówi Ján Figel, Komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i wielojęzyczności: „To języki czynią nas ludźmi, a różnorodność językowa Europy jest podstawą jej tożsamości. Dokładnie rok temu zostałem mianowany na stanowisko pierwszego w historii komisarza europejskiego odpowiedzialnego konkretnie za wielojęzyczność. Przyjęty w dniu dzisiejszym komunikat jest jeszcze jednym wyraźnym znakiem ze strony Komisji, świadczącym o jej zaangażowaniu w promowanie różnorodności językowej na terenie Unii.”

Wyniki niedawno przeprowadzonego sondażu Eurobarometr[1] pokazały, iż połowa obywateli UE twierdzi, że jest w stanie prowadzić rozmowę w jednym języku innym niż ich język ojczysty. Przyjęty dzisiaj komunikat postrzega znajomość języków jako umiejętność życiową, pożądaną dla wszystkich obywateli UE i przedstawia rozmaite działania podjęte przez Komisję celem dalszej promocji i rozwoju umiejętności oraz zróżnicowania językowego. Na przykład w ramach programów Sokrates i Leonardo da Vinci, Komisja przeznacza corocznie 30 milionów EUR na działania takie, jak szkolenia, mobilność studentów i nauczycieli oraz finansowanie wymian całych klas.

Komunikat podkreśla znaczenie umiejętności językowych dla mobilności pracowników oraz konkurencyjności unijnej gospodarki. W przyszłym roku Komisja opublikuje analizę wpływu braku umiejętności językowych na gospodarkę europejską. W komunikacie podkreślono również, że konieczne jest zwiększenie wysiłków na rzecz wzmocnienia roli przemysłu językowego, którego wartość ocenia się na wiele milionów euro i który w Unii Europejskiej nadal się rozwija.

Aby zapewnić obywatelom dostęp do informacji dotyczących Unii Europejskiej, a zwłaszcza legislacji, procedur i polityk, sformułowanych w ich własnych językach, Komisja zamierza:

  • uczynić swoje liczne strony internetowe bardziej wielojęzycznymi, ustanawiając wewnętrzną sieć, której celem będzie zapewnienie spójności praktyk językowych w jej departamentach oraz
  • ustanowić proaktywną politykę komunikacji wielojęzycznej, będącą uzupełnieniem inicjatywy Komisji o szerszym zakresie, której celem jest zapewnienie lepszej komunikacji z ogółem obywateli Europy oraz z poszczególnymi grupami, takimi jak dziennikarze, przemysł językowy, szkoły i uczelnie.

Komisja będzie więcej inwestować w związane z językiem badania nad sposobami przezwyciężenia barier językowych przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także w badania w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

Komisja proponuje również przyjęcie przez Państwa Członkowskie krajowych planów działania mających na celu promowanie wielojęzyczności, dalsze ulepszenia w zakresie szkolenia nauczycieli języków obcych, zapewnienie wczesnej edukacji językowej oraz poszerzenie zakresu nauki przedmiotów szkolnych w językach obcych. Komisja przypomina, że na szczycie Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002 r. szefowie państw i rządów wezwali do nauki co najmniej dwóch języków obcych od najmłodszych lat. Komisja wzywa także Państwa Członkowskie do dostosowania programów nauki na uniwersytetach tak, aby wyposażały studentów kierunków językowych w odpowiednie umiejętności.

Komisja proponuje utworzenie złożonej z niezależnych ekspertów Grupy Wysokiego Szczebla na rzecz Wielojęzyczności, która pomagałaby Komisji w analizowaniu czynionych przez Państwa Członkowskie postępów oraz zapewniała nowe pomysły, wsparcie i poradę w przyszłych inicjatywach.

W najbliższym czasie odbędzie się na szczeblu ministerialnym konferencja w sprawie wielojęzyczności, która będzie okazją dla Państw Członkowskich do podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami oraz zaplanowania przyszłych działań.

Komisja Europejska uruchomiła również dzisiaj swój portal internetowy poświęcony językom[2]. Umożliwi on obywatelom, mediom oraz studentom łatwy dostęp do związanych z językami informacji, którymi dysponuje Unia Europejska. Informacje dotyczą rozmaitych dziedzin, począwszy od polityk Unii mających na celu promocję nauki języków oraz zróżnicowania językowego (poprzez przegląd umiejętności językowych w dzisiejszej Unii), po zasady używania unijnych języków urzędowych oraz opis możliwości zatrudnienia profesjonalnych lingwistów w instytucjach unijnych. Informacje przedstawione są w logiczny i przyjazny dla użytkownika sposób oraz, co najważniejsze, cały tekst prezentacji i poleceń do nawigacji po portalu przedstawiony jest we wszystkich 20 językach urzędowych, odzwierciedlając zaangażowanie Unii w komunikowanie się z obywatelami w ich własnych językach.
Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/languages


[1] Patrz IP 05/1179

[2] http://ec.europa.eu/languages


Side Bar